Latest news

Norēķinu kārtība

KĀRTĪBA

par kravu pārvadājumu norēķiniem

I Vispārīgie noteikumi

1. Šī “Kārtība par kravu pārvadājumu norēķiniem”, turpmāk – Kārtība, ir izstrādāta saskaņā ar sabiedrības ar ierobežotu atbildību “LDZ CARGO”, turpmāk – LDZ CARGO, iekšējiem normatīvajiem dokumentiem, kas reglamentē pakļautībā esošo vienību darbību, Dzelzceļa kravu pārvadājumu tarifu “LDZ CARGO-01”, turpmāk – Tarifs CARGO-01,  un Kravu tranzītpārvadājumu tarifu KTT-LV, turpmāk –Tarifs KTT-LV, ka arī spēkā esošo tiesību aktiem, kas reglamentē norēķinu veikšanas kārtību.

2. Kārtība nosaka noteikumus, kas ir saistoši:

2.1. LDZ CARGO pakļautībā esošajām vienībām:

- Kravu pārvadājumu norēķinu birojam, turpmāk – KFP;

- dzelzceļa stacijas kravu terminālu preču kasēm, turpmāk – Preču kase;

2.2. juridiskām un fiziskām personām, kas izmanto LDZ CARGO pakalpojumus:

- kravas nosūtītājiem un kravas saņēmējiem, turpmāk – Klients;

- maksātājiem, kas maksā par sauszemes tranzīta kravu pārvadājumiem, ja ar LDZ CARGO ir noslēgts attiecīgs līgums, turpmāk – Ekspeditors;

- maksātājiem, kas uz līguma vai vienošanos pamata ar LDZ CARGO, samaksā pārvadāšanas maksu par kravu pārvadājumiem kravas saņēmēja vai nosūtītāja vietā, ja maksātājs un kravas saņēmējs vai nosūtītājs par to ir rakstiski informējis LDZ CARGO, turpmāk – Aģents;

- maksātājiem, kas samaksā pārvadāšanas maksu par kravu pārvadājumiem Klienta vietā, maksājuma uzdevumā norādot Klienta nosaukumu un dzelzceļā reģistrēto kodu, turpmāk – Maksātājs.

3. Kārtības tekstā tiek pielietoti saīsinājumi un termini, kuru skaidrojumi ir minēti Tarifā  CARGO-01.

 

II Maksas par pārvadājumu aprēķināšana un iekasēšana

4. Pārvadāšanas maksu Klientiem un Aģentiem aprēķina nosūtīšanas stacijas Preču kase, pieņemot kravu pārvadāšanai un galastacijas Preču kase, - izsniedzot kravu.

5. Pārvadāšanas maksu aprēķina pamatojoties uz dzelzceļa pavadzīmes datiem un aprēķināto summu ieraksta dzelzceļa pavadzīmē. Pārvadāšanas maksu nosūtīšanas stacijā iekasē no kravas nosūtītāja vai Aģenta pirms kravas pieņemšanas nosūtīšanai, un galastacijā - no kravas saņēmēja vai Aģenta pirms kravas izsniegšanas.

6. Maksu par papildoperācijām un citiem ar pārvadājumu saistītiem pakalpojumiem un līgumsodus aprēķina, pamatojoties uz šādu dokumentu datiem:

-dzelzceļa pavadzīme;

-vagonu padošanas un novākšanas saraksts;

-kravas pieņēmēja piezīmju lapiņa;

-uzkrāšanas kartīte;

-vispārējā parauga akts;

-norīkojums par konteinera izvešanu (no stacijas) un tā atdošanu atpakaļ.

Aprēķinātās summas ieraksta attiecīgā iepriekš minētajā dokumentā turpmākai iekasēšanai no Klienta un izsniedz šī dokumenta vienu eksemplāru Klienta pilnvarotai personai. Maksu par papildoperācijām un citiem ar pārvadājumiem saistītiem pakalpojumiem un līgumsodus Klients maksā 3 darba dienu laikā no faktūrrēķina saņemšanas dienas, ieskaitot faktūrrēķina saņemšanas dienu.

7. Pārvadāšanas maksu un maksu par papildoperācijām un citiem ar pārvadājumu saistītiem pakalpojumiem un līgumsodus no Ekspeditoriem aprēķina un iekasē KFP.

8. Maksu par pārvadājumu LDZ CARGO iekasē pamatojoties uz faktūrrēķiniem, kurus attiecīgā Preču kase izsniedz Klienta vai Aģenta pilnvarotai personai pret parakstu (uzrādot vārdu, uzvārdu un faktūrrēķina saņemšanas datumu). Atsevišķos gadījumos KFP nosūta Aģentam faktūrrēķina kopiju pa e-pastu vai pa faksu un faktūrrēķina oriģinālu pa pastu uz Aģenta juridisko/biroja adresi (saskaņā ar līgumā par tranzītpārvadājumu maksu nosacījumiem un pēc  līgumā norādītiem Aģenta rekvizītiem).

Pēc Klienta rakstiska lūguma, kurā norādīta e - pasta adrese faktūrrēķina saņemšanai, faktūrrēķini var tikt sagatavoti un nosūtīti elektroniskā veidā.

Ekspeditoriem faktūrrēķina kopiju KFP nosūta pa e-pastu un faktūrrēķina oriģinālu ar pievienoto 4-A parauga aprēķina sarakstu  pa pastu vai pa e-pastu uz Ekspeditora juridisko/biroja adresi (saskaņā ar līgumā par tranzītpārvadājumu maksu nosacījumiem un pēc līgumā norādītiem Ekspeditora rekvizītiem).

