Latest news

Izvēlne

Intrukcija KPS lietošanai

 

 

INSTRUKCIJA

 par elektroniskas pavadzīmes izmantošanas kārtību

 

 1. Instrukcijā izmantotie saīsinājumi:
  1. CARGO –  sabiedrība ar ierobežotu atbildību “LDZ CARGO”;
  2. KPS sistēma – VAS “Latvijas dzelzceļš” Kravu kustības pārvaldības informācijas sistēma;
  3. KPS PVZ modulis - KPS sistēmas modulis, kas nodrošina pavadzīmju veidošanas funkcionalitāti;
  4. Klients – SIA “LDZ CARGO” klientu reģistrā reģistrētā juridiskā persona, kas izmanto pārvadātāja SIA “LDZ CARGO” pakalpojumus kravu pārvadāšanai pa dzelzceļu un dzelzceļa pavadzīmē norādīta kā nosūtītājs vai saņēmējs;
  5. E-pavadzīme – kravas pārvadājuma līgums (dzelzceļa pavadzīme) noformēts elektroniskā veidā KPS sistēmā;
  6. SMGS - Nolīgums par starptautisko dzelzceļa kravu satiksmi.

 

 1. Vispārējās prasības

      2.1. CARGO instrukcijas par elektroniskās pavadzīmes izmantošanas kārtību, turpmāk -  Instrukcija, nosaka e-pavadzīmes noformēšanas, iesniegšanas, izsniegšanas kārtību.

      2.2. Instrukcija ir saistoša Klientiem un CARGO darbiniekiem.

      2.3. E-pavadzīmes izmanto tukšu privāto vagonu sūtījumiem:

2.3.1. uz Latvijas Republikas dzelzceļa stacijām no Krievijas Federācijas;

2.3.2. no Latvijas Republikas uz Krievijas Federāciju caur robežstacijām Zilupe un Kārsava.

      2.4. E-pavadzīmes saturs atbilst SMGS 15.pantm, e-pavadzīmi noformē atbilstoši paraugam, kas ir norādīts SMGS 1.pielikuma “Kravu pārvadājumu noteikumi” 1.pielikumā. Klientam un CARGO nav tiesību apstrīdēt e-pavadzīmes tiesiskumu tikai uz tā pamata, ka tā noformēta elektroniskā veidā.

      2.5. E-pavadzīmes noformē un iesniedz  KPS sistēmā.

      2.6. Instrukcija neregulē CARGO rīcību ar e-pavadzīmi pārvadājuma laikā. Operāciju veikšana ar e-pavadzīmi pārvadājuma laikā notiek saskaņā ar CARGO Kārtību par e-pavadzīmes izmantošanu pārvadājuma laikā.

 

 1. E-pavadzīmes izmantošanas kārtība tukšu privāto vagonu sūtījumiem no Krievijas Federācijas

      3.1. E-pavadzīmes tukšo vagonu sūtījumiem no Krievijas dzelzceļu stacijām uz Latvijas dzelzceļa stacijām CARGO saņem no AAS “RŽD”  KPS PVZ modulī.

      3.2. No Rēzeknes stacijas līdz galastacijai  pārvadājums notiek pēc e-pavadzīmes izdrukas (izdrukājot nepieciešamās lapas, saskaņā ar SMGS prasībām) no KPS PVZ moduļa.

      3.3.  Tukšo vagonu izsniegšana Klientam (saņēmējām) notiek pēc e-pavadzīmes izdrukas (6.lapu “Paziņojuma lapa par kravas pienākšanu”), veicot atzīmes saskaņā ar SMGS prasībām.

     

 

 1. E-pavadzīmes noformēšanas kārtība tukšu privāto vagonu nosūtīšanai no Latvijas Republikas

 

     4.1. E-pavadzīmi  noformē un iesniedz  KPS sistēmā, izmantojot KPS sistēmas pakalpojumu - Elektroniskās SMGS dzelzceļa pavadzīmes noformēšana un iesniegšana tukšu vagonu sūtījumiem. E-pavadzīmes noformēšanai un iesniegšanai CARGO, Klients noslēdz  ar CARGO līgumu par KPS sistēmas izmantošanu, turpmāk – Līgums. Tipveida līgums pieejams CARGO mājas lapā www.ldzcargo.ldz.lv sadaļā “Pakalpojumi”, apakšsadaļā “Kravu pārvadājumi”, “KPS”.

      4.2.E-pavadzīmes noformēšanai  Klienta (nosūtītāja) darbinieks, kuram saskaņā ar Līguma 2. pielikumu ir piešķirtas attiecīgas  tiesības, izmantojot KPS sistēmas KPS PVZ moduli, ievada KPS sistēmā elektroniskus datus SMGS pavadzīmes apjomā.

4.2.1. Ievadīt KPS sistēmā elektroniskus datus SMGS pavadzīmes apjomā Klients var izmantojot CARGO pakalpojumu Instrukcijas 4.6. punktā noteiktajā kārtībā.      

      4.3. Noformēto e-pavadzīmi Klients elektroniski paraksta aktivizējot KPS PVZ modulī  funkciju “Iesniegt”. Par e-pavadzīmes parakstīšanu no Klienta puses CARGO tiek paziņots ar KPS sistēmas paziņojumu e-pasta veidā, kas tiek adresēts  kravas nosūtīšanas stacijas CARGO preču kases darbiniekam vai kravas pieņēmējam, atkarībā no  attiecīgas  stacijas darba tehnoloģijas.

