Latest news

Izvēlne

Kravu pārvadāšanas noteikumi pavadoņu pavadībā

SIA “LDZ CARGO”

Kravu pārvadāšanas noteikumi pavadoņu pavadībā

 

I Vispārīgie noteikumi

 

1. Pārvadātāja SIA “LDZ CARGO” (turpmāk – LDZ CARGO) “Kravu pārvadāšanas noteikumi pavadoņu pavadībā” (turpmāk – Noteikumi) ir izstrādāti saskaņā ar Dzelzceļa pārvadājumu likuma 35.panta 2.daļu.

2. Noteikumi nosaka kravas, kuras pārvadā pavadoņu pavadībā, pavadoņu braukšanas nosacījumus un braukšanas noformēšanas kārtību.

 

II Kravas, kuras pārvadā pavadoņu pavadībā

 

3. Pavadoņu pavadībā pārvadā:

3.1. kravas, kurām pārvadāšanas ceļā nepieciešama apkalpošana;

3.2. ātrbojīgās kravas, kurām pārvadājot nepieciešama apkalpošana, izņemot šo kravu pārvadāšanu pārvadātāja refrižeratorvagonos un pārvadātāja apkalpojamajos refrižeratorkonteineros, ITE vai ATS, ja, turklāt, nepieciešams tikai uzturēt temperatūras režīmu un ventilēt;

3.3. dzīvniekus;

3.4. kravu uz savām asīm: lokomotīves, motorvagonu vilcienu vagonus, dzelzceļa celtņus, dzelzceļa ceļa mašīnas un būvmašīnas (sliežu gaitas).

4. Nosūtītājs var iesniegt pārvadāšanai citas kravas pavadoņa pavadībā.

 

 

III Pavadoņu braukšanas nosacījumi

 

5. Katru vagonu ar kravu pieļauts pavadīt ne vairāk kā diviem pavadoņiem. Pārvadājot kravu divos un vairāk vagonos, kas noformēti ar vienu pavadzīmi, nepieciešamo pavadoņu skaitu vagonu grupai nosaka nosūtītājs.

6. Pavadonim jābūt atbilstošajai kvalifikācijai, tam ir jāievēro Noteikumi, pavadītās kravas pārvadāšanas noteikumi, kā arī dzelzceļa transporta drošības noteikumi.

7. Katram pavadonim, pamatojoties uz nosūtītāja ziņām par pavadoņiem, kas norādītas pavadzīmē, pārvadātājs saskaņā ar veidlapas paraugu, kas norādīts Noteikumu pielikumā, noformē apliecību “Kravas pavadoņa apliecība” (turpmāk – Apliecība) kura dod tiesības pavadīt kravu.

8. Ja refrižeratorvagonu, refrižeratorkonteineru aprīkojumu apkalpo personas, kas nav pārvadātāja darbinieki, šīs personas uzskata par pavadoņiem un viņiem noformē Apliecību. 

9. Nosūtītājs var kravas pārvadāšanas laikā nomainīt pavadoņus.

10. Pavadonim pārvadāšanas ceļā jābūt līdzi Apliecībai, kuru pavadonim ir pienākums uzrādīt pēc LDZ CARGO, secīgā pārvadātāja, infrastruktūras pārvaldītāja vai administratīvās kontroles dienestu darbinieku pieprasījuma. Pavadonis nodod Apliecību pārvadātājam tajā stacijā, kurā beidzās kravas pavadība.

11. Pavadonim ir jābūt nepieciešamajiem dokumentiem, līdzekļiem, materiāliem un instrumentiem, kas nepieciešami pavadāmās kravas nosacījumu nodrošināšanai. Pavadot dzīvniekus pavadonim ir pienākums aizpildīt dzīvnieku apkopes uzskaites žurnālu.

12. Ja nepieciešams, nosūtītājam ir tiesības vagonā ar pavadoņiem, ievērojot ugunsdrošības noteikumus, ierīkot čuguna krāsnis ar cietā kurināmā sadedzināšanu (ogles un klucīši no cietajām koksnes sugām), aprīkojot vagonu ar ugunsdrošības līdzekļiem. Šādā gadījumā pavadzīmes ailē “Kravas nosaukums” izdara atzīmi “Ar krāsns apkuri”.

13. Ja no vagoniem, kas tiek pārvadāti vienas pavadoņu grupas pavadībā, pārvadāšanas ceļā nepieciešams atkabināt atsevišķus vagonus, un turpmāk nav iespējams nodrošināt to pavadīšanu ar tiem pašiem pavadoņiem, LDZ CARGO nosūta pieprasījumu nosūtītājam, lai tas sniedz savus norādījumus, vai aiztur visus pavadoņu pavadībā pārvadājamos vagonus.

 

IV Pavadoņu braukšanas noformēšanas kārtība

 

14. Pavadzīmes ailē “Kravas nosaukums” nosūtītājs:

14.1. izdara atzīmi “Nosūtītāja pavadoņu pavadībā”. Ja pavadoņi atrodas atsevišķajā vagonā vai pavada vairākus vagonus ar kravu, papildus izdara atzīmi: “Pavadoņi atrodas vagonā Nr.______”;

14.2. ieraksta pavadoņu vārdus un uzvārdus, kā arī viņu personu apliecinošo dokumentu numurus. Ja pavadoņi pavada vairākus vagonus ar kravu vai atrodas atsevišķajā vagonā, nosūtītājs šīs ziņas norāda tā vagona pavadzīmē, kurā atrodas pavadoņi;

14.3. nomainot pavadoņus pārvadāšanas ceļā, izdara atzīmi “Pavadoņu nomaiņa _________ (tās stacijas un tā dzelzceļa nosaukums, kurā tiks veikta pavadoņu nomaiņa)”.

15. Nomainot pavadoņus pārvadāšanas ceļā, pārvadātājs pavadzīmē nosvītro ziņas par pavadoņiem, kuras ierakstījis nosūtītājs, un ieraksta atbilstošās ziņas par citiem pavadoņiem.

16. Ja pavadoņi brauc atsevišķajā vagonā, šo vagonu noformē ar atsevišķu pavadzīmi.

17. Nosūtītājs var pilnvarot pavadoni izpildīt nosūtītāja pienākumus un īstenot nosūtītāja tiesības gadījumā, ja ir radušies šķēršļi kravas pārvadāšanai vai izsniegšanai. Pavadoņa pilnvarojumu apjomu nosūtītājs norāda pavadzīmes ailē “Nosūtītāja paziņojumi”.

 


Pielikumi:

KRAVAS PAVADOŅA APLIECĪBA