Latest news

Izvēlne

Kravu pārvadājumi Igaunijas Republikas teritorijā

SIA “LDZ CARGO”

Noteikumi par kravu pārvadājumiem Igaunijas Republikas teritorijā

 

  1. VISPĀRĒJIE NOSACĪJUMI

        1. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “LDZ CARGO” (reģistrēta Latvijas Republikas uzņēmumu reģistrā ar Nr.40003788421), turpmāk arī – LDZ CARGO, saskaņā ar Igaunijas Republikas Likuma par dzelzceļu 110.pantu, nosaka šos kravu pārvadājumu noteikumus, turpmāk – Noteikumi, kravu pārvadājumu veikšanai Igaunijas Republikas teritorijā.

       2. LDZ CRGO ir licencēts dzelzceļa kravu pārvadātājs, kas veic kravu pārvadājumus Igaunijas Republikas teritorijā pamatojoties uz Vienoto drošības sertifikātu ar Eiropas identifikācijas numuru EU1020210211, kas derīgs no 17.12.2021. līdz 16.12.2026.

       3. Veicot kravu pārvadājumus Igaunijas Republikas teritorijā,  LDZ CARGO vadās pēc Nolīguma par starptautisko dzelzceļa kravu satiksmi (publiski pieejams internet vietnē: https://osjd.org/ru/8978/page/106077?id=2845), turpmāk - SMGS, Eiropas Savienības spēkā esošo tiesību aktiem,  citiem kompetentu Igaunijas Republikas valsts iestāžu tiesību aktiem, kas reglamentē dzelzceļa pārvadātāja darbību un nosaka satiksmes drošības, vides un darba aizsardzības prasības, ka arī līgumiem ar  Igaunijas Republikas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītāju.  

 4. Ievērojot Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas (ES) 2016/798 par dzelzceļa drošību pamatprincipus, LDZ CARGO ir izveidota drošības pārvaldības sistēma, kas ietver sadaļu, kurā ir aprakstītas ar satiksmes drošību saistītas prasības, procedūras un darbības, lai nodrošinātu drošu, saskaņotu un bezavārijas darbu Igaunijas dzelzceļa infrastruktūrā.   

       5. Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 20122/34/ES (2012.gada 21.novembris) ar ko izveido vienotu Eiropas dzelzceļa telpu 22.pantu, LDZ CARGO ir apdrošināta civiltiesiskā atbildība kravu pārvadājumos pa dzelzceļu Baltijas valstīs ar atbildības limitiem atbilstoši katras valsts regulējumam (Igaunijā atbildības limits 6 000 000 EUR). Polises darbības periods: 21.10.2022. - 20.10.2023.; polises darbības periods katru gadu tiek pagarināts uz nākamo periodu.

  1. KRAVU PĀRVADĀJUMI

       6. Kravu pārvadājumus pa Igaunijas Republikas teritoriju LDZ CARGO veic ievērojot SMGS, t.sk. SMGS pielikumos noteiktās prasības, kas attiecās t.sk. uz pārvadājuma līguma noformēšanu, pārvadājuma līguma grozīšanu, komercakta sastādīšanu, kravu pieņemšanas un izsniegšanas kārtību, vagonu plombēšanu, pretenziju izskatīšanas kārtību, pārvadātājam nepiederošo (privāto) vagonu transportēšanu.

       7. Veicot kravu pārvadājumus vagonos, kas pieder citu valsts pārvadātājam, LDZ CARGO vadās pēc Noteikumiem par citām valstīm piederošo vagonu ekspluatāciju, uzskaiti un norēķiniem (dokumenta nosaukums oriģinālā “Правила эксплуатации, пономерного учета и расчетов за пользование грузовыми вагонами собственности других государств” publiski pieejami šeit.

 

       8. LDZ CARGO sniedz kravu pārvadājumu pakalpojumus klientiem (nosūtītāji/saņēmēji), ar kuriem ir noslēgts līgums par sadarbību.

       9. Kravu pārvadājumiem pa Igaunijas Republikas teritoriju LDZ CARGO izmanto elektroniskās SMGS pavadzīmes, kas tiek nodrošināts ar informācijas sistēmu  VJS (vedude juhtimise süsteem).