     4.4. Saņemot KPS sistēmā e-pavadzīmi, CARGO pārbauda e-pavadzīmes noformēšanu. Ja CARGO nepieņem to, tad, aktivizējot KPS sistēmā funkciju “Noraidīt”, atgriež to Klientam.

     4.5. Sūtījums, kuram ir noformēta e-pavadzīme, ir pieņemts pārvadāšanai tad, kad no CARGO puses aktivizēta KPS PVZ moduļa funkcija “Akceptēt”.        

     4.6. Ja Klients vēlas izmantot CARGO pakalpojumu elektronisko datu SMGS pavadzīmes apjomā ievadīšanai KPS sistēmā, CARGO sniedz šo pakalpojumu ievērojot šādus nosacījumus:

4.6.1. Klients iesniedz nosūtīšanas stacijas kravu termināla  vadītājam iesniegumu ar lūgumu sniegt pakalpojumu, kuram pievieno parakstītu PILNVAROJUMU, kas ir noformēts atbilstoši Instrukcijas pielikumā paraugam;

4.6.2. Saņemot no Klienta PILNVAROJUMU, CARGO atbildīgais darbinieks veic uz tā atzīmes  par saņemšanu (stacijas nosaukums, saņemšanas datums un laiks) un nekavējoties nosūta PILNVAROJUMU uz e-pastu: kps_pieteikumi@ldz.lv. PILNVAROJUMA oriģinālu nosūta uz CARGO Biznesa procesu izpētes un attīstības daļu.

4.6.3. Informācija par saņemto PILNVAROJUMU CARGO Biznesa procesu izpētes un attīstības daļas atbildīgais darbinieks reģistrē http://cargo vietnē sadaļā “Līgumi”  apakšgrupā E-pavadzīmes noformēšana klienta vietā.

4.6.4. Pamatojoties uz PILNVAROJUMU, nosūtīšanas stacijas CARGO kravu termināla atbildīgajam darbiniekam tiek pieslēgtas tiesības veidot e-pavadzīmes KPS sistēmā Klienta vārdā.

4.6.5. Klients iesniedz nosūtīšanas stacijas CARGO atbildīgajam darbiniekam nepieciešamus datus e-pavadzīmes noformēšanai. Saņemot Klienta datus par plānoto sūtījumu CARGO atbildīgais darbinieks, kurš kravu terminālā ir atbildīgs par elektroniskās pavadzīmes noformēšanu, pārbauda informāciju http://cargo sadaļā par to vai ir saņemts PILNVAROJUMS un reģistrēts līgums. Ja PILNVAROJUMS ir saņemts, Klienta vietā ievada KPS sistēmā e-pavadzīmes datus, kurus ir iesniedzis Klients, saglabā e-pavadzīmi un informē Klientu par noformētās e-pavadzīmes sūtījuma numuru.

4.6.6. Saņemot informāciju par noformētās e-pavadzīmes numuru, Klients atrod KPS sistēmā CARGO izveidoto e-pavadzīmi un paraksta to aktivizējot funkciju “Iesniegt”.

4.6.7. Sūtījums ir pieņemts pārvadāšanai, kad no CARGO puses aktivizēta KPS PVZ moduļa funkcija “Akceptēt”.

4.6.8. Maksa par pakalpojuma izmantošanu tiek aprēķināta pamatojoties uz Klienta iesniegumu par pavadzīmes datu ievadīšanu KPS sistēmā.

       4.7. Ja sūtījumam, kas KPS sistēmā ir noformēts ar e-pavadzīmi, nepieciešams pievienot citus pārvadājumam nepieciešamos dokumentus, Klients iesniedz tos CARGO atbildīgajam darbiniekam papīra veidā, veicot atzīmi e-pavadzīmes 24. ailē “Dokumenti, kurus pielicis nosūtītājs”. Šos dokumentus CARGO atbildīgs darbinieks pievieno pie vagonu lapas.

       4.8. Sūtījuma numurs e-pavadzīmēm tiek piešķirts KPS sistēmā. KPS nodrošina sūtījuma numura unikalitāti.

 

 

Valdes priekšsēdētāja                                                             S.Berga

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pielikums

 

 

Paraugs

 

PILNVAROJUMS

APLIECINĀJUMS

 

         SIA „……………….” (reģ.Nr. ……………..), turpmāk – Kravas nosūtītājs, kuras vārdā pamatojoties uz ……statūtiem vai pilnvaru…... darbojas …amata nosaukums …   … vārds, uzvārds………..,

elektronisko SMGS pavadzīmju tukšu privāto vagonu sūtījumu noformēšanai, pilnvaro SIA „LDZ CARGO” (reģ.Nr. 40003788421), turpmāk – Pārvadātājs,  veikt Kravas nosūtītāja iesniegto datu ievadīšanu Kravu kustības pārvaldības informācijas sistēmā (turpmāk – KPS) SMGS dzelzceļa pavadzīmes apjomā.

 

 

 

 

 

 

…..……………………………………..                  …………..………/____________________/ 

amatpersonas nosaukums, kurai ir tiesības                                        amatpersonas paraksts         amatpersonas vārds, uzvārds

pārstāvēt klienta firmu

 

 

 

 

*noformē uz Kravas nosūtītāja firmas veidlapas