Latest news

Izvēlne

Informācija klientiem par spēkā esošajiem ierobežojumiem, kas ietekmē kravu pārvadājumus pa dzelzceļu virziena no/uz Krievijas Federāciju un no/uz Baltkrievijas Republiku

1. Saskaņā ar PADOMES REGULU 269/2014 par ierobežojošiem pasākumiem attiecībā uz darbībām ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, ir aizliegts tieši vai netieši darīt pieejamus līdzekļus vai saimnieciskus resursus šīs Regulas I pielikumā uzskaitītajām fiziskajām un juridiskajām personām, vienībām vai struktūrām, vai ar tām saistītajam fiziskajām un juridiskajām personām, vienībām vai struktūrām to labā. Saimnieciskie resursi ir t.sk. materiālie un nemateriālie, kustamie un nekustamie aktīvi,  ko var izmantot, lai iegūtu līdzekļus, preces vai pakalpojumus. Tas nozīmē, ka arī kravas pārvadājums kā pakalpojums nedrīkst tikt nodrošināts un sniegts šīs Regulas I pielikumā minētajām un ar tiem saistītajām personām.

        2. Saskaņā ar Padomes Regulu (ES) 2022/1904 (2022gada 6.oktobris), turpmāk – Regula, ar kuru veikti grozījumi Regulā (ES) 833/2014 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar Krievijas darbībām, kas destabilizē situāciju Ukrainā, ieviesti jauni ierobežojumi, kas attiecās uz sadarbību ar Krieviju.

 2.1. Saskaņā ar Regulas 5.aa pantu, ir aizliegts tieši vai netieši iesaistīties jebkādos darījumos ar juridiskām personām:OPK OBORONPROM

UNITED AIRCRAFT CORPORATION (APVIENOTĀ GAISA KUĢU KORPORĀCIJA)

URALVAGONZAVOD

ROSNEFT

TRANSNEFT

GAZPROM NEFT

ALMAZ-ANTEY

KAMAZ

ROSTEC (KRIEVIJAS TEHNOLOĢIJU VALSTS KORPORĀCIJA)

JSC PO SEVMASH

SOVCOMFLOT

UNITED SHIPBUILDING CORPORATION (APVIENOTĀ KUĢUBŪVES KORPORĀCIJA)

RUSSIAN MARITIME REGISTER of SHIPPING (RMRS) (KRIEVIJAS JŪRAS KUĢNIECĪBAS REĢISTRS (ar 08.01.2023.)

         Ierobežojumi,  kas attiecās uz kravas izvešanu no Latvijas teritorijas

2.2. Saskaņā ar Regulas 3.pantu, ir aizliegts tieši vai netieši jebkurai fiziskai vai juridiskai personai vienībai vai struktūrai Krievijā, tai skaitā tās ekskluzīvajā ekonomikas zonā un kontinentālajā šelfā, vai izmantošanai Krievijā, tai skaitā tās ekskluzīvajā ekonomikas zonā un kontinentālajā šelfā, pārdot piegādāt, nodot vai eksportēt Regulas II pielikumā minētās preces un tehnoloģijas, neatkarīgi no tā, vai to izcelsme ir Savienībā vai ārpus tās.

2.3. Saskaņā ar Regulas 3.b pantu, ir aizliegts tieši vai netieši jebkurai fiziskai vai juridiskai personai vienībai vai struktūrai Krievijā, vai izmantošanai Krievijā pārdot, piegādāt, nodot vai eksportēt preces un tehnoloģijas, kas piemērotas izmantošanai naftas rafinēšanā un dabasgāzes sašķidrināšanā un minētas Regulas X pielikumā, neatkarīgi no tā, vai to izcelsme ir Savienībā vai ārpus tās.

