Latest news

Izvēlne

Informācija klientiem par ierobežojumiem, kas ietekmē kravu pārvadājumus pa dzelzceļu virzienā no/uz Krievijas Federāciju

Saskaņā ar Padomes Regulu (ES) 2022/2474 (2022.gada 16.decembris), turpmāk – Regula, ar kuru veikti grozījumi Regulā (ES) 833/2014 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar Krievijas darbībām, kas destabilizē situāciju Ukrainā, ieviesti jauni ierobežojumi, kas attiecās uz sadarbību ar Krieviju. Zemāk ir norādīta precizēta informācija par esošiem ierobežojumiem, kas ir papildināta ar Regulā minēto:

  1. Saskaņā ar Regulas 5.aa pantu, ir aizliegts tieši vai netieši iesaistīties jebkādos darījumos ar juridiskām personām:

OPK OBORONPROM

UNITED AIRCRAFT CORPORATION (APVIENOTĀ GAISA KUĢU KORPORĀCIJA)

URALVAGONZAVOD

ROSNEFT

TRANSNEFT

GAZPROM NEFT

ALMAZ-ANTEY

KAMAZ

ROSTEC (KRIEVIJAS TEHNOLOĢIJU VALSTS KORPORĀCIJA)

JSC PO SEVMASH

SOVCOMFLOT

UNITED SHIPBUILDING CORPORATION (APVIENOTĀ KUĢUBŪVES KORPORĀCIJA)

RUSSIAN MARITIME REGISTER of SHIPPING (RMRS) (KRIEVIJAS JŪRAS KUĢNIECĪBAS REĢISTRS

KRIEVIJAS REĢIONĀLĀ ATTĪSTĪBAS BANKA (RUSSIAN REGIONAL DEVELOPMENT BANK)

         2. Ierobežojumi,  kas attiecās uz kravas izvešanu no Latvijas teritorijas

2.1. Saskaņā ar Regulas 3.c pantu, ir aizliegts:

1) tieši vai netieši pārdot, piegādāt, nodot vai eksportēt jebkurai fiziskai vai juridiskai personai, vienībai vai struktūrai Krievijā vai izmantošanai Krievijā preces un tehnoloģijas, kas uzskaitītas Regulas XI pielikuma A daļā (gaisa kuģi, kosmosa kuģi un to daļas, KN kods 88);

2) tieši vai netieši pārdot, piegādāt, nodot vai eksportēt jebkurai fiziskai vai juridiskai personai, vienībai vai struktūrai Krievijā vai izmantošanai Krievijā preces un tehnoloģijas, kas izskaitītas Regulas XI pielikuma B daļā; aizliegums līdz 2022.gada 6.novembrim neskar tādu līgumu izpildi, kuri noslēgti pirms 2022. gada 7.oktobra;

3) tieši vai netieši pārdot, piegādāt, nodot vai eksportēt jebkurai fiziskai vai juridiskai personai, vienībai vai struktūrai Krievijā vai izmantošanai Krievijā preces un tehnoloģijas, kas uzskaitītas Regulas XI pielikuma C daļā; aizliegums līdz 2023.gada 16.janvārim neskar tādu līgumu izpildi, kuri noslēgti pirms 2022.gada 17.decembra;

3) tieši vai netieši pārdot, piegādāt, nodot vai eksportēt jebkurai fiziskai vai juridiskai personai, vienībai vai struktūrai Krievijā vai izmantošanai Krievijā Regulas XX pielikumā minētās reaktīvo dzinēju degvielu un degvielas piedevas, neatkarīgi no tā, vai to izcelsme ir Savienībā vai ārpus tās.

2.2. Saskaņā ar Regulas 3.k pantu, ir aizliegts:

1) tieši vai netieši pārdot, piegādāt, nodot vai eksportēt jebkurai personai Krievijā vai izmantošanai Krievijā preces, kas uzskaitītas Regulas XXIII pielikuma A daļā; aizliegums līdz 2023.gada 8.janvārim neskar tādu līgumu izpildi, kas noslēgti līdz 2022.gada 7.oktobrim un ir attiecināmi uz precēm ar KN kodiem 2701, 2702, 2703 un 2704;

2) tieši vai netieši pārdot, piegādāt, nodot vai eksportēt jebkurai personai Krievijā vai izmantošanai Krievijā preces, kas uzskaitītas Regulas XXIII pielikuma B daļā; aizliegums līdz 2023.gada 16.janvārim neskar tādu līgumu izpildi, kas noslēgti līdz 2022.gada 17.decembrim.      

         3. Ierobežojumi,  kas attiecās uz kravas ievešanu Latvijas teritorijā

3.1. Saskaņā ar Regulas 3.g pantu, ir aizliegts:

1) Regulas XVII pielikuma A daļā  minētos dzelzs un tērauda izstrādājumus (izņemot ar KN kodu 720711 un 72071210) tieši vai netieši importēt Savienībā, ja to izcelsme ir Krievijā, vai tie ir eksportēti no Krievijas,  tieši vai netieši iepirkt, ja tās atrodas Krievijā vai tām ir Krievijas izcelsme;

2) transportēt Regulas XVII pielikumā minētos dzelzs un tērauda izstrādājumus, izņemot ar KN kodu 720711 un 72071210, ja to izcelsme ir Krievijā vai ja tos eksportē no Krievijas uz kādu citu valsti;

3) ar 2023.gada 30.septembri  importēt vai pirkt, ja tās ir pārstrādātas trešā valstī un satur  Regulas XVII pielikumā minētos Krievijas izcelsmes dzelzs un tērauda izstrādājumus, izņemot ar KN kodu 720711 vai 72071210 vai 722490;

