Latest news

Līgumu sagatavošanas un noslēgšanas kārtība

LĪGUMU PAR DZELZCEĻA

KRAVU PĀRVADĀJUMU MAKSĀJUMIEM

SAGATAVOŠANAS UN NOSLĒGŠANAS

KĀRTĪBA

I Vispārīgie noteikumi

 1. Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “LDZ CARGO”, turpmāk – Sabiedrība,  “Līgumu par dzelzceļa kravu pārvadājumu maksājumiem sagatavošanas un noslēgšanas kārtība”, turpmāk – Kārtība, ir izstrādāta saskaņā ar Sabiedrības “Kravu pārvadājumu tarifu piemērošanas noteikumiem”, turpmāk – Tarifu piemērošanas noteikumi.
 2. Kārtība nosaka līgumu par dzelzceļa kravu pārvadājumu maksājumiem, turpmāk –

  Līgums(-i), noslēgšanas kārtību.
 3. Saskaņā ar Tarifu piemērošanas noteikumiem Sabiedrība slēdz Līgumus ar Klientiem:
  1. 1.kuri ir maksātāji:
   1. 1. 1. par kravu tranzītpārvadājumiem caur Latvijas dzelzceļa sauszemes pāreju robežstacijām, turpmāk – Ekspeditori;
   2. 1. 2. par kravu tranzītpārvadājumiem uz/no LDZ pieostas stacijām vai importa, eksporta, iekšzemes pārvadājumos kravas saņēmēja/nosūtītāja vietā, turpmāk – Aģenti.
  2. 2.kuri pretendē uz preferenču piemērošanu Tarifu piemērošanas noteikumos noteiktajos gadījumos.
 4. “Klients” Kārtības izpratnē ir kravas nosūtītājs, saņēmējs un maksātājs (Ekspeditors vai Aģents), kurš ir reģistrēts Sabiedrības klientu reģistrā un kuram ir piešķirts reģistrācijas kods. Klientam var tikt piešķirts papildus kods gan kā maksātājam, gan kā kravas saņēmējam/nosūtītājam.
 5. Kārtība ir saistoša Sabiedrībai un Klientiem.

II Veicamās darbības pirms Līguma noslēgšanas

 1. Ar Klientu, uz kuru attiecās Kārtības 3. punkta nosacījumi, Sabiedrība noslēdz Līgumu pēc Klienta pieteikuma saņemšanas Līguma noslēgšanai, turpmāk – Pieteikums. Līguma noslēgšanai Kārtības 3.1.1. apakšpunktā minētajiem pārvadājumiem Pieteikuma iesniegšana nav obligāta.
 2. Ja ar Klientu Līgums tiek slēgts pirmo reizi, par Līguma izpildes organizēšanu Klients samaksā Sabiedrībai 300 EUR (trīs simti euro). Minētās maksas apmaksai, Sabiedrības Finanšu daļa izraksta Klientam rēķinu. Izrakstīto rēķinu Finanšu daļa iesniedz Mārketinga un pakalpojumu pārdošanas daļai tālākai nosūtīšanai Klientam. Finanšu daļa kontrolē rēķina apmaksu. Par  rēķina apmaksu Finanšu daļa informē Mārketinga un pakalpojumu pārdošanas daļu.
 3. Ja Klients nav reģistrēts Sabiedrības klientu reģistrā vai arī ir reģistrēts Sabiedrības klientu reģistrā, bet Līguma noslēgšanai Klientam ir nepieciešams piešķirt  papildus kodu (maksātāja vai kravas saņēmēja/nosūtītāja kodu), Mārketinga un pakalpojumu pārdošanas daļa nosūta Klienta pieteikumu Kravu darba organizācijas daļai Klienta reģistrācijai vai papildus koda piešķiršanai. Kravu darba organizācijas daļa paziņo Mārketinga un pakalpojumu pārdošanas daļai, kāds reģistrācijas kods Klientam ir piešķirts.

III Līguma sagatavošana un noslēgšana

 1. Sabiedrības Mārketinga un pakalpojumu pārdošanas daļa katram kalendārajam gadam izstrādā tipveida Līgumus šādiem dzelzceļa kravu pārvadājumiem:
  1. 1. tranzītpārvadājumiem caur Latvijas dzelzceļa sauszemes pāreju robežstacijām (tipveida līgums “S”, kuru noslēdz ar Ekspeditoru);
  2. 2. tranzītpārvadājumiem uz/no Latvijas dzelzceļa pieostas stacijām (tipveida līgums “J”, kuru noslēdz ar kravas saņēmēju/nosūtītāju);
  3. 3. tranzītpārvadājumiem uz/no Latvijas dzelzceļa pieostas stacijām (tipveida līgums “MJ”, kuru noslēdz ar Aģentu);
  4. 4. eksporta, importa un iekšzemes pārvadājumiem uz/no Latvijas dzelzceļa stacijām (tipveida līgums “ML”, kuru noslēdz ar Aģentu).
 2. Sabiedrības Mārketinga un pakalpojumu pārdošanas daļa, pēc nepieciešamības, izstrādā Līguma projektus, kas atšķiras no tipveida Līgumiem.
 3. Izstrādātos Līgumu projektus Mārketinga un pakalpojumu pārdošanas daļa saskaņo ar Ekonomikas departamenta direktoru, Juridiskās daļas un Pārvadājumu norēķinu biroja vadītājiem.
 4. Saņemot Pieteikumu, Mārketinga un pakalpojumu pārdošanas daļa novērtē, vai pastāv Kārtības 3. punktā norādītie priekšnosacījumi Līguma noslēgšanai. Ja šādi priekšnosacījumi pastāv, Mārketinga un pakalpojumu pārdošanas daļa, atbilstoši Pieteikumam, sagatavo Līguma projektu saskaņā ar Kārtības 9. vai 10. punktu un izstrādā Līguma pielikumu –Pārvadāšanas maksa, kas ir Līguma neatņemama sastāvdaļa un nosaka preferences.