2.4. Saskaņā ar Regulas 3.c pantu, ir aizliegts:

1) tieši vai netieši pārdot, piegādāt, nodot vai eksportēt jebkurai fiziskai vai juridiskai personai, vienībai vai struktūrai Krievijā vai izmantošanai Krievijā preces un tehnoloģijas, kas izskaitītas Regulas XI pielikuma A daļā (gaisa kuģi, kosmosa kuģi un to daļas, KN kods 88);

2) tieši vai netieši pārdot, piegādāt, nodot vai eksportēt jebkurai fiziskai vai juridiskai personai, vienībai vai struktūrai Krievijā vai izmantošanai Krievijā preces un tehnoloģijas, kas izskaitītas Regulas XI pielikuma B daļā; aizliegums līdz 2022.gada 6.novembrim neskar tādu līgumu izpildi, kuri noslēgti pirms 2022. gada 7.oktobra;

3) tieši vai netieši pārdot, piegādāt, nodot vai eksportēt jebkurai fiziskai vai juridiskai personai, vienībai vai struktūrai Krievijā vai izmantošanai Krievijā Regulas XX pielikumā minētās reaktīvo dzinēju degvielu un degvielas piedevas, neatkarīgi no tā, vai to izcelsme ir Savienībā vai ārpus tās.

2.5. Saskaņā ar Regulas 3.h pantu, ir aizliegts tieši vai netieši pārdot, piegādāt, nodot vai eksportēt Regulas XVIII pielikumā uzskaitītās luksuspreces jebkurai fiziskai vai juridiskai personai, vienībai vai struktūrai Krievijā vai izmantošanai Krievijā. Aizliegumu nepiemēro precēm ar kodu KN 71130000 (juvelierizstrādājumi un to daļas no dārgmetāla vai ar dārgmetālu plaķēta metāla) un kodu KN 71140000 (zeltkaļu un sudrabkaļu darinājumi un to daļas no dārgmetāliem vai metāliem, kas plaķēti ar dārgmetāliem) un kas ir paredzētas fizisku personu vai kopā ar tām ceļojošu tuvāko ģimenes locekļu personīgai lietošanai, ieceļojot no Eiropas Savienības, un kas pieder minētajām personām un nav paredzētas pārdošanai.

2.6. Saskaņā ar Regulas 3.k pantu, ir aizliegts tieši vai netieši pārdot, piegādāt, nodot vai eksportēt jebkurai personai Krievijā vai izmantošanai Krievijā Regulas XXIII pielikumā minētās preces. Noteiktie aizliegumi līdz 2023.gada 8.janvārim neskar tādu līgumu izpildei, kas noslēgti līdz 2022.gada 7.oktobrim un ir attiecināmi uz precēm ar KN kodiem 2701, 2702, 2703 un 2704.    

2.7. Saskaņā Regulas 3.n pantu, no 2022.gada 5.decembra ir aizliegts transportēt, tai skaitā ar pārkraušanu no kuģa uz kuģi, uz trešajām valstīm jēlnaftu ar KN kodu 2709 00 un no 2023.gada 5.februāra naftas produktus ar KN kodu 2710, kuri ir uzskaitīti Regulas XXV pielikumā, kuru izcelsme ir Krievijā vai kuri ir eksportēti no Krievijas.

         Ierobežojumi,  kas attiecās uz kravas ievešanu Latvijas teritorijā

  1. Saskaņā ar Regulas 3.g pantu, ir aizliegts:

1) Regulas XVII pielikuma A daļā  minētos dzelzs un tērauda izstrādājumus (izņemot ar KN kodu 720711 un 72071210) tieši vai netieši importēt Savienībā, ja to izcelsme ir Krievijā, vai tie ir eksportēti no Krievijas,  tieši vai netieši iepirkt, ja tās atrodas Krievijā vai tām ir Krievijas izcelsme;

2) transportēt Regulas XVII pielikumā minētos dzelzs un tērauda izstrādājumus, izņemot ar KN kodu 720711 un 72071210, ja to izcelsme ir Krievijā vai ja tos eksportē no Krievijas uz kādu citu valsti;

3) ar 2023.gada 30.septembri  importēt vai pirkt, ja tās ir pārstrādātas trešā valstī un satur  Regulas XVII pielikumā minētos Krievijas izcelsmes dzelzs un tērauda izstrādājumus, izņemot ar KN kodu 720711 un 72071210;

