Latest news

Izvēlne

KĀRTĪBA KLIENTU REĢISTRĀCIJAI

 

I Vispārīgie noteikumi 

 1. Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “LDZ CARGO”, turpmāk – Sabiedrība, “Kārtība klientu reģistrācijai”, turpmāk – Kārtība, nosaka kā Sabiedrībā tiek reģistrēti Sabiedrības klienti, kuri ir:
  1. 1 kravas saņēmēji/nosūtītāji;
  2. 2 kravu pārvadājumu maksas maksātāji (ekspeditori, aģenti);
  3. 3. dzelzceļa pārvadātāji;

un izmanto Sabiedrības dzelzceļa kravu pārvadājumu pakalpojumus, turpmāk – Klienti.

 1. Kārtība ir saistoša Sabiedrībai un Klientiem.

II Klientu reģistrācija

 1. Klientu reģistrācija notiek Sabiedrības klientu reģistrā Kravu kustības pārvaldības informācijas sistēmā, turpmāk – KPS.
 2. Reģistrējot Klientu KPS, Klientam tiek piešķirts kravas saņēmēja/nosūtītāja, maksātāja vai pārvadātāja kods, turpmāk – Klienta kods, atbilstoši darbības veidam:
  1. 1.kravas saņēmējam/nosūtītājam – 4 zīmju kods;
  2. 2.maksātājam (ekspeditoram) – 3 zīmju kods;
  3. 3.maksātājam (aģentam) – 4 zīmju kods;
  4. 4.dzelzceļa pārvadātājam – 2 zīmju kods.
 3. Ja Klientam ir vairāki darbības veidi, Klients KPS tiek reģistrēts atbilstoši katram darbības veidam, piešķirot tam atbilstošus Klienta kodus.
 4. Reģistrācijai un Klienta koda piešķiršanai Klients iesniedz Sabiedrībai pieteikumu:
  1. 1.kravas saņēmēji/nosūtītāji, dzelzceļa pārvadātāji – iesniedz pieteikumu klienta koda piešķiršanai. Pieteikuma paraugs ir atrodams šeit . Ja kravas saņēmējs/nosūtītājs pretendē uz līguma par dzelzceļa kravu pārvadājumu maksājumiem noslēgšanu atbilstoši Sabiedrības Kravu pārvadājumu tarifu piemērošanas noteikumiem , tas tiek reģistrēts ar koda piešķiršanu pamatojoties uz pieteikumu līguma par dzelzceļa kravu pārvadājumu maksājumu noslēgšanai.
  2. 2.kravu pārvadājumu maksas maksātāji (ekspeditori, aģenti) – iesniedz pieteikumu līguma par dzelzceļa kravu pārvadājumu maksājumu noslēgšanai.
 5. Klientu reģistrāciju veic Sabiedrības Kravu pārvadājumu tarifu un pakalpojumu pārdošanas daļa.
 6. Pēc Klienta reģistrācijas un Klienta koda piešķiršanas Sabiedrības Kravu pārvadājumu tarifu un pakalpojumu pārdošanas daļa informē Klientu par reģistrāciju Sabiedrības klientu reģistrā, norādot piešķirto Klienta kodu.
 7. Ja pēc Klienta reģistrācijas Klientam mainās informācija, kas norādīta pieteikumā, Klients par to savlaicīgi informē Sabiedrību.