Latest news

Izvēlne

Informācija klientiem par ierobežojumiem, kas attiecās uz sadarbību ar Krievijas Federāciju

Saskaņā ar PADOMES REGULU (ES) 2022/428 (2022.gada 15.marts) ar kuru groza Regulu (ES) Nr.833/2014 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar Krievijas darbībām, kas destabilizē situāciju Ukrainā, un PADOMES REGULU (ES) 2022/576 (2022.gada 8.aprīlis) ar kuru groza Regulu (ES) Nr.833/2014 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar Krievijas darbībām, kas destabilizē situāciju Ukrainā, ieviesti   ierobežojumi, kas attiecās uz sadarbību ar Krievijas Federāciju:

 

         Ierobežojumi,  kas attiecās uz kravas ievešanu Latvijas teritorijā

1. Ir aizliegts:

1) tieši vai netieši importēt Savienībā dzelzs un tērauda izstrādājumus, ja:

- to izcelsme ir Krievijā; vai

- tie ir eksportēti no Krievijas;

2) tieši vai netieši iepirkt dzelzs un tērauda izstrādājumus (saraksts 1.pielikumā), kas atrodas Krievijā vai ir Krievijas izcelsmes izstrādājumi;

3) transportēt dzelzs un tērauda izstrādājumus (saraksts 1.pielikumā), ja to izcelsme ir Krievijā vai ja tos eksportē no Krievijas uz kādu citu valsti;

4) tieši vai netieši sniegt tehnisko palīdzību, starpniecības pakalpojumus, finansējumu vai finansiālo palīdzību, tostarp atvasinātus finanšu instrumentus, kā arī apdrošināšanu un pārapdrošināšanu, kas saistīta ar 1), 2) un 3) apakšpunktā minētajiem aizliegumiem.

 

        Minētie aizliegumi līdz 2022.gada 17.jūnijam neskar tādu līgumu izpildi, kuri noslēgti pirms 2022. gada 16.marta.

        Aizliegto kravu pārvadājumi no Krievijas tiks veikti līdz 17.06.2022. pie nosacījuma, ka:

 • kravas nosūtītājs, preces iegādes līguma puses nav iekļauti ES vai ASV OFAC sankciju sarakstā;
 •  pārvadātājam tiks iesniegti dokumenti, uz kā pamata pārvadātājs var piemērot izņēmumu.

 

2. Ir aizliegts tieši vai netieši pirkt, importēt vai nodot preces, kas norādītas Regulas 2022/576 XXI pielikumā (kodi: 0306; 16043100; 16043200; 2523; ex2825; ex2835; ex2901; 2907; 2909; 310420; 3105; 3902; 4011; 44; 4705; 4804; 6810; 7005; 7007; 7010; 7019; 7106; 7606; 7801; ex8411; 8431; 8901; 8904; 8905; 9403 – precīzu kravas sarakstu skatīt Regulas 2022/576 XXI pielikumā), ja šo preču izcelsme ir Krievijā vai tās tiek eksportētas no Krievijas.

       Minētie aizliegumi līdz 2022.gada 10.jūlijam neskar tādu līgumu izpildi, kuri noslēgti pirms 2022. gada 9.aprīļa.

      Aizliegto kravu pārvadājumi no Krievijas tiks veikti līdz 10.07.2022. pie nosacījuma, ka:

 • kravas saņēmējs, preces iegādes līguma puses nav iekļauti ES vai ASV OFAC sankciju sarakstā;
 •  pārvadātājam tiks iesniegti dokumenti, uz kā pamata pārvadātājs var piemērot izņēmumu.

 

       No 2022.gada 1.jūlija aizliegumu nepiemēro  lai Savienībā importētu:

 • 837570t kālija hlorīdu (kods  310420) laika posmā no 10.07.2022. līdz 09.07.2023.;
 • 1577807t tādu citu produktu apkopojumu, kas uzskaitīti XXI pielikumā (ar kodu 310520, 310560 un 310590) no 10.07.2022. līdz 09.07.2023.;

         Kvotas nosaka saskaņā ar kvotu pārvaldības sistēmu, kura paredzēta Komisijas īstenošanas regulas (ES) 2015/2447 49.-54.pantā.

 

3. Ir aizliegts tieši vai netieši pirkt, importēt vai nodot ogles un citus cietos fosilos kurināmos, kas minēti Regulas 2022/576 XXII pielikumā (kodi: 2701- 2708), ja to izcelsme ir Krievijā vai tie tiek eksportēti no Krievijas.

       Minētie aizliegumi līdz 2022.gada 10.augustam neskar tādu līgumu izpildi, kuri noslēgti pirms 2022. gada 9.aprīļa.

      Aizliegto kravu pārvadājumi no Krievijas tiks veikti līdz 10.08.2022. pie nosacījuma, ka:

 • kravas saņēmējs, preces iegādes līguma puses nav iekļauti ES vai ASV OFAC sankciju sarakstā;
 •  pārvadātājam tiks iesniegti dokumenti, uz kā pamata pārvadātājs var piemērot izņēmumu.

