Latest news

Izvēlne

Nominācijas komisijas informācija par SIA “LDZ CARGO” valdes priekšsēdētāja un valdes locekļa amatu nominācijas procesa rezultātiem

SIA “LDZ CARGO” 2023.gada 5.oktobrī izsludināja atklātu konkursu uz diviem vakantajiem SIA “LDZ CARGO” valdes locekļu amatiem: valdes priekšsēdētāja amatu un valdes locekļa amatu finanšu, korporatīvās pārvaldības un personāla jomā.

Konkursu organizēja ar SIA “LDZ CARGO” Padomes 19.09.2023. lēmumu  Nr. K-1.8./23-2023 (ar grozījumiem, kas veikti ar 18.12.2023. lēmumu Nr. K-1.8./30-2023) izveidotā nominācijas komisija šādā sastāvā:

  • Rinalds Pļavnieks - komisijas vadītājs – VAS “Latvijas dzelzceļš” valdes priekšsēdētājs;
  • Raimonds Freimanis - komisijas loceklis – SIA “LDZ CARGO” padomes loceklis;
  • Andris Ozoliņš - komisijas loceklis – SIA “LDZ CARGO” padomes loceklis;
  • Ansis Zeltiņš  - neatkarīgais eksperts – Rīgas brīvostas pārvaldnieks;
  • Dagnija Zepa  – neatkarīgais eksperts – Valsts kancelejas Pārresoru koordinācijas departamenta Kapitālsabiedrību pārvaldības nodaļas konsultante;
  • Savelijs Semjonovs - novērotājs ar padomdevēja tiesībām – Latvijas Dzelzceļnieku un satiksmes nozares arodbiedrības valdes priekšsēdētājs.

Potenciālo kandidātu iesniegtās informācijas izvērtēšanai un uzrunāšanai, padziļinātai kompetenču novērtēšanai, kā arī konsultatīvajam atbalstam tika piesaistīta personāla atlases kompānija SIA “Executive Search Baltics” (turpmāk - atlases konsultants).

Atklāts konkurss uz vakanto SIA “LDZ CARGO” valdes locekļa amatu tika izsludināts 2023.gada 5.oktobrī, publicējot sludinājumu VAS “Latvijas dzelzceļš”, SIA “LDZ CARGO”, Pārresoru koordinācijas centra, atlases konsultanta mājas lapās un Nodarbinātības valsts aģentūras vakanču datubāzē, ar pieteikšanās termiņu līdz 2023.gada 19.oktobrim.

Kopumā uz vakanto SIA “LDZ CARGO” valdes priekšsēdētāja amata vietu pieteikumus iesniedza 23 kandidāti, bet uz valdes locekļa amata vietu  -  26 kandidāti.

Kandidāti tika vērtēti 3 (trīs) kārtās saskaņā ar vērtēšanas kritērijiem, kas tika noteikti, pamatojoties uz nepieciešamo kompetenču un profesionālās pieredzes prasību aprakstu.

Konkursa pirmajā kārtā atlases konsultants veica amata kandidātu iesniegto dokumentu analīzi (izglītība, darba un profesionālā pieredze, svešvalodu prasmes pašvērtējums, īpašie nosacījumi). Nominācijas komisija pārbaudīja kandidātu atbilstību izvirzītajām obligātajām minimālajām prasībām un veica reputācijas pārbaudi. Konkursa otrajai kārtai katram amatam tika izvirzīti septiņi kandidāti.

Konkursa otrajā  kārtā atlases konsultants veica kandidātu padziļinātu kompetenču novērtēšanu, izmantojot kompetenču intervijas metodi. Konkursa trešajai kārtai katram amatam tika izvirzīti četri kandidāti.

Konkursa trešajā kārtā notika daļēji strukturētas intervijas, kurās nominācijas komisija izvērtēja kandidātu profesionālo pieredzi, izpratni par darbības jomu un korporatīvās pārvaldības labākās prakses principiem un vērtēja kandidātu mājas darbu.

Atbilstoši Ministru kabineta 2020. gada 7. janvāra noteikumu Nr. 20 “Valdes un padomes locekļu nominēšanas kārtība kapitālsabiedrībās, kurās kapitāla daļas pieder valstij vai atvasinātai publiskai personai” 36. punktam, apkopojot konkursa trīs kārtu vērtēšanas rezultātus, nominācijas komisija pieņēma lēmumu izvirzīt divus kandidātus katram amatam  izvērtēšanai SIA “LDZ CARGO” padomē.