Latest news

Izvēlne

Noteikumi par dzelzceļa pavadzīmes un papildsūtījuma saraksta noformēšanu izmantojot KPS

APSTIPRINĀTI:

valdes 10.12.2015.sēdē (prot.Nr.51.,p.7.)

 

NOTEIKUMI

par dzelzceļa pavadzīmes un papildsūtījuma saraksta noformēšanu izmantojot KPS

1.Vispārējie noteikumi

1.1. Noteikumos ir noteikta kārtība kādā izmantojot Kravu kustības pārvaldības informācijas sistēmu, turpmāk – sistēma KPS, tiek noformēta dzelzceļa pavadzīme un papildsūtījuma saraksts kravu un tukšo vagonu sūtījumiem iekšzemes un starptautiskā satiksmē.

1.2. Noteikumi ir saistoši SIA “LDZ CARGO” pakļautībā esošajām vienībām un SIA “LDZ CARGO” reģistrētiem klientiem, turpmāk - Klienti.

1.3. Dzelzceļa pavadzīmes un papildsūtījuma sarakstus starptautiskajiem pārvadājumiem noformē atbilstoši Nolīgumam par starptautisko kravu satiksmi (SMGS) prasībām. Dzelzceļa pavadzīmes un papildsūtījuma sarakstus iekšzemes pārvadājumiem noformē atbilstoši LR Ministru Kabineta 18.12.2001. noteikumiem Nr. 533 “Noteikumi par pavadzīmes aizpildīšanas kārtību dzelzceļa kravu pārvadājumos”.

1.4. Lai noformētu dzelzceļa pavadzīmi izmantojot KPS, Klientam ir jānoslēdz līgums ar SIA “LDZ CARGO” par KPS izmantošanu; ja Klientam jau ir noslēgts līgums, to  ir nepieciešams papildināt ar sistēmas KPS atbilstošo funkcionalitāti.

 

2.Dzelzceļa pavadzīmes noformēšanas noteikumi

2.1. Pārvadātāja SIA “LDZ CARGO” pakalpojumu saņemšanai, dzelzceļa pavadzīmi sistēmā KPS noformē izmantojot vienu no šādiem variantiem:

    2.1.1. ievada sistēmā KPS dzelzceļa pavadzīmes datus un izdrukā pavadzīmi uz tipogrāfijas veidlapām (stingrās uzskaites dokuments ar piešķirto numuru);

    2.1.2. ievada sistēmā KPS dzelzceļa pavadzīmes datus un izdrukā pavadzīmi uz baltas lapas ar sistēmas KPS piešķirto unikālo numuru.

2.2. Pavadzīme, kas izdrukāta uz baltas lapas atbilstoši 2.1.2.punktam tiek pielīdzināta pavadzīmei, kas ir izdrukāta uz tipogrāfijas veidlapām. Tiem ir vienāds juridisks spēks.

2.3. Gadījumā, ja pavadzīmes noformēšanai Klients izmanto savu iekšējo informācijas sistēmu, drukāt pavadzīmes uz baltas lapas atļauts tikai tad, ja ir nodrošināts šādu nosacījumu risinājums: 

    2.3.1. notiek datu nodošana no Klienta informācijas sistēmas uz sistēmu KPS;

    2.3.2. Klienta informācijas sistēma saņem no sistēmas KPS pavadzīmes numurus;

    2.3.3. pavadzīmes dati Klienta informācijas sistēmā atbilst datiem sistēmā KPS.

2.4. Sistēma KPS piešķir dzelzceļa pavadzīmēm  unikālu numuru:

    2.4.1. starptautiskajā satiksmē - no 8 cipariem, pirmie divi no tiem ir “11”;

    2.4.2. iekšzemes satiksmē - no 8 simboliem, pirmie divi “K0”, pārējie seši cipari.

 

3.SIA “LDZ CARGO” darbinieka rīcība, pieņemot pārvadāšanai sūtījumu pēc pavadzīmes, kas ir izdrukāta uz baltas lapas

3.1. Pieņemot pārvadāšanai sūtījumu pēc pavadzīmes, kas ir izdrukāta uz baltas lapas, nepieciešams izpildīt šādas prasības:

    3.1.1. pēc pavadzīmes numura pārbaudīt šīs pavadzīmes datu esamību sistēmā KPS; ja pavadzīmes dati sistēmā KPS neeksistē, pavadzīmi no Klienta nepieņem;

    3.1.2. pēc kalendāra zīmoga uzlikšanas pavadzīmes 26.ailē, uzreiz akceptēt pavadzīmi sistēmā KPS;

    3.1.3. nododot pavadzīmes datus no sistēmas KPS uz sistēmu APIKS (Automātiska Pārvadājumu Ienākumu Kontroles Sistēma), pārbaudīt datu atbilstību starp APIKS saņemtiem datiem un informāciju dzelzceļa pavadzīmē.

 

4.Papildsūtījuma saraksta noformēšanas noteikumi

4.1. Sūtījumam, kuram sistēmā KPS ir dzelzceļa pavadzīmes dati, papildsūtījuma sarakstu var noformēt ievadot sistēmā KPS nepieciešamos datus un izdrukājot papildsūtījuma sarakstu uz baltās lapas.

4.2. Papildsūtījuma sarakstiem, kuri ir noformēti atbilstoši 4.1.punktam, sistēma KPS piešķir unikālu numuru:

    4.2.1. starptautiskajā satiksmē - no 8 cipariem, pirmie divi no tiem ir “13”.

    4.2.2. iekšzemes satiksmē - no 8 simboliem, pirmie divi no tiem ir “K3” un pārējie seši - cipari.

4.3. Papildsūtījumu saraksts, kas izdrukāts uz baltas lapas atbilstoši 4.1.punktam, tiek pielīdzināts papildsūtījuma sarakstam, kas ir izdrukāts uz tipogrāfijas veidlapām. Tiem ir vienāds juridisks spēks.

 

 

Rīkotājdirektors                                                                                            M.Bremze