Latest news

Izvēlne

Noteikumi par piegādes termiņiem

APSTIPRINĀTS:

ar SIA “LDZ CARGO”

11.04.2019 valdes lēmumu Nr. 18/1-2019

 

SIA “LDZ CARGO”

Noteikumi par piegādes termiņiem

 

Vispārīgie noteikumi

 

 1. Pārvadātāja SIA “LDZ CARGO” (turpmāk – LDZ CARGO) “Noteikumi par piegādes termiņiem”, turpmāk – Noteikumi, ir izstrādāti saskaņā ar Dzelzceļa pārvadājumu likuma 37.pantu.
 2. Noteikumi nosaka kravas piegādes termiņus, to noteikšanas un pagarināšanas kārtību.
 3. Saskaņā ar Dzelzceļa pārvadājuma likuma 36.pantu LDZ CARGO nosaka vienādu ātrumu visu kravu pārvadāšanai.

 

II Piegādes termiņš

 

 1. Ja nosūtītājs un LDZ CARGO nav saskaņojuši savādāk, piegādes termiņu nosaka visam kravas pārvadāšanas ceļam un tas nedrīkst pārsniegt termiņu, kas aprēķināts, ievērojot Noteikumos noteiktās normas.
 2. Kravas piegādes termiņu nosaka ņemot vērā šādas normas:

5.1. konteineriem, kas pieņemti pārvadāšanai koplietošanas vietās – 1 diennakts par katriem uzsāktiem 150 km;

5.2. konteineriem, kas iekrauti koplietošanai neparedzētās vietās pilnā komplektā vagonā un adresēti uz vienu galastaciju – 1 diennakts par katriem uzsāktiem 200 km;

5.3. sūtījumiem, kas tiek pārvadāti ar nosūtītāja maršrutiem – 1 diennakts par katriem uzsāktiem 350 km;

5.4. pārējiem sūtījumiem – 1 diennakts par katriem uzsāktiem 200 km.

 1. Pārvadājot kravas ar nosūtītāja maršrutiem piegādes termiņu aprēķina:

6.1. tiešajiem nosūtītāja maršrutiem, kas saformēti vienā nosūtīšanas stacijā un adresēti uz vienu galastaciju – par visu pārvadājuma attālumu pēc normām, kas noteiktas nosūtītāja maršrutiem;

6.2. nosūtītāja maršrutiem, kurus pārvadā līdz izkliedes (izformēšanas) stacijai – atsevišķi par attālumu no nosūtīšanas stacijas līdz izkliedes (izformēšanas) stacijai pēc normām, kas noteiktas nosūtītāja maršrutiem, un atsevišķi no izkliedes (izformēšanas) stacijas līdz galastacijai pēc normām, kas noteiktas pārējiem sūtījumiem;

6.3. nosūtītāja maršrutiem, kuriem pārvadājuma maršrutā ir samazināma vilciena svara norma – vagoniem, kurus nav paredzams atkabināt samazinot vilciena svaru, pēc normām, kas noteiktas nosūtītāja maršrutiem, bet atkabinātajiem vagoniem – pēc normām, kas noteiktas pārējiem sūtījumiem.

 1. Piegādes termiņu aprēķina ņemot vērā attālumu, par kuru aprēķina pārvadāšanas maksu.
 2. Kravām, kurām nepieciešams ātruma ierobežojums to tehnisko raksturojumu dēļ, negabarīta kravām, kravām uz transportieriem, kravām, kuras pārvadā speciālajos vilcienos ar atsevišķu lokomotīvi, piegādes termiņu LDZ CARGO nosaka katram pārvadājumam atsevišķi veicot pirmslīguma saskaņošanu.
 3. Kravas piegādes termiņu, kas aprēķināts ņemot vērā Noteikumos noteiktās normas, palielina:

9.1. par 1 diennakti – operācijām, kas saistītas ar kravas nosūtīšanu;

9.2. par 2 diennaktīm – nosūtot kravu no iekraušanas stacijas*, kuru apkalpo ar savācējvilcieniem un izvedvilcieniem, kurus norīko atsevišķajās dienās;

9.3. par 2 diennaktīm – kravai pienākot izkraušanas stacijā*, kuru apkalpo ar savācējvilcieniem un izvedvilcieniem, kurus norīko atsevišķajās dienās;

9.4. par 0.5 diennakti – operācijām, kas saistītas ar pārvadājuma līguma grozīšanu vai operācijām, kas tiek veiktas kravas izkliedes stacijā.

