Latest news

Izvēlne

Nominācijas komisijas informācija par SIA “LDZ CARGO” valdes locekļa amata kandidātu nominācijas procesa rezultātiem

SIA “LDZ CARGO” 2021.gada 11.maijā izsludināja atklātu konkursu uz vakanto SIA “LDZ CARGO” (turpmāk LDZ CARGO) valdes locekļa amatu kapitālsabiedrības darbības jomā. Konkursu organizēja ar LDZ Cargo Padomes 16.04.2021. lēmumu Nr.K-1.8./13-2021 “Par kandidāta nomināciju SIA “LDZ CARGO” valdes locekļa amatam” (ar grozījumiem, kas izdarīti ar Padomes 02.06.2021. lēmumu Nr.K-1.8./20-2021) izveidotā nominācijas komisija šādā sastāvā:

  • Māris Kleinbergs - komisijas vadītājs – VAS “Latvijas dzelzceļš” valdes priekšsēdētājs,
  • Svetlana Berga - komisijas locekle – LDZ CARGO valdes priekšsēdētāja;
  • Silvija Dreimane - komisijas locekle – LDZ CARGO padomes priekšsēdētāja;
  • Baiba Beatrise Sleže - komisijas locekle – LDZ CARGO padomes locekle;
  • Edvīns Korneliuss - komisijas loceklis – LDZ CARGO padomes loceklis;
  • Ilona Kiukucāne - neatkarīgā eksperte - Latvijas Darba devēju konfederācijas ģenerāldirektores vietniece;
  • Baiba Lauva - novērotāja ar padomdevēja tiesībām – VAS “Latvijas dzelzceļš” Karjeras vadības un personāla atlases centra vadītāja.

Potenciālo kandidātu iesniegtās informācijas izvērtēšanai un uzrunāšanai, padziļinātai kompetenču novērtēšanai, kā arī konsultatīvajam atbalstam tika piesaistīta personāla atlases kompānija SIA “Eiro Personāls” (turpmāk - atlases konsultants).

Atklāts konkurss uz vakanto LDZ CARGO valdes locekļa amatu tika izsludināts 2021.gada 11.maijā, publicējot sludinājumu VAS “Latvijas dzelzceļš”, SIA “LDZ CARGO”, Pārresoru koordinācijas centra, atlases konsultanta mājas lapās un Nodarbinātības valsts aģentūras vakanču datubāzē, ar pieteikšanās termiņu līdz 2021.gada 08.jūnijam.

Kopumā uz vakanto LDZ CARGO valdes locekļa amata vietu pieteikumus iesniedza 25 kandidāti.

Kandidāti tika vērtēti 3 (trīs) kārtās saskaņā ar vērtēšanas kritērijiem, kas tika noteikti, pamatojoties uz nepieciešamo kompetenču un profesionālās pieredzes prasību aprakstu.

Konkursa pirmajā kārtā atlases konsultants veica valdes locekļa amata kandidātu iesniegto dokumentu analīzi (izglītība, darba un profesionālā pieredze, svešvalodu prasmes pašvērtējums, īpašie nosacījumi). Nominācijas komisija pārbaudīja kandidātu atbilstību izvirzītajām obligātajām minimālajām prasībām un veica reputācijas pārbaudi. Konkursa otrajai kārtai tika izvirzīti septiņi kandidāti.

Konkursa otrajā kārtā notika daļēji strukturētas intervijas, kurās nominācijas komisija izvērtēja kandidātu profesionālo pieredzi, izpratni par darbības jomu un korporatīvās pārvaldības labākās prakses principiem un vērtēja kandidāta mājas darbu. Konkursa trešajai kārtai tika izvirzīti divi kandidāti.

Konkursa trešajā kārtā atlases konsultants veica kandidātu padziļinātu kompetenču novērtēšanu, izmantojot kompetenču intervijas metodi un novērtēšanu ar amata atbilstības testu Profiles XT.

Atbilstoši Ministru kabineta 2020. gada 7. janvāra noteikumu Nr. 20 “Valdes un padomes locekļu nominēšanas kārtība kapitālsabiedrībās, kurās kapitāla daļas pieder valstij vai atvasinātai publiskai personai” 36. punktam, apkopojot konkursa trīs kārtu vērtēšanas rezultātus, nominācijas komisija pieņēma lēmumu izvirzīt vienu kandidātu, kurš ieguva augstāko punktu skaitu,  izvērtēšanai LDZ CARGO Padomē.