Latest news

Izvēlne

Nominācijas komisijas informācija par SIA “LDZ CARGO” padomes locekļu amata kandidātu nominācijas procesa rezultātiem

Atklāts konkurss uz vakantajiem  SIA “LDZ CARGO” padomes locekļu amatiem tika izsludināts 2021.gada 14. septembrī, publicējot sludinājumu VAS “Latvijas dzelzceļš”, SIA “LDZ CARGO”, Pārresoru koordinācijas centra mājas lapās un Nodarbinātības valsts aģentūras vakanču datubāzē, ar pieteikšanās termiņu līdz 2021.gada 01. oktobrim.

Atklāto konkursu uz vakantajiem LDZ CARGO padomes locekļa amatiem transporta, loģistikas un klientu attiecību pārvaldības jomā un stratēģijas, biznesa attīstības un pārmaiņu vadības jomā organizēja ar 2021.gada 02. augusta VAS “Latvijas dzelzceļš” valdes lēmumu Nr. VL-38/282 izveidotā nominācijas komisija (Komisija) šādā sastāvā: Māris Kleinbergs - komisijas vadītājs – VAS “Latvijas dzelzceļš” valdes priekšsēdētājs; Ēriks Šmuksts- komisijas loceklis- VAS “Latvijas dzelzceļš” valdes loceklis; Vita Balode-Andrūsa- komisijas locekle- VAS “Latvijas dzelzceļš” valdes locekle; Lolita Smiltniece - komisijas locekle – VAS “Latvijas dzelzceļš” personāla direktore; Līga Meņģelsone - neatkarīgā eksperte - Latvijas Darba devēju konfederācijas ģenerāldirektore; Vladimirs Novikovs - novērotājs ar padomdevēja tiesībām - Latvijas Dzelzceļnieku un satiksmes nozares arodbiedrības Darba aizsardzības nodaļas vadītājs.

Potenciālo kandidātu iesniegtās informācijas izvērtēšanai un uzrunāšanai, padziļinātai kompetenču novērtēšanai, kā arī konsultatīvajam atbalstam tika piesaistīta personāla atlases kompānija SIA “Pedersen & Partners” (turpmāk arī –atlases konsultants).

Kopumā uz vakantajām LDZ CARGO padomes locekļu amata vietām pieteikumus iesniedza 24 kandidāti. Kandidāti tika vērtēti 3 (trīs) kārtās saskaņā ar vērtēšanas kritērijiem, kas tika noteikti, pamatojoties uz nepieciešamo kompetenču un profesionālās pieredzes prasību aprakstu.

Konkursa 1. kārtā atlases konsultanti veica padomes locekļu amata kandidātu iesniegto dokumentu analīzi (izglītība, darba un profesionālā pieredze, svešvalodu prasmju pašvērtējums, īpašie nosacījumi) un  reputācijas pārbaudi, lai pārbaudītu un izvērtētu kandidātu atbilstību izvirzītajām obligātajām minimālajām prasībām.

Konkursa 2. kārtā kandidāti tika vērtēti kompetenču intervijās, kurās atlases konsultanti izvērtēja kandidātu profesionālo pieredzi, izpratni par darbības jomu un korporatīvās pārvaldības labās prakses principiem, kā arī veica padziļinātu padomes locekļu amatu kandidātu vadības kompetenču – stratēģiskā redzējuma, orientācijas uz rezultātu, attiecību veidošanas, lēmumu pieņemšana izvērtēšanu.

Nominācijas komisija pēc atlases konsultanta izvērtējuma saņemšanas sniedza savu viedokli par kandidātu atbilstību izvirzītajām prasībām un konkursa trešajai kārtai izvirzīja 3 (trīs) kandidātus.

Konkursa 3. kārtā notika daļēji strukturētas intervijas ar nominācijas komisiju un kandidātu prezentācijas par redzējumu saistībā ar SIA “LDZ CARGO” stratēģisko attīstību darbības jomā un nākotnes izaicinājumiem.

Atbilstoši Ministru kabineta 2020. gada 7. janvāra noteikumu Nr. 20 “Valdes un padomes locekļu nominēšanas kārtība kapitālsabiedrībās, kurās kapitāla daļas pieder valstij vai atvasinātai publiskai personai” 36. punktam, apkopojot konkursa 3 (trīs) kārtu kandidātu rezultātus un padziļinātos kandidātu vērtējumus, pieņēma lēmumu virzīt 2 (divus) kandidātus, kuri ieguvuši augstāko punktu skaitu no punktu kopsummas rezultāta,  izvērtēšanai VAS “Latvijas dzelzceļš” valdē.

Komisija beidza savu darbu brīdī, kad tika pieņemts gala lēmums par konkursa rezultātiem.