Latest news

Izvēlne

Satiksmes drošības politika

Ar VAS „Latvijas dzelzceļš” valdes 13.03.2023. lēmumu Nr.VL-1.6/115-2023 ir apstiprināta “Latvijas dzelzceļš” koncerna Satiksmes  drošības politika (turpmāk – Politika). Politika attiecas uz “Latvijas dzelzceļš” koncerna atkarīgajām sabiedrībām, tās  principi ir attiecināmi arī uz darbuzņēmējiem un  piegādātājiem.

Politikas principi ir publicēti VAS “Latvijas dzelzceļš” tīmekļa vietnē www.ldz.lv, tajā skaitā, bet ne tikai:

     - Valdošā uzņēmuma un atkarīgo sabiedrību valde parāda vadības līderību, ieguldījumu pienācīgā drošības pārvaldībā un piešķir nepieciešamus resursus aktīviem drošības pasākumiem (risku novērtēšanai, drošības kampaņām, dzelzceļa negadījumu izmeklēšanai, drošības ieteikumiem, kā arī pārmaiņu procesu pārvaldībai).

-  Koncerna sabiedrībās ir skaidri noteiktas un paziņotas visu līmeņu struktūru, personāla funkcijas, uzdevumi, pienākumi un atbildība.

-  Tiek veikta satiksmes drošības mērķu izvirzīšana un satiksmes drošības rādītāju izvērtēšana salīdzinājumā ar šiem mērķiem.

-    Personāls skaidri apzinās savus darba pienākumus un atbildību par satiksmes   drošību.

- Koncerna sabiedrības vadītāji regulāri komunicē ar personālu, savstarpēji apspriežot drošības jautājumus un informējot par apdraudējumiem un riskiem, kas darbiniekiem jāapzinās, kā arī par negadījumu un starpgadījumu izmeklēšanas rezultātiem.

- Koncerna sabiedrības nodrošina, lai riska kontroles pasākumi, ko īsteno to partneri, arī tiktu pārraudzīti saskaņā ar Komisijas regulu (ES) Nr. 1078/2012 (2012. gada 16. novembris) par kopīgo drošības metodi pārraudzībā, kas jāveic dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumiem, infrastruktūras pārvaldītājiem pēc drošības sertifikāta vai drošības atļaujas saņemšanas un par tehnisko apkopi atbildīgajām struktūrvienībām. Šajā nolūkā Koncerna sabiedrības veic pārraudzības procesu, kā noteikts Komisijas regulas (ES) Nr. 1078/2012  pielikumā, vai izvirza saviem partneriem prasību veikt šo procesu, pamatojoties uz līgumsaistībām.

      Politikā noteikta funkciju sadale starp VAS “Latvijas dzelzceļš” un atkarīgajām sabiedrībām:

     VAS “Latvijas dzelzceļš” organizē, uzrauga un kontrolē Politikas īstenošanu Koncernā,  uzrauga un kontrolē satiksmes drošības prasību ievērošanu Koncerna sabiedrībās; uztur Koncerna risku reģistru un plānoto izmaiņu satiksmes drošības risku pārvaldības sistēmu; reģistrē, uzskaita, analizē,  dzelzceļa negadījumus Koncernā, koordinē to izmeklēšanu; sagatavo Koncerna satiksmes drošības stāvokļa pārskatus un sniedz rekomendācijas satiksmes drošības stāvokļa uzlabošanai.

      SIA “LDZ CARGO” ievēro un īsteno Politiku; izveido satiksmes drošības pārvaldības un iekšējās uzraudzības sistēmas; nodrošina savu darbību atbilstoši reglamentējošu normatīvo aktu prasībām; izstrādā un realizē pasākumus satiksmes drošības stāvokļa uzlabošanai un drošības mērķu sasniegšanai; organizē saviem darbiniekiem nepieciešamas apmācības; izveido personāla, kura funkcijas ietekmē drošību, kompetenču pārbaudes procedūras.