                III. TARIFI

       10. Par pārvadājumu maksu un maksu par citiem LDZ CARGO pakalpojumiem Klients un LDZ CARGO vienojās savstarpēji noslēgtā līgumā par sadarbību.

  1. DROŠĪBAS NOSACĪJUMI

         11. LDZ CARGO nodrošina, ka kravu pārvadājumus Igaunijas Republikas teritorijā veic personāls (dzelzceļa speciālisti, lokomotīvju brigāžu darbinieki), kas ir sagatavots ievērojot 15.10.2020. Dzelzceļa likuma 5.sadaļā noteiktās prasības. Personāla atlases principi, kompetences noteikšanas, apmācības un darba organizēšanas nosacījumi ir aprakstīti LDZ CARGO Drošības pārvaldības sistēmas sadaļā “Pārvadājumu veikšanas kārtība Igaunijas dzelzceļa infrastruktūrā”.

        12. Veicot dzelzceļa kravu pārvadājumus Igaunijas Republikas teritorijā, LDZ CARGO nodrošina reglamenta  “Drošības pārvaldības sistēma, drošības rādītāji, dzelzceļa infrastruktūras, satiksmes vadības un drošības prasību ievērošanas pārbaude, to ziņošana, formāti un termiņi, kā arī paziņošana par starpgadījumiem, kas ietekmē dzelzceļa drošību” (apstiprināts ar Igaunijas Republikas Ekonomikas un infrastruktūras ministrijas 03.12.2020. rīkojumu  Nr.83) prasību ievērošanu, t.sk. kas attiecās uz atskaišu un informācijas sniegšanu Igaunijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības un tehniskās uzraudzības departamentam un noteiktajos gadījumos - Drošības izmeklēšanas birojam.

         13. Dzelzceļa kravu pārvadājumus Igaunijas Republikas teritorijā LDZ CARGO nodrošina ar tehniskā kārtībā esošo ritošo sastāvu, kas atbilst Igaunijas Republikas 15.10.2020. Dzelzceļa likuma prasībām un kuru ir atļauts izmantot pārvadājumiem Igaunijas Republikas teritorijā. Ritošā sastāva tehniskā stāvokļa uzturēšanai atbilstoši spēkā esošu tiesību aktu prasībām nepieciešamās procedūras un darbības (t.sk. tehniskās apskates un apkopes, remonta darbu veikšana) ir aprakstītas LDZ CARGO Drošības pārvaldības sistēmas sadaļā “Pārvadājumu veikšanas kārtība Igaunijas dzelzceļa infrastruktūrā”.

  1. INFORMĀCIJAS APRITE  

       14. Ja ar LDZ CARGO vilcienu notiek dzelzceļa satiksmes negadījums Igaunijas Republikas teritorijā, iesaistīts dzelzceļa satiksmes negadījumā LDZ CARGO darbinieks (pilnvarota persona) par to nekavējoties sniedz informāciju Igaunijas Republikas dzelzceļa infrastruktūras atbildīgajam pārstāvim (vilcienu dispečers vai stacijas dežurants),  ievērojot Igaunijas Republikas 15.10.2020. Dzelzceļa likuma prasības, informē Igaunijas Republikas Drošības izmeklēšanas biroju (e-pasta adrese: info@ojk.ee) un Patērētāju tiesību aizsardzības un tehniskās uzraudzības departamentu (e-pasta adrese: info@ttja.ee), kā arī sadarbojās ar izmeklēšanā iesaistītām personām un iestādēm. 

        15.  Informācijas saņemšanai par Igaunijas Republikas tiesību aktiem, kas reglamentē dzelzceļa infrastruktūras izmantošanu, satiksmes drošību un citas dzelzceļa  pārvadātāja saistības, LDZ CARGO izmanto AS Eesti Raudtee internet saiti, informācijas avotu https://www.riigiteataja.ee, ka arī pēc nepieciešamības, uz līguma pamata, Igaunijas komersanta informācijas sniegšanas un tulkošanas pakalpojumus.

NOTIKUMU KALENDĀRS

S P O T C P S
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 
 
 

Pierakstīties jaunumiem

Image CAPTCHA