Latest news

Norēķinu kārtība

Kārtība

par kravu pārvadājumu norēķiniem

 

I Vispārīgie noteikumi

1.  “Kārtība par kravu pārvadājumu norēķiniem”, turpmāk – Kārtība, ir izstrādāta saskaņā ar sabiedrības ar ierobežotu atbildību “LDZ CARGO”, turpmāk – LDZ CARGO, iekšējiem normatīvajiem dokumentiem, Dzelzceļa kravu pārvadājumu tarifu “LDZ CARGO-01”, turpmāk – Tarifs CARGO-01,   Kravu tranzītpārvadājumu tarifu KTT-LV, turpmāk –Tarifs KTT-LV, ka arī spēkā esošo tiesību aktiem, kas reglamentē norēķinu veikšanas kārtību.

2. Kārtība nosaka noteikumus, kas ir saistoši juridiskām un fiziskām personām, kas izmanto LDZ CARGO pakalpojumus:

- kravas nosūtītājiem un kravas saņēmējiem, turpmāk – Klienti;

- maksātājiem, kas maksā LDZ CARGO par sauszemes tranzīta kravu pārvadājumiem, ja ar LDZ CARGO ir noslēgts attiecīgs līgums;

- maksātājiem, kas maksā pārvadāšanas maksu par kravu pārvadājumiem Klienta vietā, ja maksātājs un Klients par to  rakstiski informēja LDZ CARGO;

- maksātājiem, kas maksā LDZ CARGO par Tarifā CARGO-01 norādītiem pakalpojumiem pamatojoties uz pieteikumu vai noslēgto ar LDZ CARGO līgumu.

3. Kārtības tekstā tiek pielietoti saīsinājumi un termini, kuru skaidrojumi ir minēti Tarifā  CARGO-01.

4. LDZ  nosūtīšanas stacijas, kurās tiek veikta kravas pieņemšana pārvadāšanai un LDZ galastacijas, kurās izsniedz kravu, LDZ CARGO apkalpo kravu terminālos stacijās, kuru sarakstu publicē interneta vietnē www.ldzcargo.ldz.lv.

 

II Maksas par pārvadājumu aprēķināšanas un samaksas nosacījumi

5. LDZ CARGO katram Klientam/maksātājam informāciju sistēmā (IS) C-KNIS izveido personisko kontu, kurā tiek ieskaitītas visas naudas summas, kuras Klients samaksā LDZ CARGO par sniegtajiem pakalpojumiem.   Klienta/maksātāja  personiskā kontā esošus naudas līdzekļus  izmanto centralizēti, visiem Klienta/maksātāja maksājumiem, neatkarīgi no piešķirtā reģistrācijas koda.

6. Summas, kas pienākas LDZ CARGO  kā samaksa par pārvadājumu vai citiem sniegtiem pakalpojumiem, LDZ CARGO  uzskaita  pēc Klienta/maksātāja reģistrācijas koda (ja ir vairāki kodi, - pēc katra koda atsevišķi). Rēķinos pienākušos summu apmaksai LDZ CARGO norāda attiecīgo Klienta/maksātāja  reģistrācijas kodu.

7. Pārvadāšanas maksu aprēķina pamatojoties uz dzelzceļa pavadzīmes datiem.

7.1. Pārvadāšanas maksu par importa pārvadājumiem, eksporta pārvadājumiem samaksā pirms LDZ CARGO pieņem kravu pārvadāšanai LDZ  nosūtīšanas stacijā  vai pirms LDZ CARGO izsniedz kravu LDZ galastacijā.

7.2. Pārvadāšanas maksu par sauszemes tranzīta kravu pārvadājumiem maksā saskaņā ar noslēgtā starp LDZ CARGO un maksātāju līguma nosacījumiem.

7.3. Pārvadāšanas maksu par kravu pārvadājumiem iekšzemes satiksmē samaksā pirms LDZ CARGO pieņem kravu pārvadāšanai LDZ  nosūtīšanas stacijā. Gadījumā, ja iekšzemes satiksmē tiek veikta pāradresācija, tad pārvadāšanas maksu saņēmējs samaksā pirms LDZ CARGO izsniedz kravu LDZ  galastacijā.

7.4. Gadījumā, kad ir importa pārvadājums, bet kravu pāradresē uz galastaciju, kas ir ārpus Latvijas teritorijas, pārvadāšanas maksu samaksā maksātājs, kas dzelzceļa pavadzīmē ir norādīts kā maksātājs LDZ CARGO, pēc veiktā pārvadājuma pa Latvijas teritoriju.

8. Pārvadāšanas maksu Klients/maksātājs maksā pamatojoties uz LDZ CARGO rēķinu vai veicot maksājumus par turpmākajiem kravu pārvadājumiem, kas tiek ieskaitīti Klienta/maksātāja personiskā kontā.

