Latest news

Izvēlne

VAS "Latvijas dzelzceļš" izsludina konkursu uz SIA "LDZ CARGO" divu padomes locekļu amatiem

VAS "LATVIJAS DZELZCEĻŠ" IZSLUDINA KONKURSU

UZ SIA "LDZ CARGO " DIVU PADOMES LOCEKĻU AMATIEM.

 

SIA “LDZ CARGO”(CARGO)  ir VAS "Latvijas dzelzceļš" meitas uzņēmums, lielākais tranzīta un transporta nozares uzņēmums Latvijā un viens no lielākajiem dzelzceļa kravu pārvadātājiem Eiropā, kurš papildus nodrošina arī vilces pakalpojumus un sniedz kravas vagonu izmantošanas pakalpojumus. Līdztekus kravu pārvadājumiem “LDZ CARGO” organizē un nodrošina starptautiskos pasažieru pārvadājumus. Vairāk informācijas mājaslapā: https://ldzcargo.ldz.lv/ 

 

VAS "Latvijas dzelzceļš" kā SIA "LDZ CARGO" vienīgais akcionārs izsludina atklātu konkursu uz diviem padomes locekļu amatiem ar kompetenci: 

1) transporta, loģistikas un klientu attiecību pārvaldības jomā;

2) stratēģija, biznesa attīstība un pārmaiņu vadības jomā;

tostarp vismaz vienam padomes loceklim jāatbilst neatkarīga padomes locekļa prasībām.

CARGO padomes locekļu amatiem kandidātiem izvirzāmās obligātās minimālās prasības:

 • atbilstība “Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma” 31. panta ceturtās daļas prasībām un neatkarīgā padomes locekļa amatam papildus piemērojama obligāta atbilstība “Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma” 31. panta sestās daļas prasībām;
 • valsts valodas C1 līmenī un angļu valodas zināšanas B2 līmenī atbilstoši Eiropas kopīgajām nostādnēm valodu apguvei un krievu valodas zināšanas vismaz B2 līmenī padomes locekļa uzdevumu profesionālai izpildei nepieciešamā apjomā; 
 • augstākā akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība atbilstoši kompetences jomai (finansēs/ekonomikā, tiesību zinātnē, vadības zinātnē, biznesa vadībā, transportā/loģistikā, inženierzinātnē vai citā pielīdzināmā jomā);
 • nevainojama reputācija;
 • darba pieredze pēdējo 10 gadu laikā atbilst norādītajām prasībām:

vismaz triju gadu pieredze vidējas vai lielas kapitālsabiedrības (no tiem vismaz divu gadu nepārtraukta pieredze vienā uzņēmumā) valdes vai padomes locekļa amatā, vēlams nozarē - transporta un/ vai loģistikas jomā, ar atbildību par:

1. amatu profilam – transporta, loģistikas un klientu attiecību pārvaldības jomu;

2. amatu profilam –– stratēģijas, biznesa attīstības un pārmaiņu vadības jomu;

 • kandidāts, ievērojot likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 7.panta piektajā daļā noteiktos ierobežojumus, novērsīs iespējamās interešu konflikta situācijas, ja tiks ievēlēts padomes locekļa amatā.

CARGO padomes locekļu pretendentiem izvirzītas šādas profesionālās pieredzes un  zināšanu prasības:

1. Padomes loceklis ar kompetenci transporta, loģistikas un klientu attiecību pārvaldības jomā (amata profils Nr.1):

 • pēdējo 10 gadu laikā ir vismaz triju gadu darba pieredze vadošā amatā transporta, loģistikas un klientu attiecību pārvaldības jomā;
 • zināšanas un izpratne klientu attiecību un servisa vadībā, kā arī ilgtermiņa biznesa attiecību veidošanā;
 • zināšanas un izpratne par transporta/loģistikas jomas izaicinājumiem, tai skaitā arī dzelzceļa darbībā;
 • zināšanas un izpratne par valsts kapitālsabiedrību darbību un to pārvaldi, normatīvo aktu izstrādi, pielietošanu un interpretāciju transporta/loģistikas nozarē.

