Latest news

Izvēlne

Risku vadības politika

2020.gada 15.oktobrī stājās spēkā “Latvijas dzelzceļš” koncerna risku vadības politika (ar VAS “Latvijas dzelzceļš” valdes 05.10.2020. lēmumu nr. VL-61/377 un VAS “Latvijas dzelzceļš” padomes 15.10.2020. lēmumu Nr.PA1 .2./12-6, kas stājās spēkā 09.06.2022.). Tā nosaka galvenos pamatprincipus un atbildību sadalījumu visu koncerna sabiedrību risku pārvaldībā.

Risku vadības politikā noteiktie pamatprincipi:

  1. koncerna sabiedrību darbība neizbēgami ir saistīta ar riskiem;
  2. sistēmiska risku vadība veicina koncerna sabiedrību mērķu sasniegšanu, mazina risku iestāšanās varbūtību un/vai ietekmi vai nodrošina, ka šī riska varbūtība un/vai ietekme nepieaug;
  3. efektīva risku vadība ļauj savlaicīgi paredzēt un novērst potenciālu kaitējumu Koncerna vai atsevišķas tā Sabiedrības reputācijai, finanšu situācijai un operatīvajai darbībai, kā arī ļauj nodrošināt atbilstību tiesību aktu prasībām un labai pārvaldības praksei.

RISKU VADĪBAS POLITIKA