Latest news

Izvēlne

Informācija klientiem par jauniem ierobežojumiem, kas ietekmē kravu pārvadājumus pa dzelzceļu virzienā no/uz Krievijas Federāciju

Saskaņā ar Padomes Regulu (ES) 2023/427 (2023.gada 25.februāris), turpmāk – Regula, ar kuru veikti grozījumi Regulā (ES) 833/2014 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar Krievijas darbībām, kas destabilizē situāciju Ukrainā, ieviesti jauni ierobežojumi, kas attiecās uz sadarbību ar Krieviju. Zemāk ir norādīta precizēta informācija par esošiem ierobežojumiem, kas ir papildināta ar Regulā minēto:

  1. Saskaņā ar Regulas 5.aa pantu, ir aizliegts tieši vai netieši iesaistīties jebkādos darījumos ar juridiskām personām:

OPK OBORONPROM

UNITED AIRCRAFT CORPORATION (APVIENOTĀ GAISA KUĢU KORPORĀCIJA)

URALVAGONZAVOD

ROSNEFT

TRANSNEFT

GAZPROM NEFT

ALMAZ-ANTEY

KAMAZ

ROSTEC (KRIEVIJAS TEHNOLOĢIJU VALSTS KORPORĀCIJA)

JSC PO SEVMASH

SOVCOMFLOT

UNITED SHIPBUILDING CORPORATION (APVIENOTĀ KUĢUBŪVES KORPORĀCIJA)

RUSSIAN MARITIME REGISTER of SHIPPING (RMRS) (KRIEVIJAS JŪRAS KUĢNIECĪBAS REĢISTRS

KRIEVIJAS REĢIONĀLĀ ATTĪSTĪBAS BANKA (RUSSIAN REGIONAL DEVELOPMENT BANK)

         2. Ierobežojumi,  kas attiecās uz kravas izvešanu no Latvijas teritorijas

2.1. Tiek papildināts Regulas 2.pants un saskaņā ar Regulas 2.panta 1.a punktu, ir aizliegts no Savienības eksportētu divejādas nozīmes preču un tehnoloģiju tranzīts caur Krievijas teritoriju, neatkarīgi no tā vai tās ir vai nav Savienības izcelsmes preces un tehnoloģijas.

2.2. Tiek papildināts Regulas 2.aa pants un saskaņā ar Regulas 2.aa panta 1.a punktu, ir aizliegts no Savienības eksportētu šaujamieroču, to detaļu un būtisko sastāvdaļu, un munīciju, kas uzskaitīti Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr.258/2012 I pielikumā, tranzīts caur Krievijas teritoriju.

2.3. Saskaņā ar Regulas 2.a un 2.b. pantu  ir aizliegts pārdot, piegādāt, nodot vai eksportēt uz Krieviju šādas Regulas VII pielikuma palidinātajā B daļā minētās preces:

KN kods

Preces nosaukums

1.Pusvadītāju ierīces

8541 10

Diodes, izņemot fotodiodes un gaismas diodes (LED)

8541 21

Tranzistori, izņemot fototranzistorus ar izkliedes jaudu līdz 1 W

8541 29

Citi tranzistori, izņemot fototranzistorus

8541 49

 

Gaismjutīgas pusvadītāju ierīces (izņemot fotoelementu ģeneratorus un fotoelementus)

8541 51

Citādas pusvadītāju ierīces: uz pusvadītājiem balstīti pārveidotāji

8541 59

Citādas pusvadītāju ierīces

8541 60

Samontēti pjezoelektriskie kristāli

8541 90

Pusvadītāju ierīces: daļas

2.Elektroniskās integrālās shēmas

8537 10

Elektriskai kontrolei vai elektrības sadalei paredzētas pultis, paneļi, konsoles, stendi, korpusi un citas pamatnes, kas aprīkotas ar diviem vai vairākiem pozīciju 8535 un 8536 aparātiem, ieskaitot tās ierīces vai aparātus, kas minētas 90. nodaļā, un ciparu kontroles aparātus (izņemot pozīcijas 8517 komutācijas aparātus, spriegumam, kas nepārsniedz 1000 V)

8542 31

 

Procesori un kontrolieri, savienojumā ar atmiņām vai ne, pārveidotāji, loģiskās shēmas, pastiprinātāji, pulksteņa un laika aprēķina shēmas, vai citas shēmas

8542 32

Atmiņas

8542 33

Pastiprinātāji

8542 39

Citādas elektroniskās integrālās shēmas

8542 90

Elektroniskās integrālās shēmas: daļas

3. Fotoaparāti

8525 89

Citādas televīzijas kameras, digitālās kameras un videokameras

9006 30

 

Kameras, kas īpaši paredzētas lietošanai zem ūdens, aerouzņēmumiem vai iekšējo orgānu medicīniskai vai ķirurģiskai izmeklēšanai; salīdzinošie fotoaparāti, ko izmanto tiesu medicīnā vai kriminoloģijā

9013 80

Citādas optiskās ierīces, iekārtas un instrumenti

9025 19

Citādi termometri un pirometri atsevišķi no citām ierīcēm

4. Citādi elektriskie/magnētiskie komponenti

8505 11

Pastāvīgie magnēti un izstrādājumi, kas paredzēti pārvēršanai pastāvīgajos magnētos pēc metāla magnetizēšanas

8529 10

Visu veidu antenas un reflektori; daļas, kas izmantojamas kopā ar šiem izstrādājumiem

