Latest news

Izvēlne

Kravu ar pieteikto vērtību pārvadāšanas noteikumi

APSTIPRINĀTS:

ar SIA “LDZ CARGO”

11.04.2019.valdes lēmumu Nr.18/2-2019

 

SIA “LDZ CARGO”

Kravu ar pieteikto vērtību pārvadāšanas noteikumi

 

I Vispārīgie noteikumi

 

1.     Pārvadātāja SIA “LDZ CARGO” (turpmāk – LDZ CARGO) “Kravu ar pieteikto vērtību pārvadāšanas noteikumi”, turpmāk – Noteikumi, ir izstrādāti saskaņā ar Dzelzceļa pārvadājumu likuma 34.pantu.

2.     Noteikumi nosaka kravu ar pieteikto vērtību pārvadāšanas kārtību, pārvadāšanas noformēšanas kārtību un zaudējumu atlīdzinājuma apmēru.

 

II Kravu ar pieteikto vērtību pārvadāšanas kārtība

 

3.       Kravas pārvadāšanu var veikt piesakot kravas vērtību, saskaņojot to ar LDZ CARGO, izņemot tās kravas, kuru vērtības pieteikšana ir obligāta saskaņā ar Dzelzceļa pārvadājuma likuma 34.panta 2.daļu.

4.       Nav pieļaujama vērtības pieteikšana:

4.1. kravām, kas tiek pārvadātas pavadoņu pavadībā;

4.2. kravām, kas tiek pārvadātas sabērtā, sakrautā vai ielietā veidā;

4.3. ātrbojīgām kravām;

4.4. kravas daļai, ja kravai ir noformēta viena pavadzīme;

4.5. vagonam kā transporta līdzeklim.

5.       Kravas vērtība tiek pieteikta eiro. Pieteiktās vērtības summu nosūtītājs iepriekš saskaņo ar LDZ CARGO. Par kravas vērtības pieteikšanu nosūtītājs maksā papildu maksu, kuru nosaka LDZ CARGO.

6.       Nosūtītāja pieteiktā kravas vērtība nevar pārsniegt kravas vērtību. LDZ CARGO ir tiesības nepieņemt pārvadāšanai kravu ar pieteikto vērtību neatkarīgi no tās summas, ja LDZ CARGO uzskata ka pieteiktā kravas vērtības summa ir pārmērīgi pazemināta vai paaugstināta, bet nosūtītājs nevar to pamatot.

7.       LDZ CARGO var pieņemt pārvadāšanai mājas iedzīves lietas, kurām nav pieteikta vērtība, ja nosūtītājs pavadzīmē izdarīs atzīmi: “Vērtība nav pieteikta”.

8.       LDZ CARGO var pārbaudīt kravas ar pieteikto vērtību daudzuma (kravas vietu skaita) atbilstību kravas apraksta datiem. Nosūtītājam pēc LDZ CARGO pieprasījuma ir pienākums atvērt vagonu (konteineru) kravas pārbaudes veikšanai, izņemot konteineru ar mājas iedzīves lietām, kas pienāca ar jūras transportu.

 

III Kravu ar pieteikto vērtību pārvadāšanas noformēšanas kārtība

9.       Kravas pieteiktās vērtības summu nosūtītājs norāda pavadzīmē.

10.     Iesniedzot pārvadāšanai kravas ar pieteikto vērtību, nosūtītājs vienlaicīgi ar pavadzīmi iesniedz LDZ CARGO ar pieteikto vērtību pārvadājamās kravas aprakstu (turpmāk – Apraksts). Apraksta veidlapas paraugs ir norādīts Noteikumu 1.pielikumā.

11.      Nosūtot kravu starptautiskajā satiksmē, Aprakstu sastāda atbilstošā starptautiskā nolīguma darba valodā (paraugs Noteikumu 2.pielikumā).

12.      Aprakstā norāda sūtījuma numuru, nosūtīšanas stacijas un galastacijas nosaukumu un nosūtīšanas un galamērķa dzelzceļa saīsināto nosaukumu, nosūtītāja, saņēmēja nosaukumu. Ja kravas vietām ir vienāds iepakojums un vienāda pieteiktā vērtība, tad ziņas par kravu Aprakstā norāda vienā rindiņā un aile “Kravas vietu atšķirīgās pazīmes” netiek aizpildīta. Ja kravas vietām ir dažāds iepakojums un dažāda pieteiktā vērtība, tad ziņas par kravu Aprakstā norāda atsevišķi katram iepakojuma veidam ar vienādu pieteikto vērtību, ailē “Kravas vietu atšķirīgās pazīmes” norādot kravas vietu atšķirīgās pazīmes. Apraksta beigās norāda kopējo vietu skaitu un kopējo sūtījuma pieteikto kravas vērtību, kas atbilst pavadzīmē norādītai pieteiktai vērtībai.      

13.       Mājas iedzīves lietu Aprakstā nosūtītājs norāda katras kravas vietas pieteikto vērtību, katra vienā vietā iepakotā priekšmeta vērtības pieteikšana nav obligāta.

14.       Nosūtītājs sastāda Aprakstu trīs eksemplāros. Nosūtītāja pārstāvis paraksta Aprakstu, norādot vārdu un uzvārdu.

15.       LDZ CARGO pārstāvis parakstās visos Apraksta eksemplāros rindiņā “Apraksts pieņemts”, norādot vārdu un uzvārdu un iespiežot pārvadātāja kalendārā spiedoga nospiedumu. Vienu Apraksta eksemplāru atgriež nosūtītājam, otrs – paliek pie LDZ CARGO nosūtīšanas stacijā (pēc pieprasījuma tiek nosūtīts galastacijā), trešo eksemplāru nosūtītājs piestiprina vagonā (konteinerā) redzamajā vietā kopā ar kravu.

16.        Ja apraksts ir sastādīts uz vairākām lapām, tad pirmajā lapā izdara atzīmi “Kravas apraksts ___ lapās”, lapas numurē, katrā lapā iespiež pārvadātāja kalendārā spiedoga nospiedumu. Nosūtītāja un LDZ CARGO pārstāvis parakstās katrā lapā.

 

IV Zaudējumu atlīdzinājuma apmērs

 

17.        Zaudējumus, kas radās pārvadājot kravu ar pieteikto vērtību, LDZ CARGO atlīdzina kravas pieteiktās vērtības apmērā vai kravas pieteiktās vērtības daļas apmērā, kas atbilst trūkstošai vai bojātai kravas daļai. Tiek atgriezta arī iekasētā pārvadāšanas maksa proporcionāli trūkstošās vai bojātās kravas daudzumam, ja pārvadāšanas maksa neietilpst kravas vērtībā. Ja LDZ CARGO pierādīs, ka pieteiktā kravas vērtība pārsniedz kravas vērtību, tad atlīdzinājumu aprēķina ņemot vērā kravas vērtību.

18.        Gadījumā, ja tiek pārvadātas mājas iedzīves lietas nepiesakot vērtību, atlīdzinājumu par mājas iedzīves lietu nozaudēšanu vai bojājumu izmaksā 1,00 EUR apmērā par nozaudētās vai bojātās mājas iedzīves lietu masas 1 (vienu) kg.

 

1. PIELIKUMS

2. PIELIKUMS