Latest news

Izvēlne

Pārvadājuma līguma grozīšanas noteikumi

 

 

SIA “LDZ CARGO”

Pārvadājuma līguma grozīšanas noteikumi

I  Vispārīgie noteikumi

 

 1. Pārvadātāja SIA “LDZ CARGO”, turpmāk – LDZ CARGO, “Pārvadājuma līguma grozīšanas noteikumi”, turpmāk – Noteikumi, ir izstrādāti saskaņā ar Dzelzceļa pārvadājumu likuma 38.pantu. Noteikumi nosaka pārvadājuma līguma grozīšanas kārtību, iesnieguma par pārvadājuma līguma grozīšanu iesniegšanas kārtību, LDZ CARGO rīcības kārtību veicot pārvadājuma līguma grozīšanu, pārvadājuma līguma grozīšanas papildu nosacījumus.
 2. Pārvadājuma līgumu var grozīt līdz brīdim, kad kravas izsniegšana ir noformēta pavadzīmē, un/vai kad vagoni, konteineri tiek nodoti saņēmēja pārziņā.
 3. Pārvadājuma līguma grozīšana, kas izraisa sūtījuma sadalīšanu, netiek veikta.
 4. Pārvadājuma līguma grozīšana netiek veikta, ja:

        4.1. LDZ CARGO nevar to izpildīt iesnieguma saņemšanas brīdī;

        4.2. tas var traucēt dzelzceļa ekspluatācijai;

        4.3. mainot galastaciju, mainās pavadzīmē norādītie pārvadātāji un                    jaunie pārvadātāji nav saskaņojuši pārvadājumu.

       5. Ja pārvadājuma līguma grozīšanas dēļ krava tiek aizturēta                        pārvadāšanas ceļā vai galastacijā, tad šādā gadījumā tiek noformēts vispārējā parauga akts un pavadzīmē tiek norādīts aizturēšanas ilgums un iemesls.

II Iesnieguma par pārvadājuma līguma grozīšanu iesniegšanas kārtība

 1. Pārvadājuma līguma grozīšana tiek veikta pēc nosūtītāja vai saņēmēja iesnieguma par pārvadājuma līguma grozīšanu (turpmāk – Iesniegums). Iesniegums tiek noformēts rakstveidā, t.sk. kā elektroniskā veidā izveidots dokuments ar elektronisko parakstu vai drošu elektronisko parakstu, un var saturēt tikai Dzelzceļa pārvadājuma likuma 38.pantā un Nolīguma par starptautisko dzelzceļa kravu satiksmi 25.pantā minētos norādījumus pārvadātājam.
 2. Iesniegums tiek iesniegts LDZ CARGO, ja tas ir pārvadātājs, kas pieņēma kravu pārvadāšanai, vai pārvadātājs, kas izsniedz kravu saņēmējam.  Saņēmējs iesniedz Iesniegumu LDZ CARGO, ja tas veic pārvadājumus iecirkņos “valsts robeža – ieejas nodošanas stacija” un kravu pieņemšanu no citu valstu dzelzceļu pārvadātājiem, neatkarīgi no tā, kas veiks turpmāko pārvadājumu Latvijas teritorijā, lai pārvadājuma līgums varētu būt grozīts ieejas nodošanas stacijā.
 3. Vienlaikus ar Iesniegumu nosūtītājs iesniedz LDZ CARGO, kas pieņēma kravu pārvadāšanai, pavadzīmes lapu “Pavadzīmes dublikāts” ar ailē “Nosūtītāja paziņojumi” ierakstīto Iesnieguma tekstu, kuru LDZ CARGO apliecina iespiežot kalendārā spiedoga nospiedumu.
 4. Iesniegumu adresē un iesniedz Kravu darba organizācijas daļas vadītājam vai iesniedz kravu termināla vadītājam, kura apkalpošanas zonā ir nosūtīšanas stacija (nosūtītājs) vai galastacija (saņēmējs). Mainot kravas saņēmēju galastacijas robežās iesniegumu var adresēt un iesniegt kravu termināla vadītājam, kura apkalpošanas zonā ir galastacija (saņēmējs).
 5. Ja Iesniegums ir iesniegts kravu termināla vadītājam, viņš nekavējoties nodod Iesnieguma saturu (izņemot gadījumu, kad kravu termināla vadītājs saņem Iesniegumu par pārvadājuma līguma grozīšanu galastacijas robežās) Kravu darba organizācijas daļā lēmuma pieņemšanai par pārvadājuma līguma grozīšanu. Iesniegumu kravu termināla vadītājs arī nosūta Kravu darba organizācijas daļā.
 6. Iesniegumā iesniedzējs norāda:

      11.1. dati saskaņā ar pavadzīmes ziņām:

 • sūtījuma numuru;
 • vagona/konteinera numuru;
 • nosūtītāju un saņēmēju;
 • nosūtīšanas staciju un galastaciju;
 • kravas nosaukumu;

      11.2. norādījumu pārvadātājam par pārvadājuma līguma grozīšanu:

 • jauno galastaciju;
 • pārvadātāju saīsinātos nosaukumus un kodus, ja turpmākajā pārvadājumā piedalās jauni pārvadātāji, kā arī ceļa iecirkņus, kuros viņi veic pārvadājumu;
 • jauno saņēmēju, viņa kodu un pasta adresi;

      11.3. jaunā saņēmēja piekrišanu pieņemt kravu un samaksāt pārvadājumu                  maksājumus (maksu par pārvadājumu);

      11.4. citas ziņas, kas nepieciešamas pārvadājuma līguma grozījumu                            izpildīšanai (piemēram, ieejas robežstaciju).

 1. Iesniegums tiek iesniegts par katru sūtījumu atsevišķi vai par vairākiem sūtījumiem, ja tie adresēti uz vienu staciju vienam saņēmējam.
 2. Iesniegumus reģistrē, norādot to saņemšanas datumu un laiku. Ja Iesniegums ir iesniegts Kravu darba organizācijas daļā, tad vagonu aizturēšanas nepieciešamības gadījumā Kravu darba organizācijas daļa nosūta atbilstošo paziņojumu tā kravu termināla vadītājam, kurā plānots veikt pārvadājuma līguma grozīšanu.
 3. Iesniegumi, lēmumu par pārvadājuma līguma grozīšanu pēc kuriem pieņem Kravu darba organizācijas daļas vadītājs, tiek glabāti Kravu darba organizācijas daļā, bet Iesniegumi, lēmumu pēc kuriem pieņem kravu termināla vadītājs – atbilstošajā kravu terminālā. Iesniegumi, kuri tika izveidoti elektroniskā dokumenta veidā ar elektronisko parakstu vai drošu elektronisko parakstu, tiek glabāti attiecīgas sistēmas datubāzē. Iesniegumu glabāšanas termiņš ir vienāds ar pavadzīmju glabāšanas termiņu.
 4. Kravu darba organizācijas daļa izskata arī no citiem pārvadātājiem saņemtos paziņojumus par pārvadājuma līguma grozīšanu, kad LDZ CARGO nav pārvadātājs, kas pieņēma kravu pārvadāšanai, vai pārvadātājs, kas izsniedz kravu saņēmējam.

III  LDZ CARGO rīcības kārtība veicot pārvadājuma līguma grozīšanu

 1. Lēmumu par pārvadājuma līguma grozīšanu pieņem Kravu darba organizācijas daļas vadītājs, bet lēmumu par pārvadājuma līguma grozīšanu par Iesniegumiem, kurus saņēmis kravu termināla vadītājs par pārvadājuma līguma grozīšanu galastacijas robežās – kravu termināla vadītājs, kura apkalpošanas zonā ir galastacija.
 2. Kravu darba organizācijas daļa:

      17.1. ja mainot galastaciju mainās pavadzīmē norādītie pārvadātāji, saskaņo šādu pārvadājumu ar jaunajiem pārvadātājiem;

      17.2. ja Iesnieguma saņemšanas brīdī sūtījums nodots turpmākajai pārvadāšanai secīgajam pārvadātājam, nekavējoties nosūta paziņojumu ar Iesnieguma saturu secīgajam pārvadātājam, kura pārziņā atrodas krava;

      17.3. paziņo par atļauju veikt pārvadājuma līguma grozīšanu tā kravu termināla vadītājam, kurā tiks veikta pārvadājuma līguma grozīšana;

      17.4. ja ir pieņemts lēmums atteikt veikt pārvadājuma līguma grozīšanu, informē Iesnieguma iesniedzēju vai pārvadātāju, kas pieņēma kravu pārvadāšanai, paziņošanai nosūtītājam, kā arī tā kravu termināla vadītāju, kurā bija paredzēts veikt pārvadājuma līguma grozīšanu, ja vagoni tika aizturēti.