8532 21

Citādi tantala blokkondensatori

8532 24

Keramiska dielektriķa daudzkārtu kondensatori

8536 50

Citādi slēdži

8536 69

Kontaktdakšas un kontaktligzdas

8536 90

Cita aparatūra strāvas ieslēgšanai, pārtraukšanai, aizsardzībai vai pieslēgšanai elektriskajam tīklam (piemēram, slēdži, releji, pārslēgi, pārtraucēji, svārstību slāpētāji, kontaktdakšas, rozetes, elektrisko spuldžu ietveres un citas uzmavas, sadales kārbas) pie sprieguma, kas nepārsniedz 1000 V; savienotāji optiskajām šķiedrām, optisko šķiedru kūlīši vai kabeļi

8548 00

Iekārtu vai aparatūras elektriskās daļas, kas citur 85. nodaļā nav minētas vai iekļautas

5. Aditīvās ražošanas iekārtas

8485 20

Aditīvās ražošanas iekārtas ar plastmasu vai gumiju

8485 30

Aditīvās ražošanas iekārtas ar ģipši, cementu, keramiku vai stiklu

8485 90

Aditīvās ražošanas iekārtu daļas

     

2.4. Saskaņā ar Regulas 3.c pantu, ir aizliegts:

1) tieši vai netieši pārdot, piegādāt, nodot vai eksportēt jebkurai fiziskai vai juridiskai personai, vienībai vai struktūrai Krievijā vai izmantošanai Krievijā preces un tehnoloģijas, kas uzskaitītas Regulas XI pielikuma A, B un C daļā;

2) tieši vai netieši pārdot, piegādāt, nodot vai eksportēt jebkurai fiziskai vai juridiskai personai, vienībai vai struktūrai Krievijā vai izmantošanai Krievijā preces un tehnoloģijas, kas uzskaitītas Regulas XI pielikuma D daļā; aizliegums līdz 2023.gada 27.martam neskar tādu līgumu izpildi, kas noslēgti līdz 2023.gada 26.februārim;

3) tieši vai netieši pārdot, piegādāt, nodot vai eksportēt jebkurai fiziskai vai juridiskai personai, vienībai vai struktūrai Krievijā vai izmantošanai Krievijā Regulas XX pielikumā minētās reaktīvo dzinēju degvielu un degvielas piedevas, neatkarīgi no tā, vai to izcelsme ir Savienībā vai ārpus tās.

2.5. Saskaņā ar Regulas 3.k pantu, ir aizliegts:

1) tieši vai netieši pārdot, piegādāt, nodot vai eksportēt jebkurai personai Krievijā vai izmantošanai Krievijā preces, kas uzskaitītas Regulas XXIII pielikuma A un B daļā, kā arī precēm ar KN kodiem 7208 25, 7208 90, 7209 25, 7209 28 un 7219 24 no Regulas XXIII C daļas;

2) tieši vai netieši pārdot, nodot vai eksportēt jebkurai personai Krievijā vai izmatošanai Krievijā preces, kas uzskaitītas Regulas XXIII C daļā; aizliegums līdz 2023.gada 27.martam neskar tādu līgumu izpildi, kas noslēgti līdz 2023.gada 26.februārim (izņemot preces ar kodiem 7208 25, 7208 90, 7209 25, 7209 28 un 7219 24).

         3. Ierobežojumi,  kas attiecās uz kravas ievešanu Latvijas teritorijā

3.1. Saskaņā ar Regulas 3.i pantu, ir aizliegts:

1) tieši vai netieši pirkt, importēt vai nodot Regulas XXI pielikuma A un B daļā uzskaitītās preces;

(izņemot preces ar KN kodu 290511); precēm ar KN kodu 290511 aizliegums līdz 2023.gada 18.jūnijam neskar tādu līgumu izpildi, kas noslēgti līdz 2022.gada 7.oktobra;

2) tieši vai netieši pirkt, importēt vai nodot Regulas XXI pielikuma C daļā uzskaitītās preces; aizliegums līdz 2023.gada 27.maijam neskar tādu līgumu izpildi, kas noslēgti līdz 2023.gada 26.februārim, kā arī uz precēm ar KN kodiem 2803 un 4002.

3.2. Saskaņā ar Regulas 3.i pantu, precēm ar KN kodu 2803 un 4002 līdz 2024.gada 30.jūnijam nepiemēro aizliegumu importam, iegādei vai transportēšanai šādā apjomā:

- 752 475 tonnas precēm ar KN kodu 2803;

- 562 973 tonnas precēm ar KN kodu 4002.

* detalizēta informācija par kvotu apjomu un to transportēšanu Savienībā ir pieejama LR Valsts ieņēmumu dienesta mājas lapā.

4. Saskaņā ar Padomes Īstenošanas Regulu (ES) 2023/428 (2023.gada 25.februāris), ir veikti grozījumi PADOMES REGULĀ 269/2014 par ierobežojošiem pasākumiem attiecībā uz darbībām ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība. Saskaņā ar minētajiem grozījumiem, šīs  Regulas I pielikums ir papildināts ar  87 personām un 34 vienībām, uz kurām turpmāk attieksies līdzekļu un saimniecisko resursu iesaldēšana, kā arī aizliegums tieši vai netieši darīt pieejamus līdzekļus vai saimnieciskos resursus šajā sarakstā uzskaitītajām fiziskajām un juridiskajām personām, vienībām vai struktūrām, vai ar tām saistītajam fiziskajām un juridiskajām personām, vienībām vai struktūrām to labā.