Latest news

Izvēlne

Informācija klientiem par ierobežojumiem, kas attiecās uz sadarbību ar Baltkrievijas Republiku

Saskaņā ar PADOMES REGULU (ES) 2022/355 (2022.gada 2.marts), turpmāk – REGULA,  ieviesti šādi papildus ierobežojumi, kas attiecās uz sadarbību ar Baltkrievijas Republiku:

 

-       ATCELTI nosacījumi par iespēju turpināt naftasproduktu, tabakas preču un kālija hlorīda līdzekļu pārvadājumus, ja tie ir veikti  pirms 2021. gada 25. jūnija noslēgtu līgumu vai šādu līgumu izpildei nepieciešamo papildu līgumu izpildei, līdz ar to minerālproduktu, tabakas preču un kālija hlorīda līdzekļu kravu pārvadājumi pilnībā ir aizliegti.

 

           Ieviesti jauni ierobežojumu uz koksnes, cementa, gumijas, dzelzs un tērauda izstrādājumiem, AIZLIEGTS:

- importēt Savienībā  izstrādājumus, ja to izcelsme ir Baltkrievijā vai tie ir eksportēti no Baltkrievijas;

- iepirkt izstrādājumus, kas atrodas Baltkrievijā vai ir Baltkrievijas izcelsmes izstrādājumi;

- transportēt izstrādājumus ja to izcelsme ir Baltkrievijā vai ja tos eksportē no Baltkrievijas uz kādu citu valsti.

        Minētie aizliegumi līdz 2022.gada 4.jūnijam neskar tādu līgumu izpildi, kuri noslēgti pirms 02.03.2022.

 

 

Atgādinām kravu sarakstus, kuru pārvadājumi šobrīd PILNĪBĀ IR AIZLIEGTI: 

 

Minerālprodukti:

- нефть и нефтепродукты, полученные из битуминозных пород, кроме сырых; продукты, в другом месте не поименованные или не включенные, содержащие 70 мас.% или более нефти или нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород, причем эти нефтепродукты являются основными составляющими продуктов; отработанные нефтепродукты (ГС 2710  - ГНГ с 2721 до 2749);

-  газы нефтяные и углеводороды газообразные прочие (ГНГ 2711);

- вазелин нефтяной; парафин, воск нефтяной микрокристаллический, гач парафиновый, озокерит, воск буроугольный, воск торфяной, прочие минеральные воски и аналогичные продукты, полученные в результате синтеза или других процессов, окрашенные или неокрашенные (ГНГ 2712);

- кокс нефтяной, битум нефтяной и прочие остатки от переработки нефти или нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород (ГНГ 2713);

- смеси битумные, на основе природного асфальта, природного битума, нефтяного битума, минеральных смол или пека минеральных смол (например, битумные мастики, асфальтовые смеси для дорожных покрытий) (ГНГ 2715);

- масла и другие продукты высокотемпературной перегонки каменноугольной смолы; аналогичные продукты, в которых масса ароматических составных частей превышает массу неароматических (ГНГ 2707);

 

Kālija hlorīda līdzekļi:

хлорид калия с содержанием калия в пересчете на K2О не более 40 мас.% в сухом безводном продукте (ГНГ 31042010);

- хлорид калия с содержанием калия в пересчете на К2О более 62 мас.% в сухом безводном продукте (ГНГ 31042090);

- удобрения минеральные или химические, содержащие три питательных элемента: азот, фосфор и калий, с содержанием азота более 10 мас.% в пересчете на сухой безводный продукт (ГНГ 31052010);

- удобрения минеральные или химические, содержащие три питательных элемента: азот, фосфор и калий, прочие (ГНГ 31052090);

- удобрения минеральные или химические, содержащие два питательных элемента: фосфор и калий (ГНГ 31056000);

- удобрения минеральные, прочие, с содержанием азота более 10 мас.% в пересчете на сухой безводный продукт (ГНГ 31059020);

- удобрения минеральные, прочие, с содержанием азота не более 10 мас.% в пересчете на сухой безводный продукт (ГНГ 31059080);

 

Tabakas izstrādājumi:

- изделия из бумажной массы, бумаги, картона, целлюлозной ваты или полотна из целлюлозных волокон прочие, кроме поименованных отдельно ГНГ 48239085 (фильтры ГС 482390);

- бумага папиросная, нарезанная или не нарезанная по размеру или в форме книжечек или трубок ГНГ 4813 (бумага папиросная ГС 4813);

- растворы спиртовые на основе смеси одного или более душистых веществ, используемые в качестве промышленного сырья ГНГ 33029010 (ароматизаторы табачные ГС 330290);

- смеси душистых веществ, используемые в качестве промышленного сырья, прочие ГНГ 33029090 (ароматизаторы табачные ГС 330290);

- оборудование для подготовки или приготовления табака (ГНГ 8478);

- ножи и режущие лезвия для машин или механических приспособлений прочие (ГНГ 82089000).

 

 

 

Zemāk ir norādīts jauns aizliegto kravu saraksts, kuru pārvadājumi tiks veikti līdz 04.06.2022., ja tas nepieciešams pirms 02.03.2022.noslēgto līgumu izpildei:

 

Koksnes izstrādājumi:

Древесина и изделия из нее; древесный уголь (ГНГ Глава 44);

 

Cementa izstrādājumi:

Портландцемент, цемент глиноземистый, цемент шлаковый, цемент суперсульфатный и аналогичные гидравлические цементы, неокрашенные или окрашенные, готовые или в фоpме клинкеров  ГНГ 2523 (Цемент, в том числе клинкер цементный, окрашенный или неокрашенный ГС 2523);

Изделия из цемента, бетона или искусственного камня, неармированные или армированные (ГНГ 6810);

 

Dzelzs un tērauda izstrādājumi:

Черные металлы ГНГ ГЛАВА 72 (Железо и сталь ГС 72);

Изделия из чёрных металлов ГНГ ГЛАВА 73 (Изделия из железа и стали ГС 73);

 

Gumijas izstrādājumi:

Шины и покрышки пневматические резиновые новые ГНГ 4011.

 

 

Papildus informējam, ka ar REGULU ievesti arī citi ierobežojumi:

 

 

Aizliegts tieši vai netieši jebkurai personai, vienībai vai struktūrai Baltkrievijā vai izmantošanai Baltkrievijā pārdot, piegādāt, nodot vai eksportēt mehāniskās ierīces, kas norādīta REGULAS XIV pielikumā.

 

Noteiktie eksporta aizliegumi līdz 2022. gada 4. jūnijam neskar tādu līgumu izpildi, kuri noslēgti pirms 2022. gada 2. marta, un tādu papildu līgumu izpildi, kuri ir nepieciešami šādu līgumu izpildei

 

 

Aizliegto kravu (izņemot minerālproduktus, tabakas preces, kālija hlorīda līdzekļus) pārvadājumi no Baltkrievijas tiks veikti līdz 04.06.2022. pie nosacījuma, ka:

  • kravas nosūtītājs, saņēmējs, preces iegādes līguma puses nav iekļauti ES vai ASV OFAC sankciju sarakstā;
  •  pārvadātājam tiks iesniegti dokumenti, uz kā pamata pārvadātājs var piemērot izņēmumu.