4) ar 2024.gada 1.aprīli  importēt vai pirkt, ja tās ir pārstrādātas  trešā valstī un satur  Krievijas izcelsmes dzelzs un tērauda izstrādājumus ar KN kodu 720711;

5) ar 2024.gada 1.oktobri  importēt vai pirkt, ja tās ir pārstrādātas  trešā valstī un satur  Krievijas izcelsmes dzelzs un tērauda izstrādājumus ar KN kodu 72071210 un 722490;

6)  Regulas XVII pielikuma B daļā minētos dzelzs un tērauda izstrādājumus,  tieši vai netieši importēt Savienībā, ja to izcelsme ir Krievijā, vai tie ir eksportēti no Krievijas,  tieši vai netieši iepirkt, ja tās atrodas Krievijā vai tām ir Krievijas izcelsme; aizliegums līdz 2023.gada 8.janvārim neskar tādu līgumu izpildi, kuri noslēgti pirms 2022. gada 7.oktobra. Šo noteikumu nepiemēro izstrādājumiem ar KN kodiem 720711, 72071210 un 722490.

3.2. Saskaņā ar Regulas 3.g pantu,

1) precei ar KN kodu 72071210 nepiemēro aizliegumus importam, iegādei vai transportēšanai daudzumam:

- 3 747 905 tonnas  laika posmā no 07.10.2022. līdz 30.09.2023.;

- 3 747 905 tonnas  laika posmā no 01.10.2023. līdz 30.09.2024.;

2) precei ar KN kodu 720711 nepiemēro aizliegumus importam, iegādei vai transportēšanai daudzumam:

- 487202 tonnas  laika posmā no 07.10.2022. līdz 30.09.2023.;

- 85260 tonnas  laika posmā no 01.10.2023. līdz 31.12.2023.;

- 48720 tonnas  laika posmā no 01.01.2024. līdz 31.03.2024.;

3) precei ar KN kodu 722490 nepiemēro aizliegumus importam, iegādei vai transportēšanai daudzumam:

- 147 007 tonnas laika posmā no 17.12.2022. līdz 31.12.2023.;

- 110 255 tonnas laika posmā no 01.01.2024. līdz 30.09.2024.

* detalizētu informāciju par kvotu sadalījumu un piešķiršanu precēm ar KN kodu 722490, var iegūt LR Valsts ieņēmumu dienesta mājas lapā:

https://www.vid.gov.lv/lv/jaunums/par-apjoma-kvotu-krievijas-izcelsmes-vai-no-krievijas-eksportetiem-dzelzs-un-terauda-izstradajumiem-ar-kn-kodu-7224-90

3.3. Saskaņā ar Regulas 3.i pantu, ir aizliegts:

1) tieši vai netieši pirkt, importēt vai nodot Regulas XXI pielikumā A daļā uzskaitītās preces;

2) tieši vai netieši pirkt, importēt vai nodot Regulas XXI pielikumā B daļā uzskaitītās preces (izņemot preces ar KN kodu 290511); aizliegums līdz 2023.gada 8.janvārim neskar tādu līgumu izpildi, kuri noslēgti pirms 2022.gada 7.oktobra;

3) precēm ar KN kodu 290511 aizliegums līdz 2023.gada 18.jūnijam neskar tādu līgumu izpildi, kuri noslēgti pirms 2022.gada 7.oktobra.

3.4. Saskaņā ar Regulas 3.m panta 11.punktu, fiziskās un juridiskās personas, vienības un struktūras divu nedēļu laikā informē tās dalībvalsts kompetento iestādi, kurā tās ir rezidenti, atrodas, ir iedibinātas vai reģistrētas, par visiem darījumiem, kas saistīti ar apakšpozīcijā KN 27090010 minēto dabasgāzes kondensātu, kuri iegūti no sašķidrinātas dabasgāzes ražotnēm un kuru izcelsme ir Krievija vai kuri eksportēti no Krievijas, iegādi, importu vai nodošanu Savienībā. Ziņojumā iekļauj informāciju par apjomiem. Kompetentā iestāde – LR Valsts ieņēmumu dienests.

3.5. Saskaņā ar Regulas 3.n panta 12.punktu, fiziskās un juridiskās personas, vienības un struktūras divu nedēļu laikā informē tās dalībvalsts kompetento iestādi, kurā tās ir rezidenti, atrodas, ir iedibinātas vai reģistrētas, par visiem darījumiem, kas saistīti ar apakšpozīcijā KN 27090010 minēto dabasgāzes kondensātu, kuri iegūti no sašķidrinātas dabasgāzes ražotnēm un kuru izcelsme ir Krievija vai kuri eksportēti no Krievijas, iegādi vai nodošanu trešās valstīs. Ziņojumā iekļauj informāciju par apjomiem. Kompetentā iestāde – LR Valsts ieņēmumu dienests.

4. Saskaņā ar Padomes Īstenošanas Regulu (ES) 2022/2476 (2022.gada 16.decembris), ir veikti grozījumi PADOMES REGULĀ 269/2014 par ierobežojošiem pasākumiem attiecībā uz darbībām ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība. Saskaņā ar minētajiem grozījumiem, šīs  Regulas I pielikums ir papildināts ar  141 personu un 49 vienībām, uz kurām turpmāk attieksies līdzekļu un saimniecisko resursu iesaldēšana, kā arī aizliegums tieši vai netieši darīt pieejamus līdzekļus vai saimnieciskos resursus šajā sarakstā uzskaitītajām fiziskajām un juridiskajām personām, vienībām vai struktūrām, vai ar tām saistītajam fiziskajām un juridiskajām personām, vienībām vai struktūrām to labā.