Latest news

Izvēlne

Papildus informācija klientiem par ierobežojumiem, kas attiecās uz sadarbību ar Krievijas Federāciju

Informējam, ka lai nodrošinātu iespēju izmantot Padomes Regulā (ES) 2022/879 (2022.gada 3.jūnijs), turpmāk – Regula, ar kuru veikti grozījumi Regulā (ES) Nr.833/2014 par ierobežojošajiem pasākumiem saistībā ar Krievijas darbībām, kas destabilizē situāciju Ukrainā,  3.m panta 3.punktā paredzētos izņēmumus, informācijas apkopošanu veiks LR VID Muitas pārvalde un nodos to LR Ārlietu ministrijai tālākai paziņošanai Eiropas Komisijai.

Komersantiem, kuri plāno izmantot minētajā tiesību normā paredzēto izņēmumu, līdz 2022. gada 21. jūnijam ir jāiesniedz VID informāciju par noslēgtajiem līgumiem, līgumu kopijas nosūtot VID Muitas pārvaldei.

Atgādinām, ka Regulā paredzētie izņēmumi ir attiecināmi uz šādiem produktiem:

  1. KN kodu 270900 (neapstrādātas naftas eļļas un no bitumenminerāliem iegūtas eļļas, kas atbilst HKN kodiem 27090010 – dabasgāzes kondensāti un 27090090 – jēlnafta un citi jēlnaftas produkti, kas iegūti no bitumena produktiem);
  2. KN kodu 2710, kas atbilst HKN kodiem: 2721 lakbenzīns (vaitspirts); 2722 speciālais benzīns, cits; 2723 aviācijas benzīns; 2724 motora benzīns ar svina saturu līdz 0.013g/l; 2725 motora benzīns ar svina saturu vairāk par 0.013 g/l; 2726 aviācijas degviela, viela; 2729 vieglas eļļas no naftas bitumena materiāliem, citi; 2731 vidēji smagas eļļas, aviācijas turbīnas degviela; 2732 petroleja (izņemot aviācijas degvielu); 2739 vidēji smagas eļļas no naftas bitumenas materiāliem, citi; 2741 dīzeļdegviela; 2742 gāzeļļa, cita; 2743 mazuts viegls, īpaši viegls; 2744 smagais mazuts; 2745 smēreļļas atstrādātas; 2746 smēreļļas neatstrādātas; 2749 eļļas smagas no naftas bitumena materiāliem, citi

ja to izcelsme ir Krievija vai tie tiek eksportēti no Krievijas.

Norādām, ka LR VID Muitas pārvalde LR Ārlietu ministrijai nosūtīs informāciju tikai par tādiem līgumiem, kuros būs ietvertas līguma būtiskas sastāvdaļas, proti, līguma priekšmets (identificējama prece) un līguma summa. Ja komersants uzskata, ka līguma summa ir komercnoslēpums, to drīkst aizkrāsot, atsevišķi par to informējot LR VID Muitas pārvaldi.

Informāciju (līgumus/līgumu kopijas) ir jāsūta VID Muitas pārvaldei uz elektroniskā pasta adresi  MP.lietvediba@vid.gov.lv, ja iesniegums ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu vai jāiesniedz VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS), izvēloties kategoriju “Iesniegums Muitas pārvaldei”.