Latest news

Izvēlne

SIA “LDZ CARGO” klientu pilnvaru iesniegšanas un apstrādes kartība

1. SIA “LDZ CARGO” klientu pilnvaru iesniegšanas un apstrādes kārtība (turpmāk – Kartība) ir izstrādāta ar mērķi paaugstināt SIA ”LDZ CARGO” (turpmāk – Sabiedrība) klientu apkalpošanas kvalitāti, noteikt Prasības  pilnvaras noformēšanai, kas ir paredzēta iesniegšanai SIA “LDZ CARGO” ar pilnvarojumu klienta vārdā iesniegt, pieprasīt, saņemt un parakstīt dokumentus, turpmāk - Pilnvara.

2. Pilnvaras noformējumam un saturam ir šādas prasības (paraugs pielikumā):

2.1. Pilnvaru noformē uz veidlapas ar rekvizītiem: reģistrācijas numurs un datums, Pilnvaru paraksta persona (-as), kurai (-ām) saskaņā ar Uzņēmumu reģistra datiem ir piešķirtas tiesības pārstāvēt pilnvardevēju;

2.2. Pilnvarā ir jānorāda šādu informāciju:

2.2.1. pilnvardevēja dati (nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese, persona (-as), kurai (-ām) saskaņā ar Uzņēmumu reģistra datiem ir piešķirtas tiesības pārstāvēt pilnvardevēju);

2.2.2. pilnvarotās personas dati (vārds, uzvārds, personas kods);

2.2.2.1. pilnvarotas personas var būt vairākas, tādā gadījumā norāda katras personas dati;

2.2.3. darbības, kas tiek pilnvarotas veikt pilnvarotai personai;

2.2.3.1. pilnvarotas personas darbības var būt ierobežotas ar konkrēto darbību veikšanas veidu vai konkrēto darbību veikšanas vietu, tādā gadījumā norāda konkrēto darbību un/vai konkrēto vietu;

2.2.4. pilnvaras derīguma termiņš.

3. Pilnvaru var noformēt ar drošu elektronisko parakstu.

4. Pilnvaru iesniedz Sabiedrībai:

4.1. nosūtot Pilnvaras oriģinālu pa pastu uz Sabiedrības juridisko adresi: Dzirnavu iela 147 k-1 Rīgā, LV-1050;

4.2. iesniedzot Pilnvaras oriģinālu personīgi pēc adreses: Vilhelma Purvīša iela 14-538, Rīga;

4.3. Elektronisku Pilnvaru nosuta uz e-pasta adresi: pilnvaras@sharepoint.ldz.lv.

5. Sabiedrība saņem un apstrādā Pilnvaras, nodrošinot Pilnvarā norādīto personas datu aizsardzību, uzņemas atbildību par personas datu izmantošanu tikai Pilnvarā norādīto darbību robežās.

6. Pilnvarota persona, izmantojot Pilnvarā norādītās tiesības, uzrāda personas apliecinošu dokumentu (pase vai ID karte) Pilnvarā norādītās pilnvarotās personas identificēšanai.