4) ar 2024.gada 1.aprīli  importēt vai pirkt, ja tās ir pārstrādātas  trešā valstī un satur  Krievijas izcelsmes dzelzs un tērauda izstrādājumus ar KN kodu720711;

5) ar 2024.gada 1.oktobri  importēt vai pirkt, ja tās ir pārstrādātas  trešā valstī un satur  Krievijas izcelsmes dzelzs un tērauda izstrādājumus ar KN kodu 72071210;

6)  Regulas XVII pielikuma B daļā  minētos dzelzs un tērauda izstrādājumus (saraksts pielikumā),  tieši vai netieši importēt Savienībā, ja to izcelsme ir Krievijā, vai tie ir eksportēti no Krievijas,  tieši vai netieši iepirkt, ja tās atrodas Krievijā vai tām ir Krievijas izcelsme; aizliegums līdz 2023.gada 8.janvārim neskar tādu līgumu izpildi, kuri noslēgti pirms 2022. gada 7.oktobra.

2.9. Saskaņā ar Regulas 3.g pantu,

1) precei ar KN kodu 72071210 nepiemēro aizliegumus importam, iegādei vai transportēšanai daudzumam:

- 3 747 905 tonnas  laika posmā no 07.10.2022. līdz 30.09.2023.;

- 3 747 905 tonnas  laika posmā no 01.10.2023. līdz 30.09.2024.;

2) precei ar KN kodu 720711 nepiemēro aizliegumus importam, iegādei vai transportēšanai daudzumam:

- 487202 tonnas  laika posmā no 07.10.2022. līdz 30.09.2023.;

- 85260 tonnas  laika posmā no 01.10.2023. līdz 31.12.2023.;

- 48720 tonnas  laika posmā no 01.01.2024. līdz 31.03.2024.

2.10. Saskaņā ar Regulas 3.i pantu, ir aizliegts:

1) tieši vai netieši pirkt, importēt vai nodot Regulas XXI pielikumā A daļā uzskaitītās preces (saraksts pielikumā);

2) tieši vai netieši pirkt, importēt vai nodot Regulas XXI pielikumā B daļā uzskaitītās preces (saraksts pielikumā); aizliegums līdz 2023.gada 8.janvārim neskar tādu līgumu izpildi, kuri noslēgti pirms 2022.gada 7.oktobra.

2.11. Saskaņā ar Regulas 3.j pantu, ir aizliegts tieši vai netieši pirkt, importēt vai nodot ogles un citus produktus, kas uzskaitīti Regulas XXII pielikumā (KN kodi 2701 - 2708), ja to izcelsme ir Krievijā vai ja tie tiek eksportēti no Krievijas.

2.12. Saskaņā ar Regulas 3.m pantu, līdz 2022.gada 5.decembrim Eiropas Savienībā ir atļauts ievest naftas produktus ar KN kodu 270900, bet līdz 2023.gada 5.februārim naftas produktus ar KN kodu 2710, pie nosacījuma, ka līdz 2022.gada 24.junijam par šo preču importu Eiropas komisijai bija paziņojusi tās dalībvalsts kompetentā iestāde, kurā preces tiek laistas brīvam apgrozījumam, norādot arī kravas galamērķa valsti, ja tā ir cita. LR Valsts ieņēmumu dienesta muitas amatpersonas ir tiesīgas veikt pieteiktās kravas pārbaudi (laboratorisku), lai pārliecinātos, ka vestā krava atbilst dokumentos norādītajai.

2.13. Saskaņā ar Regulas 3.n pantu ir aizliegts tieši vai netieši sniegt tehnisku palīdzību, starpnieka pakalpojumus saistībā ar kravu KN kods 270900 un KN kods 2710 (Regulas XXV pielikums), transportēšanu, t.sk pārkraušanas operācijas, uz trešām valstīm, ja to izcelsme ir Krievija vai kas ir eksportētas no Krievijas. Minētos aizliegumus nepiemēro:

 kravai – KN kods 270900 līdz 05.12.2022.

 kravai – KN kods 2710 līdz 05.02.2023.