9. Maksu par Tarifā CARGO-01 paredzētajām papildoperācijām, citiem ar pārvadājumu saistītiem pakalpojumiem un līgumsodus aprēķina pamatojoties uz pieteikumu pakalpojuma sniegšanai un šādiem LDZ CARGO dokumentiem:

-dzelzceļa pavadzīme;

-vagonu padošanas un novākšanas saraksts;

-kravas pieņēmēja piezīmju lapiņa (forma KU-45);

-uzkrāšanas kartīte;

-vispārējā parauga akts;

-norīkojums par konteinera izvešanu (no stacijas) un tā atdošanu atpakaļ;

10. Maksu par papildoperācijām, citiem ar pārvadājumiem saistītiem pakalpojumiem un līgumsodus maksā pamatojoties uz rēķinu ar bezprocentu pēcapmaksu, ja samaksa veikta  rēķinā norādītā rēķina apmaksas termiņā. Par rēķina samaksas termiņa neievērošanu tiek aprēķināta kavējuma nauda 0,05% apmērā no savlaicīgi nesamaksātās summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk par 10% no savlaicīgi nesamaksātās summas, vai ja līgumā nav noteikts citādi.

11. Kārtības 8. un 10.punktā minētus rēķinus  LDZ CARGO  sagatavo elektroniskā veidā, ievērojot spēkā esošus tiesību aktus, kas reglamentē rēķinu noformēšanas noteikumus. Kārtības 8. un 10.punktā minētajiem rēķiniem pievieno pielikumu ar dokumentu sarakstu uz kuru pamata ir izrakstīts rēķins un šo dokumentu aprēķinu.

12. Kārtības 8. un 10.punktā minētus rēķinus, turpmāk – Rēķini(-s), LDZ CARGO izsniedz elektroniski, izmantojot Klienta/maksātāja elektroniskā pasta adresi, kas ir norādīts  līgumā,  pieteikumā pakalpojuma sniegšanai vai atsevišķā pieteikumā par rēķinu iesniegšanu elektroniskā veidā, vai izmantojot Kravu kustības pārvaldības informāciju sistēmu (KPS). Par Rēķina iesniegšanas dienu  uzskata dienu, kad LDZ CARGO ir izsūtījis Rēķinu uz Klienta/maksātāja e-pasta adresi vai  ir izvietojis Rēķinu KPS sistēmā.

13. Ja Rēķinu nav iespējams sagatavot elektroniski, vai pamatojoties uz Klienta/maksātāja rakstisku pieteikumu,  LDZ CARGO sagatavo papīra Rēķinu, kuru izsniedz Klienta/maksātāja pilnvarotai personai pret parakstu dokumentu izsniegšanas žurnālā, uzrādot vārdu, uzvārdu un Rēķina saņemšanas datumu) vai nosūtot pa pastu uz Klienta/maksātāja juridisko/biroja adresi. Papīra Rēķinu sastāda divos eksemplāros, no kuriem 1. eksemplārs ir paredzēts Klientam/maksātājam un otrs LDZ CARGO.

14. Veicot Rēķinu apmaksu, Klienti/maksātāji  maksājuma uzdevumā ailē “maksājuma mērķis” norāda: “maksa par kravu pārvadājumiem”,  Rēķina numuru, LDZ CARGO  piešķirto reģistrācijas kodu.

15. Ja Rēķinu Klienta vietā apmaksā maksātājs, maksājuma uzdevuma ailē “maksājuma mērķis” tas norāda: “maksa par kravu pārvadājumiem”,   rēķina numuru,  Klienta, kura vietā tiek veikt maksājums, nosaukums, LDZ CARGO  piešķirts reģistrācijas kods. Ja Klientam ir piešķirti vairāki reģistrācijas kodi, tad norāda jebkuru no  kodiem.

16. Ja tiek veikts maksājums par turpmākajiem kravu pārvadājumiem, tad maksājuma uzdevumā, kā mērķi norada: “Konta papildināšana par kravu pārvadājumiem” un LDZ CARGO  piešķirto reģistrācijas kodu. Ja maksātājs Klienta vietā veic maksājumu par turpmākajiem kravu pārvadājumiem, tad maksājuma uzdevumā, kā mērķi norada: “Konta papildināšana par kravu pārvadājumiem” un Klienta, kura vietā tiek veikt maksājums, nosaukums, LDZ CARGO  piešķirts reģistrācijas kods.

 

III Citi noteikumi

17. Norēķinus veic eiro. Norēķinus citā valūtā Klients/maksātājs var veikt gadījumā, ja tas ir paredzēts līgumā ar LDZ CARGO. Ja norēķinus veic citā valūtā,  personiskajā kontā esošā summa tiek konvertēta uz eiro atbilstoši Latvijas Bankas kursam datumā, kurā banka akceptējusi maksājuma uzdevumu.

 

NOTIKUMU KALENDĀRS

S P O T C P S
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 
 
 
 
 
 

Pierakstīties jaunumiem

Image CAPTCHA