Latest news

Izvēlne

Informācija klientiem par pieteikumu iesniegšanu pārvadājumu saskaņošanai

Pamatojoties uz aktualizētājiem VAS “Latvijas dzelzceļš” (turpmāk - LDZ) noteikumiem “Kravu pārvadājumu apjomu plānu saskaņošanas noteikumi” (apstiprināti ar 21.03.2022. valdes lēmumu VL-14/110), kas stājās spēkā ar 29.03.2022., turpmāk – Noteikumi, informējam, ka tiek noteikta sekojoša pieteikumu saskaņošanas kārtība ar pārvadātāju SIA “LDZ CARGO”:

1. Kravu ievešanai Latvijas Republikā un tranzītam:

1.1. Kravas saņēmējs, saņemot MESPLAN pieteikumu (forma GU-12) no LDZ darbinieka, pārsūta to uz e-pastu: Cargo.imports@ldz.lv, obligāti saglabājot LDZ Drošības dienesta atzīmi par sakritību ar sankciju sarakstiem.

1.2. Saņemot pieteikumu, Plānošanas nodaļas atbildīgie darbinieki izskata pieteikumus un  informē kravas saņēmēju par pieteikuma izskatīšanas rezultātu (saskaņots/nesaskaņots).

1.3. Kravas saņēmējs, saņemot 1.2. punktā minēto informāciju, noformē pieteikumu pēc formas, kura paredzēta Noteikumos pieteikumiem kravu ievešanai Latvijas Republikā, un nosūta to LDZ uz e-pasta adresi: mesplan@ldz.lv.

2. Kravu nosūtīšanai no Latvijas Republikas/iekšzemes kravu pārvadājumiem:

2.1. Pieteikumu saņemšanai ir izveidotas e-pasta adreses:

2.1.1. plans.vagons@ldz.lv – pieteikumu saskaņošanai kravu nosūtīšanai vagonos no Latvijas Republikas/ iekšzemes kravu pārvadājumiem;

2.1.2. plans.konteiners@ldz.lv – pieteikumu saskaņošanai kravu nosūtīšanai konteineros no Latvijas Republikas/ iekšzemes kravu pārvadājumiem.

2.2. Kravas nosūtītāji iesniedz pieteikumus (pēc formas, kura paredzēta Noteikumos pieteikumiem kravu nosūtīšanai no Latvijas Republikas/iekšzemes kravu pārvadājumiem) attiecīgi uz 2.1.1. vai 2.1.2. punktā minēto e-pasta adresi.

2.3. Plānošanas nodaļas atbildīgie darbinieki izskata pieteikumus un  informē kravas nosūtītāju par pieteikuma izskatīšanas rezultātu (saskaņots/nesaskaņots).

2.4. Ja pieteikums ir saskaņots, kravas nosūtītājs  ieraksta pieteikumā informāciju par pieteikuma saskaņošanu ar pārvadātāju un  nosūta pieteikumu LDZ uz e-pasta adresi plans@ldz.lv, turpmākai apjoma saskaņošanai.