2. Padomes loceklis ar kompetenci stratēģijas, biznesa attīstības un pārmaiņu vadības jomā (amata profils Nr.2):

 • pēdējo 10 gadu laikā ir vismaz triju gadu darba pieredze vadošā amatā uzņēmuma un komandas vadībā; 
 • pēdējo 10 gadu laikā ir vismaz triju gadu darba pieredze vadošā amatā biznesa attīstībā, stratēģijas izstrādē,  īstenošanā un izpildes uzraudzībā;
 • zināšanas un izpratne par valsts kapitālsabiedrību darbību, korporatīvo pārvaldību, uzraudzību, uzņēmumu un komandas vadību, iesaistīto pušu vadību, biznesa ētiku un jautājumiem, kas saistīti ar pārmaiņu vadību.

CARGO padomes locekļa amata pienākumu pildīšanai nepieciešamas šādas kompetences

 • orientācija uz rezultātu sasniegšanu, attīstību un stratēģiskais redzējums;
 • spēja veidot pozitīvas, uz komandas sadarbību orientētas attiecības, lai sekmētu kapitālsabiedrības mērķu un rezultātu sasniegšanu;
 • spēja pieņemt lēmumus īsā laika posmā paaugstināta riska apstākļos un uzņemties atbildību;
 • pārliecināšanas, komunikācijas un argumentācijas prasmes, spēja formulēt un prezentēt viedokli.  

Informējam, ka SIA "LDZ CARGO" padomes locekļu kandidātu atlasei un novērtēšanai piesaistīta personāla atlases kompānija  SIA “Pedersen & Partners”.

Ja vēlaties piedalīties konkursā, lūdzam līdz 2021. gada 01.oktobrim (ieskaitot) iesniegt pieteikuma dokumentus ar norādi ““Pieteikums SIA “LDZ CARGO” _____________jomas padomes locekļa amatam”  padomes locekļa amatam” elektroniski, nosūtot uz e-pasta adresi: pl2cargo@ldz.lv   

Kandidātus lūdzam iesniegt šādus pieteikuma dokumentus: 

1. Dzīves gājuma un darba pieredzes (Curriculum Vitae) aprakstu, kurā iekļauts arī pašvērtējums par valodu zināšanām (https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=090000168045bb5e ), amata profils, uz kuru piesakāties,  un kontaktinformācija;

2. Motivētu pieteikumu (iekļaujot informāciju, kas apliecina izglītības, pieredzes un prasmju esamību, atbilstību SIA “LDZ CARGO” padomes locekļa amatam pieredze atbilstoši amata profilam, uz kuru pretendējat);

3. Izglītību apstiprinošu dokumentu kopiju/-as;

4. Neatkarīgā padomes locekļa amata kandidāta apliecinājumu (sagatavotajā apliecinājuma formā: elektroniski parakstītu vai parakstītu rakstveidā un ieskenētu speciāli sagatavotu apliecinājuma formu.)

Pieteikuma dokumenti jāiesniedz ar e-drošu parakstu vai ar fizisku parakstu skenētā veidā. 

Kandidātu atlase notiks vairākās kārtās. Atkarībā no valstī noteiktajiem pulcēšanās ierobežojumiem saistībā ar Covid-19 vīrusu intervijas notiks attālinātā režīmā. Par iespējamo pāreju uz intervijām klātienē kandidātu atlases un nominācijas laikā lēmumu pieņems nominācijas komisija. 

Padomes locekļa mēneša atlīdzību nosaka atbilstoši Ministru kabineta 2020. gada 4. februāra noteikumiem Nr. 63 “Noteikumi par publiskas personas kapitālsabiedrību un publiski privāto kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļu skaitu, kā arī valdes un padomes locekļu mēneša atlīdzības maksimālo apmēru”.

Padomes locekļa(-les) mēneša atlīdzība (bruto): 2249 EUR.

Tālrunis uzziņām par konkursu: +371 265 178 44 (sazinoties ar SIA “Pedersen & Partners” konsultantu/-i  Ievu Riekstiņu). 

Pamatojoties uz Fizisko personu datu apstrādes likuma 25. panta pirmo daļu, informējam, ka Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi. Datu apstrādi veic atlases kompānija – SIA “Pedersen & Partners” (Datu pārzinis). Jūs varat atsaukt savu piekrišanu personas datu apstrādei jebkurā laikā, rakstot attiecīgo pieprasījumu uz e-pastu: pl2cargo@ldz.lv . Papildu informācija ir pieejama šeit: https://www.pedersenandpartners.com/  un https://www.pedersenandpartners.com/privacy-policy  

 

LDz Cargo_PL_kandidata_CV _2021.docx docx 32kb