Latest news

Izvēlne

Līgumu sagatavošanas un noslēgšanas kārtība

APSTIPRINĀTA

ar SIA “LDZ CARGO” valdes

27.09.2021. lēmumu Nr.52/3-2021

 

LĪGUMU PAR DZELZCEĻA

KRAVU PĀRVADĀJUMU MAKSĀJUMIEM

SAGATAVOŠANAS UN NOSLĒGŠANAS

KĀRTĪBA

I Vispārīgie noteikumi

 1. Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “LDZ CARGO”, turpmāk – Sabiedrība, “Līgumu par dzelzceļa kravu pārvadājumu maksājumiem sagatavošanas un noslēgšanas kārtība”, turpmāk – Kārtība, ir izstrādāta saskaņā ar Sabiedrības “Kravu pārvadājumu tarifu piemērošanas noteikumiem”, turpmāk – Tarifu piemērošanas noteikumi.
 2. Kārtība nosaka līgumu par dzelzceļa kravu pārvadājumu maksājumiem, turpmāk –

  Līgums(-i), noslēgšanas kārtību.
 3. Saskaņā ar Tarifu piemērošanas noteikumiem Sabiedrība slēdz Līgumus ar Sabiedrības klientiem:
  1. kuri ir maksātāji:
   1. par kravu tranzītpārvadājumiem caur Latvijas dzelzceļa sauszemes pāreju robežstacijām, turpmāk – Ekspeditori;
   2. par kravu tranzītpārvadājumiem uz/no LDZ pieostas stacijām vai importa, eksporta, iekšzemes pārvadājumos kravas saņēmēja/nosūtītāja vietā, turpmāk – Aģenti.
  2. kuri ir kravas saņēmēji/nosūtītāji, kas pretendē uz preferenču piemērošanu Tarifu piemērošanas noteikumos noteiktajos gadījumos.
 4. Sabiedrības klients, turpmāk Klients, Kārtības izpratnē ir kravas nosūtītājs, saņēmējs un maksātājs (Ekspeditors vai Aģents), kurš ir reģistrēts Sabiedrības klientu reģistrā un kuram ir piešķirts reģistrācijas kods. Klientam var tikt piešķirts papildus kods gan kā maksātājam, gan kā kravas saņēmējam/nosūtītājam.
 5. Kārtība ir saistoša Sabiedrībai un Klientiem.

II Veicamās darbības pirms Līguma noslēgšanas

 1. Ar Klientu, uz kuru attiecās Kārtības 3. punkta nosacījumi, Sabiedrība noslēdz Līgumu pēc Klienta pieteikuma Līguma noslēgšanai, turpmāk – Pieteikums, saņemšanas. Līguma pārslēgšanai, uz kārtējo kalendāro gadu Kārtības 3.1.1.apakšpunktā minētajos gadījumos, Pieteikuma iesniegšana nav obligāta.
 2. Ja ar Klientu Līgums tiek slēgts pirmo reizi, par Līguma izpildes organizēšanu Klients samaksā Sabiedrībai 300 EUR (trīs simti euro). Minētās maksas apmaksai, Sabiedrības Finanšu daļa izraksta Klientam rēķinu. Izrakstīto rēķinu Finanšu daļa iesniedz Kravu pārvadājumu tarifu un pakalpojumu pārdošanas daļai, turpmāk – KEM, tālākai nosūtīšanai Klientam. Finanšu daļa kontrolē rēķina apmaksu. Par rēķina apmaksu Finanšu daļa informē KEM.
 3. Ja Pieteikuma iesniedzējs nav reģistrēts Sabiedrības klientu reģistrā vai arī ir reģistrēts Sabiedrības klientu reģistrā, bet Līguma noslēgšanai ir nepieciešams piešķirt papildus kodu (maksātāja vai kravas saņēmēja/nosūtītāja kodu), KEM pamatojoties uz Pieteikumu reģistrē Pieteikuma iesniedzēju vai piešķir Klientam papildus kodu.