2.14. Saskaņā ar Regulas 2.a un 2.b. pantu  ir aizliegts tieši vai netieši pārdot, piegādāt, nodot vai eksportēt jebkurai fiziskai vai juridiskai personai, vienībai vai struktūrai Krievijā vai izmantošanai Krievijā tādas preces un tehnoloģijas, kas varētu veicināt Krievijas militārās un tehnoloģiskās jaudas palielināšanu vai aizsardzības un drošības sektora attīstību neatkarīgi no tā, vai tās ir vai nav Savienības izcelsmes preces un tehnoloģijas  un kas uzskaitītas Regulas VII pielikumā.  Ar  06.10.2022. ES Regulu (ES) 1904/2022  VII pielikuma B daļa ir papildināta ar šādām precēm, kuras ir aizliegts pārdot, piegādāt, nodot vai eksportēt uz Krieviju:

KN kods

Preces nosaukums

1.Pusvadītāju ierīces

8541 10

Diodes, izņemot fotodiodes un gaismas diodes (LED)

8541 21

Tranzistori, izņemot fototranzistorus ar izkliedes jaudu līdz 1 W

8541 29

Citi tranzistori, izņemot fototranzistorus

8541 49

 

Gaismjutīgas pusvadītāju ierīces (izņemot fotoelementu ģeneratorus un fotoelementus)

8541 51

Citādas pusvadītāju ierīces: uz pusvadītājiem balstīti pārveidotāji

8541 59

Citādas pusvadītāju ierīces

8541 90

Pusvadītāju ierīces: daļas

2.Elektroniskās integrālās shēmas

8542 31

 

Procesori un kontrolieri, savienojumā ar atmiņām vai ne, pārveidotāji, loģiskās shēmas, pastiprinātāji, pulksteņa un laika aprēķina shēmas, vai citas shēmas

8542 32

Atmiņas

8542 33

Pastiprinātāji

8542 39

Citādas elektroniskās integrālās shēmas

8542 90

Elektroniskās integrālās shēmas: daļas

3. Fotoaparāti

9006 30

 

Kameras, kas īpaši paredzētas lietošanai zem ūdens, aerouzņēmumiem vai iekšējo orgānu medicīniskai vai ķirurģiskai izmeklēšanai; salīdzinošie fotoaparāti, ko izmanto tiesu medicīnā vai kriminoloģijā

 

 

3. Ierobežojumi, kas attiecās uz sadarbību ar Baltkrieviju.

3.1. Atbilstoši Padomes Regulai (ES) 2022/355 (2022.gada 2.marts), ar Baltkrieviju ir pilnībā aizliegti šādu preču pārvadājumi:

  • Minerālprodukti (KN kods 2710, kas ietver HKN kodus no 2721 līdz 2749; HKN kods 2711; HKN kods 2712; HKN kods 2713; HKN kods 2715 un HKN kods 2707);
  • Kālija hlorīda līdzekļi (HKN kods 31042010; HKN kods 31042090; HKN kods 31052010; HKN kods 31052090; HKN kods 31056000; HKN kods 31059020 un HKN kods 31059080);
  • Tabakas izstrādājumi (HKN kods 48239085; HKN kods 4813; HKN kods 33029010; HKN kods 33029090; HKN kods 8478 un HKN kods 82089000);
  • Koksnes izstrādājumi ar kodiem no HKN nodaļas 44;
  • Cementa izstrādājumi ar HKN kodiem 2523 un 6810
  • Dzelzs un tērauda izstrādājumi ar kodiem no HKN nodaļām 72 un 73;
  • Gumijas izstrādājumi ar HKN kodu 4011.

 

Precīzu HKN kodu atšifrējumu ar preču pozīcijām ir pieejami šeit - https://ldzcargo.ldz.lv/lv/content/inform%C4%81cija-klientiem-par-ierobe%C5%BEojumiem-kas-attiec%C4%81s-uz-sadarb%C4%ABbu-ar-baltkrievijas-0

NOTIKUMU KALENDĀRS

S P O T C P S
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 
 
 

Pierakstīties jaunumiem

Image CAPTCHA