Ja Pieteikumu iesniedza Kārtības 3.1. punktā minētais maksātājs, Līguma pielikumu –Pārvadāšanas maksa izstrādā tikai tajā gadījumā, ja Klients pretendē uz preferences piešķiršanu.

 

 1. Līguma projektu pirms iesniegšanas Sabiedrības valdei vīzē Mārketinga un pakalpojumu pārdošanas daļas vadītājs, Ekonomikas departamenta direktors, Juridisko un administratīvo lietu departamenta direktors, Pārvadājumu un norēķinu biroja vadītājs. Minēto vadītāju/direktoru prombūtnes gadījumā Līguma projektu vīzē viņu vietnieki vai personas, kas viņus aizvieto.
 2. Saskaņots un vīzēts Līguma projekts divos eksemplāros tiek iesniegts izskatīšanai Sabiedrības valdei. Sabiedrības valde izskata preferenču piešķiršanas iespēju un pamatotību,  un pieņem lēmumu par Līgumu noslēgšanu. Sabiedrības valdes pozitīva lēmuma gadījumā par Līguma noslēgšanu, Mārketinga un pakalpojumu pārdošanas daļa iesniedz Līgumu divos eksemplāros parakstīšanai Sabiedrības valdei vai valdes pilnvarotai personai un Līgumu reģistrā veic atzīmi par Līguma parakstīšanu no Sabiedrības puses.
 3. No Sabiedrības puses parakstītus divus Līguma oriģinālus Mārketinga un pakalpojumu pārdošanas daļa nodod parakstīšanai Klienta pārstāvim pret parakstu vai nosūta pa pastu ierakstītā vēstulē uz Klienta pasta adresi un Līgumu reģistrā veic atzīmi par Līguma nodošanas veidu Klientam.
 4. Līgums, kuru noslēdz uz nākošo kalendāro gadu, stājas spēkā no 1. janvāra. Līgums, kuru noslēdz gada laikā, stājas spēkā nākamajā dienā, kad tas ir abpusēji parakstīts un reģistrēts Līgumu reģistrā, ja Sabiedrības valde nenosaka citādi. Par līguma reģistrāciju Mārketinga un pakalpojumu pārdošanas daļa informē Klientu elektroniski.
 5. Abpusēji parakstīto Līgumu reģistrāciju veic Mārketinga un pakalpojumu pārdošanas daļa atbilstoši Līgumu reģistrācijai izveidotam reģistram.

IV Līguma grozījumi

 1. Līgumu var grozīt (t.sk. izbeigt Līguma darbību) pēc Sabiedrības vai Klienta iniciatīvas, ievērojot Līguma nosacījumus par Līguma grozījumiem. Pamatojoties uz Klienta pieprasījumu vai saskaņā ar Sabiedrības ierosinājumu, Mārketinga un pakalpojumu pārdošanas daļa izstrādā vienošanās projektu par Līguma grozījumiem, turpmāk – Vienošanās, ko saskaņo ar Ekonomikas departamenta direktoru, Juridiskās daļas un Pārvadājumu norēķinu biroja vadītājiem.
 2. Vienošanos vizē Mārketinga un pakalpojumu pārdošanas daļas vadītājs, Ekonomikas departamenta direktors, Juridisko un administratīvo lietu departamenta direktors, Pārvadājumu un norēķinu biroja vadītājs. Minēto vadītāju/direktoru prombūtnes gadījumā Līguma projektu vīzē viņu vietnieki vai personas, kas viņus aizvieto.

Saskaņotu un vīzētu Vienošanos Mārketinga un pakalpojumu pārdošanas daļa iesniedz izskatīšanai Sabiedrības valdei.

 1. Sabiedrības valdes pozitīva lēmuma gadījumā par Vienošanās noslēgšanu Mārketinga un pakalpojumu pārdošanas daļa iesniedz Vienošanos divos eksemplāros parakstīšanai Sabiedrības valdei vai valdes pilnvarotai personai un Līgumu reģistrā veic atzīmi par Vienošanās parakstīšanu no Sabiedrības puses. Vienošanās stājās spēkā, tiek reģistrēta un nodota parakstīšanai Klientam saskaņā ar Kārtības 15, 16. un 17. punktiem.

V Informēšana par Līguma noslēgšanu un tā grozījumiem

 1. Līguma izpildes nodrošināšanai Mārketinga un pakalpojumu pārdošanas daļa nodod Līguma kopiju (t.sk. Vienošanās par Līguma grozījumiem):
  1. 1.VAS “Latvijas dzelzceļš” Informācijas tehnoloģiju centram (līdz brīdim, kad tiks ieviesta IS Kravu norēķinu informācijas sistēma (C-KNIS));
  2. 2.Pārvadājumu norēķinu birojam, kurš vajadzības gadījumā nodod attiecīgajiem Sabiedrības kravu termināliem Līguma saturu nepieciešamajā apjomā.
 2. Ja ir noslēgts Līgums par kravu tranzītpārvadājumu maksājumiem caur Latvijas dzelzceļa sauszemes pāreju robežstacijām, vai arī šāds Līgums ir izbeigts pirmstermiņa, Mārketinga un pakalpojumu pārdošanas daļa informē NVS un Baltijas valstu dzelzceļus, norādot Klienta nosaukumu, faktisko adresi un tālruņa numuru.

NOTIKUMU KALENDĀRS

S P O T C P S
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 
 
 
 

Pierakstīties jaunumiem