Latest news

Izvēlne

Intermodālās transporta vienības (izņemot konteinerus) un autotransporta līdzekļu pārvadāšanas noteikumiSIA “LDZ CARGO”

Intermodālās transporta vienības (izņemot konteinerus) un autotransporta līdzekļu pārvadāšanas noteikumi

I Termini

1. Pārvadātāja SIA “LDZ CARGO” (turpmāk – LDZ CARGO) noteikumos «Intermodālās transporta vienības (izņemot konteinerus) un autotransporta līdzekļu pārvadāšanas noteikumi» (turpmāk – Noteikumi) tiek izmantoti šādi termini:

1.1. intermodālā transporta vienība (izņemot konteinerus) (turpmāk – ITE) – noņemama automobiļa virsbūve, puspiekabe, kas paredzēti kravu pārvadāšanai ar diviem vai vairākiem transporta veidiem, bez kravas pārkraušanas mainot transporta veidu:

1.1.1. noņemamā automobiļa virsbūve – transporta vienība, kurai ir fitingi, ierīces satveršanai ar iekraušanas līdzekļiem;

1.1.2. puspiekabe – transporta vienība, kas ir segta kravas platforma uz šasijas.

1.2. autotransporta līdzeklis (turpmāk – ATS) – krauts automobilis, autovilciens, piekabe, kā arī tukšs automobilis, autovilciens, piekabe pirms vai pēc to izmantošanas kravas pārvadāšanai pa dzelzceļu:

1.2.1. automobilis – transporta līdzeklis ar nenoņemamo segto virsbūvi;

1.2.2. autovilciens – autovilcējs sakabē ar puspiekabi vai automobilis sakabē ar piekabi;

1.2.3. piekabe – transporta vienība, kas ir segta kravas platforma, kura izvietota uz divām šasijām, un kas savienojas ar automobili ar sakabes ierīci.

II Ievadnoteikumi

2. LDZ CARGO Noteikumi ir izstrādāti saskaņā ar Dzelzceļa pārvadājuma likuma 33.panta 2.daļu, LR Ministru Kabineta 04.11.2002. noteikumu Nr.506 “Noteikumi par kravu pieņemšanu pārvadāšanai pa dzelzceļu” 100.punktu, LR Ministru Kabineta 08.04.2003. noteikumu Nr.158 “Kravas izsniegšanas noteikumi” 16.punktu.

3. Noteikumi nosaka:

3.1. ITE un ATS pieņemšanas pārvadāšanai kārtību;

3.2. ITE un ATS izsniegšanas kārtību.

4. ITE un ATS nodošanu no LDZ CARGO pārziņas nosūtītāja/saņēmēja pārziņā vai no nosūtītāja/saņēmēja pārziņas LDZ CARGO pārziņā (turpmāk – nodošana) un tās noformēšanu veic LDZ CARGO noteikumos “SIA “LDZ CARGO” Kravu, vagonu, konteineru nodošanas noteikumi” (apstiprināti ar 17.10.2019. valdes lēmumu Nr.50/1-2019) noteiktā kārtībā.

5. ITE un ATS pārvadājumus – turpmāk – kontreileru pārvadājumi, veic starp stacijām, kuras atvērtas kravas operāciju veikšanai – ITE un ATS pieņemšana un izsniegšana. ITE un ATS pieņemšanu pārvadājumam un izsniegšanu stacijās, kuras nav atvērtas kravas operāciju veikšanai - ITE un ATS pieņemšana un izsniegšana, veic pamatojoties uz vienošanos starp LDZ CARGO un nosūtītāju/saņēmēju par kravas operāciju veikšanu ar ITE un ATS kontreileru pārvadājumu ietvaros.

5.1. Vienošanos starp LDZ CARGO un nosūtītāju/saņēmēju var paredzēt īpašus nosacījumus un atbildību par ITE un ATS saglabātību.

6. Kontreileru pārvadājumus veic pamatojoties uz noteiktas ar LR Ministru Kabineta 30.06.2020 noteikumiem Nr.424 “Pavadzīmes aizpildīšanas noteikumi dzelzceļa kravu pārvadājumos” formas pavadzīmi, turpmāk – pavadzīme.

7. Kontreileru pārvadājumiem izmanto specializētās dzelzceļa vagonu-platformas – turpmāk - platformas.

III ITE un ATS pieņemšanas pārvadāšanai kārtība

8. ITE un ATS pieņemšanu pārvadāšanai veic kārtībā, kas noteikta LR Ministru Kabineta 04.11.2002. noteikumos Nr.506 “Noteikumi par kravu pieņemšanu pārvadāšanai pa dzelzceļu” un doto Noteikumu priekšrakstos.

