Latest news

Izvēlne

Informācija klientiem par jauniem ierobežojumiem, kas ietekmē kravu pārvadājumus pa dzelzceļu virzienā no/uz Krievijas Federāciju

Saskaņā ar Padomes Regulu (ES) 2023/427 (2023.gada 25.februāris), ar kuru veikti grozījumi Regulā (ES) 833/2014 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar Krievijas darbībām, kas destabilizē situāciju Ukrainā, turpmāk – Regula ieviesti jauni ierobežojumi, kas attiecās uz sadarbību ar Krieviju. Zemāk ir norādīta precizēta informācija par esošiem ierobežojumiem, kas ir papildināta ar Regulā minēto:

[I]   Regulas IV pielikumu aizstāj ar jauno:

Pielikums IV

[II] Ierobežojumi,  kas attiecās uz kravas izvešanu no Latvijas teritorijas

Regulas 2. pantā iekļauj šādus punktus:

“1.a   Ir aizliegts no Savienības eksportētu 1. punktā minēto divējāda lietojuma preču un tehnoloģiju tranzīts caur Krievijas teritoriju.

3.a   Neskarot prasību saņemt atļauju atbilstoši Regulai (ES) 2021/821, šā panta 1.a punktā noteiktais aizliegums neattiecas uz tādu divējāda lietojuma preču un tehnoloģiju tranzītu caur Krievijas teritoriju, kuras paredzētas šā panta 3. punkta a)–e) apakšpunktā minētajiem nolūkiem.

4.a   Atkāpjoties no 1.a punkta un neskarot prasību saņemt atļauju atbilstoši Regulai (ES) 2021/821, kompetentās iestādes var atļaut divējāda lietojuma preču un tehnoloģiju tranzītu caur Krievijas teritoriju pēc tam, kad tās ir konstatējušas, ka šādas preces vai tehnoloģijas ir paredzētas šā panta 4. punkta b), c), d) un h) apakšpunktā minētajiem nolūkiem.”.

 

Regulas 2.aa pantā iekļauj šādu punktu:

“1.a   Ir aizliegts no Savienības eksportētu 1. punktā minēto šaujamieroču, to detaļu un būtisku sastāvdaļu, un munīcijas tranzīts caur Krievijas teritoriju.”.

 

Regulas 3.c pantam pievieno šādu punktu:

“5.c   Attiecībā uz XI pielikuma D daļā uzskaitītajām precēm 1. un 4. punktā minētos aizliegumus nepiemēro tādu līgumu izpildei līdz 2023. gada 27. martam, kas noslēgti pirms 2023. gada 26. februāra, vai šādu līgumu izpildei nepieciešamu papildu līgumu izpildei.”.

Regulas 3.k pantu groza šādi:

a)

pantā iekļauj šādus punktus:

“3.c   Attiecībā uz XXIII pielikuma C daļā uzskaitītajām precēm 1. un 2. punktā minētos aizliegumus nepiemēro tādu līgumu izpildei līdz 2023. gada 27. martam, kas noslēgti pirms 2023. gada 26. februāra, vai šādu līgumu izpildei nepieciešamu papildu līgumu izpildei.

Šis noteikums neattiecas uz XXIII pielikuma C daļā uzskaitītajām precēm ar KN kodiem 7208 25, 7208 90, 7209 25, 7209 28, 7219 24, kurām piemēro 3. punktu.

5.b   Atkāpjoties no 1. un 2. punkta, kompetentās iestādes ar tādiem nosacījumiem, kādus tās uzskata par atbilstīgiem, var atļaut XXIII pielikuma C daļā uzskaitīto preču pārdošanu, piegādi, nodošanu vai eksportu vai saistītas tehniskās palīdzības, starpniecības pakalpojumu, finansējuma vai finansiālas palīdzības sniegšanu pēc tam, kad tās ir konstatējušas, ka tas ir absolūti nepieciešams tādu titāna preču ražošanai, kas vajadzīgas aeronautikas nozarē un kam nav pieejamas alternatīvas piegādes.”;

b)

panta 5.a un 6. punktu aizstāj ar šādiem:

“5.a   Dalībvalstu kompetentās iestādes var saskaņā ar tādiem nosacījumiem, kādus tās uzskata par atbilstīgiem, atļaut pārdot, piegādāt, nodot vai eksportēt preces ar KN kodu 8417 20, vai sniegt saistītu tehnisko vai finansiālo palīdzību, ja tās konstatējušas, ka šādas preces vai saistītas tehniskās vai finansiālās palīdzības sniegšana ir nepieciešama fizisku personu personiskai lietošanai mājsaimniecībā.

