Latest news

Izvēlne

SIA “LDZ CARGO” 2021.gada 2.februārī ir pārsūdzējusi Konkurences padomes Lēmumu Administratīvajā apgabaltiesā

     Konkurences padome 2020.gada 28.decembrī ir pieņēmusi lēmumu Nr. 19 “Par Konkurences likuma 13. panta pirmajā daļā un Līguma par Eiropas Savienības darbību 102. pantā noteiktā aizlieguma pārkāpumu SIA “LDZ CARGO” un VAS “Latvijas dzelzceļš” darbībās”.

     SIA “LDZ CARGO” 2021.gada 2.februārī ir pārsūdzējusi Konkurences padomes Lēmumu Administratīvajā apgabaltiesā. Ar Administratīvās apgabaltiesas 2021.gada 8.februāra  lēmumu ir pieņemts SIA “LDZ CARGO” pieteikums un ierosināta administratīvā lieta par Konkurences padomes lēmuma atcelšanu.

      Ņemot vērā to, ka, atbilstoši Administratīvā procesa likuma 185.panta pirmajai daļai,  pieteikuma iesniegšana tiesā par administratīvā akta atcelšanu aptur administratīvā akta darbību no dienas, kad pieteikums saņemts tiesā, Konkurences padomes lēmuma darbība ir apturēta.