9. Preču kasēs, kas ir aprīkotas ar automatizētās darba vietas programmatūru, faktūrrēķinu sastāda divos eksemplāros, no kuriem 1. eksemplārs ir paredzēts Klientam, Aģentam, bet 2. eksemplārs paliek attiecīgā Preču kasē.

Preču kasēs, kas nav aprīkotas ar automatizētās darba vietas programmatūru, faktūrrēķinu sastāda trīs eksemplāros, no kuriem 1. eksemplārs ir paredzēts Klientam, Aģentam, 2. eksemplārs tiek nosūtīts KFP kopā ar pārvadāšanas un papildpakalpojumu  dokumentiem tālākai apstrādāšanai  elektroniska veidā, bet 3.eksemplārs paliek attiecīgā Preču kasē.

10. Veicot faktūrrēķinos norādīto summu apmaksu, Klienti, Aģenti vai Ekspeditori maksājuma uzdevumā ailē “maksājuma mērķis” norāda: “maksa par transporta pakalpojumiem ...stacijas nosaukums... stacijā”,  faktūrrēķina numuru, LDZ CARGO  piešķirto reģistrācijas kodu.

11. Ja Klienta vietā pārvadāšanas maksu samaksā Maksātājs, maksājuma uzdevumā ailē “maksājuma mērķis” tas norāda: “maksa par transporta pakalpojumiem ...stacijas nosaukums.. .stacijā,   faktūrrēķina numuru un papildus, - tā Klienta nosaukums un dzelzceļā reģistrētais kods, kura vietā Maksātājs veic maksājumu.

12. Pēc faktūrrēķinā uzrādītās summas apmaksas, Klients, Aģents vai Maksātājs uzrāda, nosūta e-pastā vai pa faksu attiecīgajai Preču kasei maksājuma uzdevuma kopiju. Atsevišķos gadījumos Preču kase var pieprasīt no Klienta, Aģenta vai Maksātāja bankas apstiprināto maksājuma uzdevuma oriģinālu.

Pēc faktūrrēķinā uzrādītās summas apmaksas, Ekspeditors nosūta pa e-pastu maksājuma uzdevuma kopiju KFP (saskaņā ar līguma par tranzītpārvadājumu maksu nosacījumiem un pēc līgumā norādītiem KFP rekvizītiem).

Ar grozījumiem, kas veikti pamatojoties uz valdes 28.03.2019. lēmumu Nr. 15/4-2019.

13. Ja Klients vai Aģents veic maksājumus par turpmākajiem kravu pārvadājumiem, tad maksājuma uzdevumā, ka mērķi ir jānorada: “Konta papildināšana par transporta pakalpojumiem ...stacijas nosaukums... stacijā”.

14. Ja tiek konstatēts maksas par pārvadājumu neiekasējums vai pārmaksa, kas radusies aritmētisko kļūdu, nepareiza tarifa piemērošanas, vai citu iemeslu dēļ, tad neiekasētās vai pārmaksātas  summas samaksai attiecīgā Preču kase izraksta Klientam, Aģentam  faktūrrēķinu, norādot tajā aprēķinātās summas atšifrējumu.

Ekspeditoram neiekasētās vai pārmaksātas summas faktūrrēķinu izraksta KFP.

 

III Citi noteikumi

15. Visu maksājumu apliecinošo dokumentu kopijas, kas saistītas ar maksājumu veikšanu, paliek attiecīgā Preču kasē kā atskaites dokumenti par saņemtajām naudas summām.

16. Ja Klients aizkavē LDZ CARGO pienākošo maksājumu samaksu vairāk par 10 (desmit) bankas dienām, LDZ CARGO ir tiesības atteikties turpmāk sniegt šādam Klientam kravu pārvadājumu pakalpojumus.

Ar grozījumiem, kas veikti pamatojoties uz valdes 28.03.2019. lēmumu Nr. 15/4-2019.

17. Norēķinus veic eiro. Pēc līguma, kas noslēgts starp LDZ CARGO un Klientu, vai Aģentu, vai Ekspeditoru, norēķinus var veikt brīvi konvertējamā valūtā.

    Ja Klients, Aģents vai Ekspeditors veic maksājumus ārvalstu valūtā, tad KFP paziņo attiecīgajai Preču kasei Klienta, Aģenta, Ekspeditora personiskajā kontā iekļaujamo pārrēķināto maksājuma summu eiro atbilstoši Latvijas Bankas kursam datumā, kurā banka akceptējusi  maksājuma uzdevumu.

18. Gadījumā, kad pamatojoties uz SMGS dzelzceļa pavadzīmes 22.ailē norādīto, kravu pārvadājumu pa Latvijas teritoriju veic divi pārvadātāji (LDZ CARGO un cits pārvadātājs),  LDZ CARGO  aprēķina un iekasē pārvadāšanas maksu  tikai par  savu ceļa iecirkni.

19. Gadījumā, kad maksu par pārvadājumu samaksā VAS „Latvijas dzelzceļš”, tās struktūrvienības vai “Latvijas dzelzceļš” koncernā ietilpstošās sabiedrības, attiecīgā Preču kase apstrādā norēķinu dokumentus vispārējā kartībā un nosūta tos  KFP.

20. Šī Kārtība stājas spēkā ar 2018.gada 1.februāri.

NOTIKUMU KALENDĀRS

S P O T C P S
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 
 
 
 
 

Pierakstīties jaunumiem