6.   Kad kompetentās iestādes pieņem lēmumu par 5., 5.a un 5.b punktā minēto atļauju pieprasījumiem, tās nepiešķir eksporta atļauju jebkurai fiziskai vai juridiskai personai, vienībai vai struktūrai Krievijā vai izmantošanai Krievijā, ja tām ir pamatots iemesls uzskatīt, ka precēm varētu būt militārs galalietojums.”.

Regulas XI pielikumā pievieno D daļu:

“Preču un tehnoloģiju saraksts, kas minēts 3.c panta 1. punktā

D daļa

KN kods

Apraksts

8411 11

turboreaktīvie dzinēji, kuru vilces spēks nepārsniedz 25 kN

8411 12

turboreaktīvie dzinēji, kuru vilces spēks pārsniedz 25 kN

8411 21

turbopropelleru dzinēji, kuru jauda nepārsniedz 1 100 kW

8411 22

turbopropelleru dzinēji, kuru jauda pārsniedz 1 100 Kw

8411 91

turboreaktīvo dzinēju un turbopropelleru dzinēju daļas, citur neminētas”.

Regulas XXIII pielikumā A daļu aizstāj un pievieno C daļu:

Pielikuma A un C daļas

[III]  Ierobežojumi,  kas attiecās uz kravas ievešanu Latvijas teritorijā

Regulas 3.i pantu groza šādi:

a)

iekļauj šādus punktus:

“3.d   Attiecībā uz XXI pielikuma C daļā uzskaitītajām precēm 1. un 2. punktā minētos aizliegumus nepiemēro tādu līgumu izpildei līdz 2023. gada 27. maijam, kas noslēgti pirms 2023. gada 26. februāra, vai šādu līgumu izpildei nepieciešamu papildu līgumu izpildei.

Šis noteikums neattiecas uz XXI pielikuma C daļā uzskaitītajām precēm ar KN kodiem 2803 un 4002, kurām piemēro 3.da punktu.

3.da   Šā panta 1. un 2. punktā noteiktos aizliegumus nepiemēro importam, iegādei un transportēšanai, vai saistītai tehniskai vai finansiālai palīdzībai, kas vajadzīgi, lai līdz 2024. gada 30. jūnijam šādos daudzumos Savienībā importētu:

a)

752 475 tonnas precēm ar KN kodu 2803;

b)

562 973 tonnas precēm ar KN kodu 4002.”

Regulas XXI pielikumā pievieno C daļu:

“3.i pantā minēto preču un tehnoloģiju saraksts

C daļa

KN kods

Apraksts

2712

Vazelīns; parafīna vasks, mikrokristāliskais naftas vasks, ogļu putekļu vasks, ozokerīts, lignītvasks, kūdras vasks, citādi minerālvaski un tamlīdzīgi produkti, kas iegūti sintēzē vai citos procesos, iekrāsoti vai nekrāsoti

2713

Naftas kokss, naftas bitumens un citādas naftas eļļu vai no bitumenminerāliem iegūtu eļļu pārstrādes atlikumi

2714

Dabiskais bitums un asfalts; bitumena vai naftas slāneklis un darvas smilts; asfaltīti un asfalta ieži

2715

Bitumena mastikas, asfalta/bitumena lakas un citi bitumena maisījumi uz dabiskā asfalta, dabiskā bituma, naftas bitumena, minerāldarvu vai minerāldarvu piķa bāzes

2803

Ogleklis (sodrēji un citādi oglekļa veidi, kas citur nav minēti)

4002

No eļļām iegūtais sintētiskais kaučuks un faktiss pirmformās vai plātnēs, loksnēs vai sloksnēs; Dabiskā kaučuka, balatas, gutaperčas, gvajules, čikles un tamlīdzīgu dabisko sveķu maisījumi ar sintētisko kaučuku vai faktisu pirmformās vai plātnēs, loksnēs vai sloksnēs”.