Latest news

Nominācijas komisijas informācija par SIA “LDZ CARGO” valdes locekļa amata kandidātu nominācijas procesa rezultātiem.

SIA “LDZ CARGO” (turpmāk - LDZ CARGO) 2022.gada 6.aprīlī izsludināja atklātu konkursu uz vakanto valdes locekļa amatu korporatīvās pārvaldības, personāla, finanšu un risku kontroles (turpmāk - valdes loceklis)  jautājumos.

Konkursu organizēja ar LDZ CARGO Padomes 31.03.2022. lēmumu Nr.K-1.8./15-2022 “Par kandidāta nomināciju SIA “LDZ CARGO” valdes locekļa amatam” izveidotā nominācijas komisija šādā sastāvā:

  • Māris Kleinbergs - komisijas vadītājs – VAS “Latvijas dzelzceļš” valdes priekšsēdētājs;
  • Rems Razums – komisijas loceklis –  LDZ CARGO padomes priekšsēdētājs;
  • Edvīns Korneliuss - komisijas loceklis – LDZ CARGO padomes loceklis;
  • Raimonds Freimanis - komisijas loceklis – LDZ CARGO padomes loceklis;
  • Lolita Smiltniece – komisijas locekle - VAS “Latvijas dzelzceļš” personāla direktore;
  • Vladimirs Novikovs  - neatkarīgais eksperts – Latvijas Dzelzceļnieku un satiksmes nozares arodbiedrības (LDzSA) tehniskās struktūrvienības vadītājs

 

Potenciālo kandidātu iesniegtās informācijas izvērtēšanai un uzrunāšanai, padziļinātai kompetenču novērtēšanai, kā arī konsultatīvajam atbalstam tika piesaistīta personāla atlases kompānija SIA “Eiro Personāls” (turpmāk - atlases konsultants).

Atklāts konkurss uz vakanto LDZ CARGO valdes locekļa amatu tika izsludināts 2022.gada 6.aprīlī, publicējot sludinājumu VAS “Latvijas dzelzceļš”, LDZ CARGO, Pārresoru koordinācijas centra, atlases konsultanta mājas lapās un Nodarbinātības valsts aģentūras vakanču datubāzē, ar pieteikšanās termiņu līdz 2022.gada 20.aprīlim.

Kopumā uz vakanto LDZ CARGO valdes locekļa amata vietu pieteikumus iesniedza 10 (desmit) kandidāti.

Kandidāti tika vērtēti divās kārtās saskaņā ar vērtēšanas kritērijiem, kas noteikti, pamatojoties uz nepieciešamo kompetenču un profesionālās pieredzes prasību aprakstu.

Konkursa pirmajā kārtā atlases konsultants apkopoja iesniegtos valdes locekļa amata kandidātu pieteikumus un tiem pievienotos dokumentus, pārbaudīja kandidātu iesniegto informāciju un tās atbilstību prasībām. Nominācijas komisija izvērtēja kandidātu atbilstību izvirzītajām obligātajām minimālajām prasībām un reputāciju. Konkursa otrajai kārtai izvirzīti pieci kandidāti.

Konkursa otrajā kārtā notika nominācijas komisijas daļēji strukturētas intervijas ar valdes locekļa amata kandidātiem, kurās izvērtēja kandidātu motivāciju, profesionālo pieredzi, izpratni par darbības jomu un korporatīvās pārvaldības labās prakses principiem un vērtēja kandidātu sagatavotos uzņēmuma attīstības redzējumus.

Pēc otrās kārtas vērtēšanas rezultātu apkopošanas nominācijas komisija, ievērojot kandidātu zināšanu, pieredzes un stratēģiskās attīstības redzējuma kritēriju samēru ar kandidātu potenciālo spēju sekmīgi  vadīt uzņēmumu sarežģītos ģeopolitiskos un komercdarbības apstākļos, pieņēma lēmumu izbeigt konkursu bez rezultāta.

Nominācijas komisija informēja LDZ CARGO padomi par lēmumu izbeigt konkursu bez rezultāta un ievērojot to, ka, rīkojot atkārtotu konkursu, nebūtu iespējams nominēt valdes locekļa kandidātu termiņā, kas nodrošinātu kapitālsabiedrības institūcijas rīcībspēju, ierosināja padomei, pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 31.panta 8.daļas 2.punktu un 9.daļu, iecelt valdes locekļa amatā padomes izraudzītu kandidātu, kas atbilst attiecīgajiem valdes locekļa kandidātam nepieciešamās profesionalitātes un kompetences kritērijiem. 

Nominācijas komisija beidza savu darbu ar brīdi, kad pieņemts lēmums un parakstīts protokols par nominācijas konkursa rezultātiem, un iesniegts priekšlikums padomei.

NOTIKUMU KALENDĀRS

S P O T C P S
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 
 
 
 
 
 

Pierakstīties jaunumiem

Image CAPTCHA