Latest news

Izvēlne

Nominācijas komisijas informācija par SIA “LDZ CARGO” valdes locekļa amata kandidātu nominācijas procesa rezultātiem

SIA “LDZ CARGO” 2023.gada 28.februārī izsludināja atklātu konkursu uz vakanto SIA “LDZ CARGO” (turpmāk LDZ CARGO) valdes locekļa amatu (atbildības jomas: korporatīvā pārvaldība, uzņēmuma pamatdarbība, personālvadība, finanses un iepirkumi).

Konkursu organizēja ar LDZ CARGO Padomes 06.02.2023. lēmumu Nr. K-1.8./5-2023 “Par SIA "LDZ CARGO" valdes locekļa nominācijas komisijas izveidi” (ar grozījumiem, kas izdarīti ar Padomes 21.02.2023. lēmumu Nr. K-1.8./6-2023  un  22.03.2023. lēmumu Nr.K-1.8./14-2023) izveidotā nominācijas komisija šādā sastāvā:

  • Rinalds Pļavnieks - komisijas vadītājs – VAS “Latvijas dzelzceļš” valdes priekšsēdētājs;
  • Rems Razums - komisijas loceklis – SIA “LDZ CARGO” padomes priekšsēdētājs;
  • Lolita Smiltniece - komisijas locekle – VAS “Latvijas dzelzceļš” personāla direktore;
  • Ansis Zeltiņš  - neatkarīgais eksperts – Rīgas brīvostas pārvaldnieks;
  • Valdis Purvinskis – neatkarīgais eksperts – SIA “Vizzi Urban” valdes priekšsēdētājs;
  • Savelijs Semjonovs - novērotājs ar padomdevēja tiesībām – Latvijas Dzelzceļnieku un satiksmes nozares arodbiedrības valdes priekšsēdētājs.

Potenciālo kandidātu iesniegtās informācijas izvērtēšanai un uzrunāšanai, padziļinātai kompetenču novērtēšanai, kā arī konsultatīvajam atbalstam tika piesaistīta personāla atlases kompānija SIA “Eiro Personāls” (turpmāk - atlases konsultants).

Atklāts konkurss uz vakanto LDZ CARGO valdes locekļa amatu tika izsludināts 2023.gada 28.februārī, publicējot sludinājumu VAS “Latvijas dzelzceļš”, SIA “LDZ CARGO”, Pārresoru koordinācijas centra, atlases konsultanta mājas lapās un Nodarbinātības valsts aģentūras vakanču datubāzē, ar pieteikšanās termiņu līdz 2023.gada 28.martam.

Kopumā uz vakanto LDZ CARGO valdes locekļa amata vietu pieteikumus iesniedza 23 kandidāti.

Kandidāti tika vērtēti 3 (trīs) kārtās saskaņā ar vērtēšanas kritērijiem, kas tika noteikti, pamatojoties uz nepieciešamo kompetenču un profesionālās pieredzes prasību aprakstu.

Konkursa pirmajā kārtā atlases konsultants veica valdes locekļa amata kandidātu iesniegto dokumentu analīzi (izglītība, darba un profesionālā pieredze, svešvalodu prasmes pašvērtējums, īpašie nosacījumi). Nominācijas komisija pārbaudīja kandidātu atbilstību izvirzītajām obligātajām minimālajām prasībām un veica reputācijas pārbaudi. Konkursa otrajai kārtai tika izvirzīti septiņi kandidāti.

Konkursa otrajā kārtā notika daļēji strukturētas intervijas, kurās nominācijas komisija izvērtēja kandidātu profesionālo pieredzi, izpratni par darbības jomu un korporatīvās pārvaldības labākās prakses principiem un vērtēja kandidāta mājas darbu. Konkursa trešajai kārtai tika izvirzīti divi kandidāti.

Konkursa trešajā kārtā atlases konsultants veica kandidātu padziļinātu kompetenču novērtēšanu, izmantojot kompetenču intervijas metodi un novērtēšanu ar amata atbilstības testu Profiles XT.

Atbilstoši Ministru kabineta 2020. gada 7. janvāra noteikumu Nr. 20 “Valdes un padomes locekļu nominēšanas kārtība kapitālsabiedrībās, kurās kapitāla daļas pieder valstij vai atvasinātai publiskai personai” 36. punktam, apkopojot konkursa trīs kārtu vērtēšanas rezultātus, nominācijas komisija pieņēma lēmumu izvirzīt divus kandidātus izvērtēšanai LDz CARGO padomē.