 1. Kravu termināla vadītājs, saņemot paziņojumu ar atļauju veikt pārvadājuma līguma grozīšanu:

      18.1. aiztur kravu (ja nepieciešams);

      18.2. pārliecinās, ka nav šķēršļu pārvadājuma līguma grozīšanai, vai paziņo Kravu darba organizācijas daļai par šķēršļiem pārvadājuma līguma grozīšanai to esamības gadījumā;

      18.3. veic atbilstošos grozījumus pavadzīmē, vagonu lapā un natūrlapā;

      18.4. nepieciešamības gadījumā noformē trūkstošos ceļazīmes papildeksemplārus secīgajiem pārvadātājiem, kas piedalās turpmākajā pārvadājumā, vispārējā parauga aktus;

      18.5. nodrošina kravas nosūtīšanu saskaņā ar veiktajiem grozījumiem;

 1. paziņo Kravu darba organizācijas daļai par pārvadājuma līguma grozīšanas izpildīšanu.
 2. Kravu darba organizācijas daļa pēc kravu termināla vadītāja paziņojuma saņemšanas par pārvadājuma līguma grozīšanas izpildīšanu nodrošina paziņošanu par to Iesnieguma iesniedzējam vai pārvadātājam, kas pieņēma kravu pārvadāšanai, paziņošanai nosūtītājam. Kravu darba organizācijas daļa arī informē par pārvadājuma līguma grozīšanu kravu termināla vadītāju, kura apkalpošanas zonā ir nosūtīšanas stacija, sākotnējā galastacija, un sākotnējo kravas saņēmēju, ja tie atrodas Latvijas teritorijā un kravu pārvadāšanai pieņēma/krava jāizsniedz LDZ CARGO.
 3. Kravu termināla vadītājs, kas saņēma paziņojumu ar atļauju veikt pārvadājuma līguma grozīšanu, neveic pārvadājuma līguma grozīšanu, ja:

      20.1. no vagonu grupas, kas tiek pārvadāti ar vienu pavadzīmi, bija atkabināti vagoni ar papildsūtījuma sarakstu noformēšanu un pārvadājuma līguma grozīšanas stacijā ir tikai vagoni, kas tiek pārvadāti ar pavadzīmi, bet atkabināto vagonu nav;

      20.2. ir kravas bojāšanās, bojājuma, iztrūkuma pazīmes, nav plombu/SPI vai ir bojātas plombas/SPI vai ir citas nesaglabātības pazīmes, kas liecina par iespēju piekļūt kravai, kā arī ir pārvadāšanas ceļā esošo staciju atbilstošie akti par to.

 1. Kravu termināla vadītājs, kas saņēma saņēmēja Iesniegumu par pārvadājuma līguma grozīšanu galastacijas robežās, pieņem lēmumu par pārvadājuma līguma grozīšanu, izpilda šo lēmumu un informē Iesnieguma iesniedzēju.

4. Pārvadājuma līguma grozīšanas papildu nosacījumi

 1. Neparastu kravu (t.sk. negabarīta kravu un kravu, kas tiek pārvadātas transportieros) pārvadājuma līgumu var grozīt pēc pārvadājuma nosacījumu saskaņošanas jaunajā maršrutā.
 2. Ātrbojīgu kravu pārvadājuma līgumu var grozīt, ja kravu ir iespējams piegādāt jaunajā galastacijā līdz kravas derīguma termiņa beigām, ja ir iespējams nodrošināt pārvadājuma nosacījumus.
 3. Konteineru pārvadājuma līgumu var grozīt, ja Iesniegums iesniegts par pilnu konteineru komplektu vagonā, kuri tiek pārvadāti viena saņēmēja adresē uz vienu galastaciju.
 4. Kravas, kas tiek pārvadāta saskaņā ar īpašiem nosacījumiem, pārvadājuma līgumu var grozīt pēc šo nosacījumu saskaņošanas ar jaunajiem pārvadātājiem un jauno saņēmēju.