 

       Ierobežojumi,  kas attiecās uz kravas izvešanu no Latvijas teritorijas

4. Ir aizliegts tieši vai netieši pārdot, piegādāt, nodot vai eksportēt jebkurai personai Krievijā vai izmantošanai Krievijā preces un tehnoloģijas, kas piemērotas izmantošanai naftas rafinēšanā un dabasgāzes sašķidrināšanā un kas norādītas Regulas  2022/576  X pielikumā (kodi: 8419; 8421; 8479; 8414; 84569000; 85437090; 85437090  precīzu kravas sarakstu skatīt Regulas  2022/576  X pielikumā) neatkarīgi no tā, vai to izcelsme ir Savienībā vai ārpus tās.

       Minētie aizliegumi līdz 2022.gada 27.maijam neskar tādu līgumu izpildi, kuri noslēgti pirms 2022. gada 26.februāra.

       Aizliegto kravu pārvadājumi uz Krieviju tiks veikti līdz 27.05.2022. pie nosacījuma, ka:

 • kravas saņēmējs, preces iegādes līguma puses nav iekļauti ES vai ASV OFAC sankciju sarakstā;
 •  pārvadātājam tiks iesniegti dokumenti, uz kā pamata pārvadātājs var piemērot izņēmumu.

 

5. Ir aizliegts tieši vai netieši pārdot, piegādāt, nodot vai eksportēt jebkurai personai Krievijā vai izmantošanai Krievijā reaktīvo dzinēju degvielu un degvielas piedevas, kas izskaitīta Regulas 2022/576 XX pielikumā (kodi: 2710; 3811 -  precīzu kravas sarakstu skatīt  Regulas 2022/576 XX pielikumā), neatkarīgi no tā, vai to izcelsme ir Savienībā vai ārpus tās.

       Minētie aizliegumi līdz 2022.gada 28.maijam neskar tādu līgumu izpildi, kuri noslēgti pirms 2022. gada 26.februāra.

       Aizliegto kravu pārvadājumi uz Krieviju tiks veikti līdz 28.05.2022. pie nosacījuma, ka:

 • kravas saņēmējs, preces iegādes līguma puses nav iekļauti ES vai ASV OFAC sankciju sarakstā;
 •  pārvadātājam tiks iesniegti dokumenti, uz kā pamata pārvadātājs var piemērot izņēmumu.

 

6. Ir aizliegts tieši vai netieši pārdot, piegādāt, nodot vai eksportēt luksus preces (saraksts 2.pielikumā) jebkurai fiziskai vai juridiskai personai, vienībai vai struktūrai Krievijā vai izmantošanai Krievijā. Aizliegumu piemēro luksus precēm, kuru vērtība pārsniedz 300 EUR par vienību.

7. Ir aizliegts tieši vai netieši pārdot, piegādāt, nodot vai eksportēt jebkurai personai Krievijā vai izmantošanai Krievijā Regulas 2022/576 XXIII pielikumā minētās preces (precīzu kravas sarakstu skatīt Regulas 2022/576 XXIII pielikumā).

      Minētie aizliegumi līdz 2022.gada 10.jūlijam neskar tādu līgumu izpildi, kuri noslēgti pirms 2022. gada 9.aprīļa.

       Aizliegto kravu pārvadājumi uz Krieviju tiks veikti līdz 10.07.2022. pie nosacījuma, ka:

 • kravas saņēmējs, preces iegādes līguma puses nav iekļauti ES vai ASV OFAC sankciju sarakstā;
 •  pārvadātājam tiks iesniegti dokumenti, uz kā pamata pārvadātājs var piemērot izņēmumu.

8. Ir aizliegts sadarboties ar Krievijas valstij piederošiem uzņēmumiem:

 

K OBORONPROM

UNITED AIRCRAFT CORPORATION (APVIENOTĀ GAISA KUĢU KORPORĀCIJA)

URALVAGONZAVOD

ROSNEFT

TRANSNEFT

GAZPROM NEFT

ALMAZ-ANTEY

KAMAZ

ROSTEC (KRIEVIJAS TEHNOLOĢIJU VALSTS KORPORĀCIJA)

JSC PO SEVMASH

SOVCOMFLOT

UNITED SHIPBUILDING CORPORATION (APVIENOTĀ KUĢUBŪVES KORPORĀCIJA)

 

Aizliegts tieši vai netieši iesaistīties jebkādos darījumos ar:

1) juridisku personu, vienību vai struktūru, kura veic uzņēmējdarbību Krievijā, kura ir publiskā kontrolē vai kurai vairāk nekā 50% daļu ir publiskā īpašumā, vai kurā Krievijai, tās valdībai vai Centrālajai bankai ir tiesības piedalīties peļņas sadalē, vai ar kuru Krievijai, tās valdībai  vai Centrālajai bankai ir citas būtiskas ekonomiskas attiecības ar minētajiem uzņēmumiem;

2) juridisku personu, vienību vai struktūru, kura veic uzņēmējdarbību ārpus Savienības un kurai ir vairāk nekā 50% īpašuma daļu tieši vai netieši ir minēto uzņēmumu īpašumā;

3) juridisku personu, vienību vai struktūru, kas darbojas kāda no minēto uzņēmumu vārdā vai pēc tās rīkojuma.