9. ITE un ATS iekraušanu platformās nodrošina kravas nosūtītājs.

10. Krava ITE, ATS jāizvieto un jānostiprina tādā veidā, lai nodrošinātu kravas, ITE, ATS saglabātību un pārvadājuma drošību. Krautos ITE, ATS, kurus pārvadā bez pavadoņa pavadības, plombē nosūtītājs.

11. Autovilcienu un automobiļu pārvadāšanu autovadītāja pavadībā pielīdzina kravas pārvadāšanai nosūtītāja pavadoņu pavadībā.

12. Nosūtītājs pavadzīmes ailē "Kravas nosaukums":

12.1. krautajam ITE, ATS – norāda ITE, ATS nosaukumu un kodu saskaņā ar piemērojamo kravu nomenklatūru, transporta līdzekļa (vienības) konkrēto nosaukumu, autovilciena sastāvu, ITE, ATS iekrautās kravas nosaukumu;

12.2. tukšajam ITE, ATS – norāda ITE, ATS nosaukumu un kodu saskaņā ar piemērojamo kravu nomenklatūru, transporta līdzekļa (vienības) konkrēto nosaukumu, autovilciena sastāvu;

12.3. izdara atzīmi "No uzkalna nenolaist";

12.4. pārvadājot ATS un puspiekabes ar rezerves riteņiem, izdara atzīmi "Rezerves riteņi ___ gab.".

13. Ja ITE, ATS pieņemšanas pārvadāšanai gaitā tiks konstatēti bojājumi, kas neietekmē kravas saglabātību un pārvadājuma drošību, tad tādi ITE, ATS var būt pieņemti pārvadāšanai, nosūtītājam pavadzīmes ailē "Nosūtītāja paziņojumi" norādot bojājumu veidu un apmēru.

14. Nosūtītājs nodrošina autovilciena, automobiļa kabīnes, salona, pārsega bagāžnieka nodalījumu, tvertnes ar degvielu noslēgšanu ar tehnikas konstrukcijā paredzētajiem sprūdiem un atslēgām.

15. Autovilcienu, automobiļu, piekabju, puspiekabju un noņemamo automobiļu virsbūvju tentiem jābūt bez bojājumiem, tiem jābūt ierīcēm nostiprināšanai pie virsbūves, cilpām un atverēm tentā un virsbūvē jābūt bez bojājumiem, tentu nostiprinošām trosēm – bez aprāvumiem, saaudzēšanas pazīmēm, tenta pamatstiprinošās troses galiem ar uzgaļiem jābūt savienotiem mezglā.

16. Pārvadājot autovilcienu, automobili bez pavadoņa pavadības, nosūtītājs plombē no ārpuses aizverošo kabīni, pārsegu, salonu, bagāžnieku, nodalījumus, tvertnes ar degvielu, norādot sarakstā plombu skaitu, uzlikšanas vietas un plombu zīmes, kārtībā, kas noteikta LR Ministru Kabineta 04.11.2002. noteikumu Nr.506

“Noteikumi par kravu pieņemšanu pārvadāšanai pa dzelzceļu” 4.4 nodaļā “Autotraktoru tehnikas pieņemšanas pārvadāšanai”.

17. ITE un ATS, kurus pārvadā bez pavadoņa pavadības, pieņemšanu pārvadāšanai LDZ CARGO veic pēc ārējās apskates, pārbaudot to stāvokli, tenta un tenta nostiprinošo trošu stāvokli, plombu, kas uzliktas uz nodalījumu ar kravu, esamību, nebojātību un uzlikšanas pareizumu, un plombu zīmju atbilstību ziņām, kas norādītas pavadzīmē un sarakstā, sastādītā saskaņā ar LR Ministru Kabineta 04.11.2002. noteikumu Nr.506 “Noteikumi par kravu pieņemšanu pārvadāšanai pa dzelzceļu” 95. punktu.

IV ITE un ATS izsniegšanas kārtība

18. ITE un ATS izsniegšanu veic kārtībā, kas noteikta LR Ministru Kabineta 08.04.2003. noteikumos Nr.158 “Kravas izsniegšanas noteikumi”.

19. ITE un ATS, kurus pārvadā bez pavadoņa pavadības, ar nebojātām plombām, kuru zīmes atbilst pavadzīmē un aprakstā norādītajām un ar nebojāto virsbūvi (tentu) izsniegšanu veic pēc ārējās apskates, nepārbaudot kravas masu, kravas stāvokli un vietu skaitu tajos.

20. ITE un ATS izkraušanu un izvešanu no galastacijas nodrošina kravas nosūtītājs.