Latest news

Izvēlne

SIA “LDZ CARGO” rīko dīzeļlokomotīves M62-1358 izsoli

SIA “LDZ Cargo” pārdod atklātā mutiskā izsolē, ar augšupejošu soli  dīzeļlokomotīvi M62-1358.

Lote Nr.

Izsoles sākuma cena

Izsoles solis

1.

€ 89 000

€ 5 000

 

 

 

Izsole notiks 2023.gada 6. aprīlī, plkst.10.00 Dzirnavu ielā 147 k-1, Rīgā, 3.stāvā, 12.kabinetā.

Par dalību izsolē un izsoles noteikumu izsniegšanu tiek noteikta izsoles dalības maksa 100,00 EUR (viens simts euro, 00 centi), un pievienotās vērtības nodoklis, kas netiek atmaksāta izsoles dalībniekiem, kā arī netiek iekļauta pārdošanas cenā. Šī dalības maksa tiek noteikta kā vienreizējs maksājums, neatkarīgi no tā vai persona vēlas piedalīties vienas vai vairāku lotu izsolē. Šī maksa netiek atmaksāta arī gadījumā, ja attiecīgā persona nolemj nepiedalīties izsolē. Izsoles dalības maksai jābūt samaksātai uz SIA “LDZ Cargo” norēķinu kontu Nr.LV08RIKO0000082999854, AS Luminor Bank, SWIFT kods  RIKOLV2X,  norādot maksājuma mērķi: “Lokomotīves izsoles dalības maksa”

            Izsoles procedūras sekmīgai norisei tiek noteikta izsoles drošības nauda 10 % apmērā no izsoles sākuma cenas. Izsoles drošības naudai jābūt iemaksātai SIA “LDZ Cargo” norēķinu kontu Nr.LV08RIKO0000082999854, AS Luminor Bank Latvijas filiāle, SWIFT kods  RIKOLV2X līdz izsoles sākumam, norādot maksājuma mērķi: Lokomotīves izsoles drošības nauda.”.

Izsoles uzvarētāja samaksātā drošības nauda tiek ieskaitīta pārdošanas cenā, bet pārējiem izsoles dalībniekiem tā tiek atmaksāta, ja neiestājas neviens no izsoles noteikumos minētajiem gadījumiem, kad izsoles drošības nauda netiek atmaksāta.

Lai piedalītos izsolē, pretendentiem ir jāsamaksā izsoles dalības maksa, jāsaņem izsoles noteikumi, jāsamaksā izsoles drošības nauda un izsoles noteikumos noteiktajā kārtībā jāiesniedz SIA “LDZ Cargo” pieteikums dalībai izsolē, pievienojot izsoles noteikumos noteiktos dokumentus.

 Izsoles noteikumus pēc izsoles dalības maksas samaksāšanas var saņemt elektroniski, atsūtot maksājuma uzdevumu par izsoles dalības maksas apmaksu uz e-pasta adresi: Inese.Stendzeniece@ldz.lv norādot uz kuru e-pasta adresi nosūtīt izsoles noteikumus.

SIA “LDZ Cargo” kontaktpersonas:

tehniskajos jautājumos – Maksims Šlikovs, tālr. 67234565, 29531904, e-pasts: Maksims.Slikovs@ldz.lv;

izsoles organizatoriska rakstura jautājumos  – Inese Stendzeniece, tālrunis: 25719192, e-pasts: Inese.Stendzeniece@ldz.lv.