Latest news

Izvēlne

Sociālā atbildība

SIA "LDZ CARGO" ir saistoša  "Latvijas dzelzceļš” koncerna Korporatīvās sociālās atbildības un ilgtspējas politika.

Politikas mērķis ir LDz koncernā ieviest, pastāvīgi pilnveidot un attīstīt starptautiski atzītu atbildīgas uzņēmējdarbības un atklātības praksi.

Koncerns par savu obligātu pienākumu pret valsti un sabiedrību uzskata godprātīgu nodokļu maksāšanu un likumīgu darbību, taču papildus likumā noteiktajiem minimālajiem pienākumiem Koncerns realizē ar saimniecisko darbību saistītas atbildīgas uzņēmējdarbības iniciatīvas, kas palīdz sasniegt Koncerna definētos stratēģiskos mērķus un balstītas tās definētajās vērtībās – izaugsme, drošība, sinerģija.

Lai noteiktu Koncerna dāvinājumu (ziedojumu) piešķiršanas prioritārās jomas, piešķiršanas kārtību un realizācijas pamatprincipus, ar mērķi iespēju robežās veicināt sabiedrības labbūtību un Koncerna nefinanšu mērķu sasniegšanu, ir apstiprināta ”Latvijas dzelzceļš” koncerna dāvinājumu (ziedojumu) stratēģija, kura ir saistoša arī SIA "LDZ CARGO".

Saskaņā ar šo stratēģiju, LDz koncerna uzņēmumi var piešķirt dāvinājumus (ziedojumus) tiesību aktos noteiktajās jomās - kultūra, māksla, izglītība un zinātne, sports, veselības aizsardzība, sociālā palīdzība, vides aizsardzība, vispārējs atbalsts Ukrainas sabiedrībai - un ievērojot tiesību aktos noteikto kārtību

Informācija par SIA “LDZ CARGO” veiktajiem dāvinājumiem (ziedojumiem)