III Līguma sagatavošana un noslēgšana

 1. KEM katram kalendārajam gadam izstrādā tipveida Līgumus šādiem dzelzceļa kravu pārvadājumiem:
  1. tranzītpārvadājumiem caur Latvijas dzelzceļa sauszemes pāreju robežstacijām (tipveida līgums “S”, kuru noslēdz ar Ekspeditoru);
  2. tranzītpārvadājumiem uz/no Latvijas dzelzceļa pieostas stacijām (tipveida līgums “J”, kuru noslēdz ar kravas saņēmēju/nosūtītāju);
  3. tranzītpārvadājumiem, eksporta, importa un iekšzemes pārvadājumiem uz/no Latvijas dzelzceļa stacijām (tipveida līgums “ML”, kuru noslēdz ar Aģentu).
 2. KEM, pēc nepieciešamības, izstrādā Līguma projektus, kas atšķiras no tipveida Līgumiem. Izstrādātos Līgumu projektus KEM saskaņo ar Ekonomikas departamenta direktoru, Juridiskās daļas un Pārvadājumu norēķinu biroja vadītājiem.
 3. Saņemot Pieteikumu, KEM novērtē, vai pastāv Kārtības 3. punktā norādītie priekšnosacījumi Līguma noslēgšanai. Ja šādi priekšnosacījumi pastāv, KEM atbilstoši Pieteikumam, sagatavo Līguma projektu izmantojot tipveida līgumu vai, atsevišķos gadījumos, izstrādā Līgumu saskaņā ar Kārtības 10. punktu, kā arī izstrādā Līguma pielikumu –Pārvadāšanas maksa, kas ir Līguma neatņemama sastāvdaļa un nosaka preferences.

Ja Pieteikumu iesniedza Kārtības 3.1. punktā minētais maksātājs, Līguma pielikumu –Pārvadāšanas maksa izstrādā tikai tajā gadījumā, ja Klients pretendē uz preferences piešķiršanu.

 1. Līguma projektu KEM iesniedz izskatīšanai Sabiedrības valdei, sagatavojot valdes lēmumu elektronisko dokumentu pārvaldības sistēmas Livelink, turpmāk- DPS, sēžu vadības risinājuma vidē, kur valdes lēmums tiek saskaņots ar Ekonomikas departamenta direktoru un Juridiskās daļas vadītāju. Minētā vadītāja/direktora prombūtnes gadījumā valdes lēmumu saskaņo viņu vietnieki vai personas, kas viņus aizvieto.

Sabiedrības valde pieņem lēmumu par Līgumu noslēgšanu, preferenču piešķiršanas gadījumā izskata preferenču piešķiršanas pamatotību.

 1. Ja Sabiedrības valde pieņem lēmumu noslēgt Līgumu, KEM uzsāk Līguma saskaņošanas procesu DPS līgumu vadības risinājumu vidē, kur līgums tiek saskaņots ar Ekonomikas departamenta direktoru, KEM vadītāju, Juridiskās daļas vadītāju un Pārvadājumu norēķinu biroja vadītāju. Minēto vadītāju/direktoru prombūtnes gadījumā līgumu saskaņo viņu vietnieki vai personas, kas viņus aizvieto.
 2. Līgumu saskaņošanas, parakstīšanas, reģistrācijas, glabāšanas un izpildes process norit ievērojot Sabiedrības Līgumu sagatavošanas, reģistrācijas un izpildes noteikumus (apstiprināti ar valdes 15.07.2021. lēmumu Nr.41/3-2021).

IV Līguma grozījumi

 1. Līgumu var grozīt (t.sk. izbeigt Līguma darbību) pēc Sabiedrības vai Klienta iniciatīvas, ievērojot Līguma nosacījumus par Līguma grozījumiem. Pamatojoties uz Klienta pieprasījumu vai saskaņā ar Sabiedrības ierosinājumu, KEM izstrādā vienošanās par Līguma grozījumiem, turpmāk – Vienošanās, projektu. Lēmumu par Vienošanās noslēgšanu pieņem Sabiedrības valde.
 2. Vienošanās iesniegšana Sabiedrības valdei, saskaņošana, parakstīšana, reģistrācija, glabāšana un izpildes process norit saskaņā ar Kārtības 12., 13. un 14. punktu.

V Informēšana par Līguma noslēgšanu un tā grozījumiem

 1. Līguma izpildes nodrošināšanai KEM ievada Līguma (t.sk. Vienošanās) nosacījumus IS Kravu norēķinu informācijas sistēmā (C-KNIS), pievieno Līgumu (vai Vienošanos) PDF un Word formātā.
 2. Pārvadājumu norēķinu birojs vajadzības gadījumā nodod attiecīgajiem Sabiedrības kravu termināliem Līguma saturu nepieciešamajā apjomā.
 3. Ja ir noslēgts Līgums par kravu tranzītpārvadājumu maksājumiem caur Latvijas dzelzceļa sauszemes pāreju robežstacijām, vai arī šāds Līgums ir izbeigts pirmstermiņa, KEM informē par to NVS un Baltijas valstu dzelzceļus, norādot Klienta nosaukumu, faktisko adresi un tālruņa numuru.