Latest news

Izvēlne

Informācija klientiem par jauniem ierobežojumiem saistībā ar naftas produktiem sadarbībai ar Krieviju

Informācija klientiem par jauniem ierobežojumiem saistībā ar naftas produktiem sadarbībai ar Krieviju

 

Saskaņā ar Padomes Regulu (ES) 2022/2367 (2022.gada 3.decembris), turpmāk – Regula, ar kuru veikti grozījumi Regulā (ES) 833/2014 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar Krievijas darbībām, kas destabilizē situāciju Ukrainā, ieviesti jauni ierobežojumi, kas attiecās uz sadarbību ar Krieviju.

 

Saskaņā ar Regulas 3.n pantu:

  1. ir aizliegts tieši vai netieši sniegt tehnisku palīdzību, starpniecības pakalpojumus vai finansējumu, vai finansiālu palīdzību saistībā ar jēlnaftas un naftas produktu ar KN kodiem 270900 un 2710 (Regulas XXV pielikums), kā izcelsme ir Krievijā vai kas eksportēti no Krievijas, tirdzniecību, starpniecības pakalpojumus, transportu, tai skaitā veicot pārkraušanas operācijas, uz trešajām valstīm.
  2. No 2022.gada 5.decembra ir aizliegts tirgot, sniegt starpniecības pakalpojumus vai transportēt, tai skaitā ar pārkraušanu no kuģa uz kuģi, uz trešajām valstīm jēlnaftu ar KN kodu 2709 00, kuras izcelsme ir Krievija vai kura ir eksportēta no Krievijas.
  3. No 2023. gada 5. februāra ir aizliegts tirgot, sniegt starpniecības pakalpojumus vai transportēt, tai skaitā ar pārkraušanu no kuģa uz kuģi, uz trešajām valstīm naftas produktus ar KN kodu 2710, kuru izcelsme ir Krievija vai kuri ir eksportēti no Krievijas.

 

Augstāk minētos aizliegumus nepiemēro:

 

  1. no 2022.gada 5.decembra jēlnaftai ar KN kodu 2709 00 un no 2023.gada 5.februāra naftas produktiem ar KN kodu 2710, kuru izcelsme ir Krievijā vai kuri ir eksportēti no Krievijas, ar noteikumu, ka šādu produktu iepirkuma cena par barelu nepārsniedz Regulas XXVIII pielikumā  noteikto cenu. Saskaņā ar Eiropas Komisijas vadlīnijām, piegādes, kravas, muitas un apdrošināšanas izmaksas nav iekļautas cenā, un tām ir jābūt noteiktām atsevišķi. Klientiem, kuri piesaka attiecīgo naftas izcelsmes produktu pārvadājumus, ir jāiesniedz LDZ CARGO kā pārvadātājam un principāla pakalpojumu sniedzējam, dokumenti, kas apliecina, ka naftas preču produkti, kuru izcelsme ir Krievija vai tie tiek eksportēti no Krievijas, ir iepirkti par Regulā norādīto cenu vai zem tās.

 

  1. Regulas XXV pielikumā uzskaitītajiem jēlnaftas vai naftas produktiem, ja minēto preču izcelsme ir trešā valstī un tās tiek vienīgi iekrautas Krievijā, izvestas no tās vai vestas caur to tranzītā, ar noteikumu, ka gan minēto preču izcelsme, gan īpašnieks nav no Krievijas.

 

  1. no 2022.gada 5.decembra līdz 2023.gada 5.jūnijam KN pozīcijas 2709 00 jēlnaftas (ar klātesošu kondensātu) ar izcelsmi Sahalīnas – 2 projektā Krievijā pārvadāšanai ar kuģi uz Japānu, tehnisko palīdzību, starpniecības pakalpojumiem, finansēšanu un finanšu pakalpojumiem saistībā ar šiem pārvadājumiem (Regulas XXIX pielikums).

 

  1. no 2022.gada 5.decembra jēlnaftai ar KN kodu 2709 00, kuras izcelsme ir Krievijā vai kura ir eksportēta no Krievijas un kuras iepirkuma cena pārsniedz Regulas XXVIII pielikumā noteikto cenu, un kura iekrauta kuģī iekraušanas ostā pirms 2022.gada 5.decembra un izkrauta galamērķa ostā pirms 2023. gada 19. janvāra.

 

Lai precizētu sev interesējošu jautājumus, informējam, ka Eiropas komisija ir publicējusi  Regulas skaidrojumus/vadlīnijas (Guidance on oil price cap), ko sagatavojuši Komisijas dienesti, lai palīdzētu un sniegtu norādījumus valsts iestādēm, ES operatoriem un pilsoņiem par Padomes Regulā (ES) Nr. 833/2014 3.n panta noteikumu īstenošanu un interpretāciju saistībā ar naftas cenas griestu noteikšanu.

Regulas skaidrojumus skatīt https://finance.ec.europa.eu/publications/oil-price-cap_en .