 1. Kravas piegādes termiņš sākas plkst. 0.00 diennaktī, kas seko dienai, kad ir noslēgts pārvadājuma līgums, un beidzas brīdī, kad saņēmējam nodod paziņojumu par kravas pienākšanu, turklāt nepilnu diennakti uzskata par diennakti.
 2. Ja krava tika sadalīta pārvadāšanas ceļā, tās piegādes termiņu aprēķina attiecībā uz to kravas daļu, kas pienākusi ar pavadzīmi.
 3. Piegādes termiņu uzskata par izpildītu, ja krava pienākusi galastacijā līdz piegādes termiņa beigām, un LDZ CARGO paziņo saņēmējam par kravas pienākšanu un iespēju nodot kravu saņēmēja rīcībā.

 

III Piegādes termiņa pagarināšanas kārtība

 

 1. Kravas piegādes termiņu pagarina par visu laiku, kad krava tiek aizturēta pārvadāšanas ceļā vai vagoni atstādināti  no kustības no LDZ CARGO neatkarīgu iemeslu dēļ. Iemesli, kuru dēļ LDZ CARGO ir tiesības pagarināt piegādes termiņu:

13.1. muitas un citu administratīvo formalitāšu izpildīšana;

13.2. kravas satura pārbaude, ja pārbaudē tiks konstatēta neatbilstība ziņām, kas norādītas pavadzīmē;

13.3. kravas masas pārbaude, ja pārbaudē tiks konstatēta neatbilstība ziņām, kas norādītas pavadzīmē;

13.4. kravas vietu skaita pārbaude, ja pārbaudē tiks konstatēta neatbilstība ziņām, kas norādītas pavadzīmē;

13.5. pārvadājuma līguma grozījumi;

13.6. šķēršļi pārvadāšanai;

13.7. dzīvnieku aprūpēšana;

13.8. krāvuma vai iepakojuma izlabošana, ja to izraisīja iemesli, kas nav atkarīgi no pārvadātāja;

13.9. kravas pārkraušana, ja to izraisīja iemesli, kas nav atkarīgi no pārvadātāja;

13.10. citi iemesli.

 1. Pārvadājot krautos un tukšos pārvadātājam nepiederošos vagonus, piegādes termiņu pagarina arī par aizturēšanas laiku, kas radās vagona bojājuma vai bojāšanas rezultātā, ja tas notika pārvadātāja neatkarīgu iemeslu dēļ.

* Par stacijām, kuras apkalpo ar savācējvilcieniem un izvedvilcieniem, kurus norīko atsevišķajās dienās, tiek uzskatītas visas Latvijas dzelzceļa stacijas, izņemot Šķirotavas, Rīga-Krasta, Rīga-Preču, Zasulauka, Lāčupes, Sarkandaugavas, Ziemeļblāzmas, Mangaļu, Zemitānu, Čiekurkalna, Juglas, Torņakalna, Bolderājas, Krievu salas, Iļģuciema, Ventspils, Liepājas, Jelgavas, Daugavpils, Daugavpils-Šķirošanas, Rēzeknes II staciju.

 

 1. Aizturot kravu (t.sk. vagonu, konteineru, ritošo sastāvu, kuru pārvadā kā kravu uz savām asīm) vai atstādinot vagonus no kustības no LDZ CARGO neatkarīgu iemeslu dēļ, LDZ CARGO sastāda vispārējā parauga aktu. Vienu vispārējā parauga akta eksemplāru pieliek pavadzīmei. Pavadzīmes ailē “Piegādes termiņa pagarināšana” LDZ CARGO ieraksta atbilstošās ziņas un iespiež pārvadātāja spiedoga nospiedumu.